Lina BALAIŠYTĖ

PhD, researcher
E-mail: l.balaisyte@gmail.com

Studied at Vilnius University, Department of History in 1990–1996. In 1997–2002 worked at the Department of Art History of the Institute of Culture and Art, since 2002 at the Institute of Culture, Philosophy and Arts Research, since 2012 at the Lithuanian Culture Research Institute as a researcher. Made her PhD thesis Vilnius Artists and Patrons in the Second Half of the 17th and the 18th Centuries in Vilnius Art Academy in 2004. Internships: Jagiellonian University in Cracow (2001, 2003); Institute of Art in Warsaw (2002, 2011). 2009–2016 was an editorial secretary of the scientific journal “Menotyra/Studies in Art”. Member of the editorial board of the academic journal “Eighteenth-Century Studies”. Member of the Lithuanian Society of Art Historians (since 2006, 2013–2017 member of the board).

Fields of scholarly interests: 17th and 18th century social art history.

Selected publications

Edited paper collections:

Menotyra / Studies in Art, 2017, T. 24, Nr. 4: Galios reprezentacija [Representation of Power].

Dailės istorijos studijos t. 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai [Texts of imagery − imagery of texts], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016 (with Erika Grigoravičienė).

Menotyra/ Studies in Art, 2014, T. 21, Nr. 4: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meno paveldo tyrimai: socialinis aspektas [Research into the Artistic Heritage of the Grand Duchy of Lithuania: the Social Aspect].

Menotyra/ Studies in Art, 2012, T. 19, Nr. 4: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūra: tekstai ir kontekstai [Architecture of the Grand Duchy of Lithuania: Texts and Contexts].

Menotyra/ Studies in Art, 2011, T. 18, Nr. 4: XX a. Lietuvos architektūros ir buities modernizacija [Modernization of Architecture and Daily Life in Lithuania in the 20th Century].

Menotyra/ Studies in Art, 2010, T. 17, Nr. 4: Amatų istorijos tyrinėjimai [The Research and Sources of the History of Crafts] (with Gabija Surdokaitė).

Menotyra/ Studies in Art, 2009, T. 16, Nr. 3–4: Valdžios ženklai [Signs of Power].

Dailės istorijos studijos t. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.) [Ars Memoriae: Memory as Function and Theme of Art], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008 (with Auksė Kaladžinskaitė).

Menotyra/ Studies in Art, 2006, T. 13, Nr. 2: Tarp dailės ir amato [Between Art and Craft].

Scholarly articles:

Balaišytė, Lina, Dailininkas XVIII amžiuje: karjeros galimybės [The Artist in the Eighteenth Century: Career Opportunities], XVIII amžiaus studijos, t. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas, sudaryt. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019, p. 229–253.

Balaišytė, Lina, Rusų karininkija kasdieniniame ir šventiniame XVIII a. Vilniaus gyvenime: taikaus sugyvenimo regimybė [Russian Officers in Everyday and Festive Life in Eighteenth Century in Vilnius: the Semblance of Peaceful Coexistence], XVIII amžiaus studijos, t. 4: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija, sudaryt. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, p. 229–243.

Balaišytė, Lina. „Laimingos revoliucijos“ šventės: apie Gegužės 3–iosios konstitucijos metines Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje [Celebrating “the Joyful Revolution“: about commemoration of the Constitution of May 3rd in the Grand Duchy of Lithuania], Menotyra, Ed. L. Balaišytė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2017, t. 24, nr. 4, p. 260–273.

Balaišytė, Lina. Visuomenės permainų ženklai XVIII a. antrosios pusės iškilmėse [Signs of Transformation of Society in the Late Eighteenth Century Public Celebrations], XVIII amžiaus studijos, t. 3: Lietuvos Didžioji Kunigaikšystė. Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys, ed. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, p. 108–126.

Balaišytė, Lina. Elzbieta Oginskytė-Puzinienė: mokslo mecenatės portretas [Elżbieta Ogińska Puzynina: Portrait of a Patron of Sciences], Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. 2, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 265–287.

Balaišytė, Lina. Dailė ir komercija: apie XVIII a. dailininko darbą ir užmokesčius [Art and Commerce; on Labour and Remuneration of Artist in the 18th Century], XVIII amžiaus studijos. T. 2: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Valstybė. Kultūra, Edukacija, Ed.R. Šmigelskytė–Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 341–354.

Balaišytė, Lina. Visuotiniam džiaugsmui, valdančiųjų garbei: fejerverkai XVIII amžiuje [For general joy, in honor of the ruling: fireworks in the 18th century], XVIII amžiaus studijos.T. 1: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė–Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2014, p. 312–339.

Balaišytė, Lina. XVIII a. dvaro tapytojų laiškai: apie dailininko savimonę ir statusą [Letters of Eighteenth–century Court Painters: On the Self–awareness and Status of the Artist], Senoji Lietuvos literatūra, sudarytoja Živilė Nedzinskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, t. 37, p. 257–275.

Balaišytė, Lina. Valdovo pašlovinimui, šlovintojo atminimui: Augusto III iškilmės Vilniuje [For ruler‘s glorification, in memory ofthe glorifier: celebration for August III in Vilnius], Acta Academiae Artium Vilnensis, T. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, sudarytojos Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2012, p. 307–318.

Balaišytė, Lina. Marcijono Mykolo Oginskio dorybių portretas“: apie didiko vaizdinį XVIII a. proginėje architektūroje [A Portrait of the Virtues of Marcjan Michał Ogiński”: On the Image of a Nobleman in Occasional Architecture of the 18th Century], Menotyra, 2012, T. 19, Nr. 4, p. 301–309.

Balaišytė, Lina. Bandymai atstatyti Radvilų rūmus Vilniuje po maskvėnų okupacijos [Attempts to reconstruct the Radziwiłł Palace in Vilnius after the Moscowian occupation], Menotyra, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2010, T. 17, Nr. 4, p. 333–350.

Balaišytė, Lina. Oginskiai viešajame XVIII a. valstybės gyvenime: iškilmingi įžengimai į Vilniaus ir Trakų vaivadijas [Ogiński in the public life of the state in the 18th century: entrance into Vilnius and Trakai Palatinates], Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė–Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 63–76.

Balaišytė, Lina. Valdovo vaizdinys Stanislovo Augusto karūnavimo iškilmėse [The image of the ruler at the celebration of the crowning of Stanisław August in Vilnius], Menotyra, 2009, T. 16, Nr. 3–4, p. 91–99.

Balaišytė, Lina. Vilniaus pasaulietinės iškilmės ir jų apipavidalinimas XVIII a. viduryje [Vilnius secular festivals and their staging in the Mid–Eighteenth century], Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė–Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2008, p. 121–147.

Balaišytė, Lina. Publicum dolori theatrum: kilmingųjų laidotuvių apipavidalinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. viduryje [Publicum dolori theatrum: Funerals of the Nobility in the Mid–18th Century in Grand Duchy of Lithuania], Dailės istorijos studijos, t. 3. Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.), sudarytojos  Lina Balaišytė ir Auksė Kaladžinskaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 9–23.

Balaišytė, Lina. Naujausi XVI–XVIII a. Vilniaus meno tyrimai [The Latest Research on Vilnius Art History of the 16–18th Centuries], Vilniaus istorijos metraštis, T. 1, 2007, p. 197–203.

Balaišytė, Lina. Wilhelmas Pollis: nauji architekto veiklos šaltiniai [Wilhelm Poll: new sources on the architect work], Menotyra, 2006, nr. 2 (43), p. 25–30 (with Aistė Paliušytė).

Balaišytė, Lina. Dailininkų darbo paklausa XVII a. II pusėje – XVIII a. [Demand for the Artist‘s Work in Vilnius in the Second Half of the 17th and the 18th Centuries], Lietuvos dailės istorijos studijos, t. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai, sudarytoja Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 134–146.

Balaišytė, Lina. LDK dailininko statuso problema [Status of the artist in the Grand Duchy of Lithuania], Menotyra, 2004, nr. 2 (35), p. 1–6.

Balaišytė, Lina. Mecenatas ar tironas? Jeronimas Florijonas Radvila [Patron or Tyrant? Hieronim Florian Radziwiłł], Darbai ir dienos, 2004, t. 37, p. 139–148.

Balaišytė, Lina. Dailė Vilniaus miestiečių gyvenime XVII a. II pusėje – XVIII a.: dailės rinkiniai ir municipaliniai užsakymai [Art in the environment of Vilnius townsfolk in the second half of the 17th and the 18th century: Art collections and municipal commissions], Kultūrologija, t. 9: Lietuvos dailė permainų laikais, sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė, 2002, p. 64–78.

Articles in the dictionary:
Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a. [Dictionary of Lithuanian Artists], sudarytoja Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.