Back

Lijana NATALAVIČIENĖ (ŠATAVIČIŪTĖ)

PhD, senior researcher
E–mail: lijana.nataleviciene@lkti.lt

In 1982, she graduated from the Art History and Theory Department  at the Lithuanian State Institute of Arts. In 1994, she gained her doctorate in art history for the thesis Historical Development of Lithuanian Textiles and its Artistic Characteristic  (20th century). In 1997–2003, she was also a visiting lecturer at the Department of Textiles at the Vilnius Academy of Arts. She has published articles on Lithuanian applied art of  the 20th century  in general and on Lithuanian textile art and handicrafts in particular.

Her studies concentrate with historical and modern Lithuanian applied arts and design as well as Lithuanian fine crafts of the 20th century.

Selected publications

Books:

Salvinija Giedrimienė. Kelias / Way, ed. and text by L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos dailės muziejus, 2019. 144 p.

Lijana Natalevičienė (Šatavičiūtė), Ramutė Aleksandra Jasudytė [Ramutė Aleksandra Jasudytė], Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011. 248 p.

Lijana Natalevičienė (Šatavičiūtė), Juozas Balčikonis [Juozas Balčikonis], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. 212 p.

Lijana Natalevičienė (Šatavičiūtė), Antanas Tamošaitis. Gyvenimo ir kūrybos kelias [Antanas Tamošaitis. An Outline of his Life and Creative Work], Vilnius: VDA leidykla, 2003. 243 p.

Edited publications:

Konstancija Dzimidavičienė [Konstancija Dzimidavičienė], ed. and text by L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius: Artseria, 2014. Series „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“. – 96 p.

Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of Lithuanian artists, Vol. III: 1918–1944, ed. L. Natalevičienė (Šatavičiūtė), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.  524 p.

Articles:

Tarp praeities ir ateities: tradicijos ir naujovės tarpukario Lietuvos dailiųjų amatų edukacijos sistemoje [Between the Past and the Future: Traditions and Innovations in the Craftʼs Education System of the Inter-war Lithuania], Vakarykščio pasaulio atgarsiai ed. M. Matulytė, R. Juzefovičius, R. Budrys, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, LKTI, 2018, p. 184–195.

Juris Bergins: Creative work as a search for identity, Ceramics: Art and Perception (Darlinghurst, Australija: Mansfiels Ceramics), 2018, No 1 (107), p. 76–81.

Tautodailės  atgimimo sąjūdis tarpukario Lietuvoje [The Folk Art Revival Movement in the Inter-War Lithuania], Tautodailės metraštis, 2018, No. 34, ed. G. Jurgaitienė, Vilnius: Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 2018, p. 4–13.

Lijana. Atkurtos Lietuvos šimtmečio žingsniai ataidi taikomojoje dailėje ir dizaine [Echoes of the Centennial of the Restoration of the State in the Applied Art and Desing], Lietuvos taikomoji dailė ir dizainas 1918–2018, catalogue, ed. J. Meilūnienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2018, p. 11–57, 59–60, 71–72.

Lijana. Traukinys į Paryžių: kokią Lietuvą kaip rodyti užsienyje [Train to Paris: What Lithuania needs to be Shown Abroad], Pasakojimas tęsiasi. Modernizacijos traukinyje. Lietuvos šimtmetis 1918–2018, ed. G. Jankevičiūtė, N. Šepetys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 40–49.

Modernizmo lūžio kartos atstovė [Representative of the Generation of Turning Point in Modernism], Marija (Marijona) Rinkevičiūtė-Žilevičienė – tapatybės paieškos mene ir dizaine, ed. E. G. Bogdanienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 65–138.

Der Zug nach Paris: Das Bild von Litauen im Ausland, Herausgeber G. Jankevičiūtė, N. Šepetys, Fortsetzung folgt: Im Zuge der Moderne. Ein Jahrhundert Litauen (1918–2018), Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2017, p. 49–57.

Tapatybės ženklai nacionalinio sąjūdžio laikotarpio interjeruose. XX a. pirmoji pusė [Signs of Identity in the Interiors of the National Movement. 1st half of the 20th Century], Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių dailininkų kūryboje, ed. D. Jutkienė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2017, p. 61–80.

Parodos pėdsakais: tekstai apie 1934–1935 m. lietuvių ir estų tradicinių amatų parodas Jungtinėse Amerikos Valstijose [Tracing an Exhibition: Texts on Lithuanian and Estonian Traditional Handicrafts Exhibitions in the USA, 1934–1935], Dailės istorijos studijos, vol. 7: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai, ed. L. Balaišytė, E. Grigoravičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 166–187.

Etnografinė lėlių kompozicija: žaislas, suvenyras, šalies reprezentavimo priemonė [Ethnografic Composition of Dolls: A Toy, A Souvenir and A Tool for Representation of the Country] Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, ed. S. Smilingytė–Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 319–341.

XX a. Lietuvos tekstilė [Lithuanian Textile of 20th Century], Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI amžiaus, ed. E. G. Bogdanienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 109–135. 

Applied Arts 1945–1954: The Stalinist Period, Lietuvos kultūros istorija nuo pokario iki šių dienų: taikomoji dailė, Modernaus meno centras. Online access: http://www.mmcentras.lt/cultural–history/cultural–history/applied–arts/19451955

Applied Arts 1955–1974: Folkloric Modernism, Lietuvos kultūros istorija nuo pokario iki šių dienų: taikomoji dailė, Modernaus meno centras. Online access: http://www.mmcentras.lt/cultural–history/cultural–history/applied–arts/19551974

Applied Arts 1975–1989: Existential Subjectivity, Lietuvos kultūros istorija nuo pokario iki šių dienų, Modernaus meno centras. Online access:http://www.mmcentras.lt/cultural–history/cultural–history/applied–arts/19751989

Applied Arts 1990–2015: After Modernism, Lietuvos kultūros istorija nuo pokario iki šių dienų, Modernaus meno centras. Online access: http://www.mmcentras.lt/cultural–history/cultural–history/applied–arts/19902015

Gyvenamieji tarpukario interjerai: tarp idealo ir galimybių [Living Surroundings of Interwar Period: Between Ideals and Possibilities], Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 70: Pasaulietiniai interjerai: Idėja, dekoras, dizainas / Secular Interiors. Idea, Décor, Design, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 216–235.  

Liaudies tekstilės raštų interpretacijos XX a. pirmosios pusės dekoratyvinėje Lietuvos dailėje [Interpretations of Folk Textile Patterns in Lithuanian Decorative Art of First Half of 20th Century], Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 379–402.

Juozas Kaminskas – dailininkas, mokytojas, laisvės gynėjas [Juozas Kaminskas – Artist, Teacher, Defender of Freedom], Juozas Kaminskas, catalogue, ed. R. Beinortas, Vilnius: Archturis, 2014, p. 3–6.

Zenonas Varnauskas ir Kauno tekstilės mokykla [Zenonas Varnauskas and Kaunas’ Textile School], Acta Academiae Artium Vilnensis, Vol. 70: Asmenybė ir laikas Kauno dailės istorijoje, Vilnius: VDA leidykla, 2013, p. 9–28.

Senoji Lietuvos tekstilė: meninių bruožų metmenys [Lithuanian Historical Textiles: Outline of its Artistic Features], Muziejinių eksponatų priežiūra, Vol. 3: Muziejinės tekstilės konservavimas ir restauravimas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013, p. 13–46.

A Vilnius Diary: Lithuanian Fine Crafts during the First World War, Art History Studies / Dailės istorijos studijos, vol. 5: Art and Artistic Life during the Two Worls Wars, ed. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė, Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2012, p. 56–70.

Modernaus būsto idėja tarpukario Lietuvoje: tarp funkcionalizmo ir tautinio romantizmo [Idea of Modern Housing During Interwar Lithuania: Between Functionalism and National Romanticism], Menotyra, 2011, Nr. 4 (vol. 18), p. 275–290. 

XX a. pirmos pusės tekstilės dizainas Lietuvoje: poreikiai, siekiai, raiška [Textile Design of First Half of 20th Century: Needs, Aspirations and Expression], Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 61: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai, Vilnius: VDA leidykla, 2011, p. 45–61.

Šiuolaikinė lietuvių tekstilė: moteriškasis matmuo [Contemporary Lithuanian Textiles: Feminine Dimension], Acta Academiae Artium Vilnensis, Vol. 62: Moters savastis dailėje, Vilnius: VDA leidykla, 2011, p. 121–136.

Konstancija Dzimidavičienė: The Talk of Clay, New Ceramics. The European Ceramics Magazine (Germany), 2011, No 5, p. 18–20. 

Liberated Ideas: Signs of Memory in Juris Bergins’ Ceramics, New Ceramics. The European Ceramics Magazine (Germany), 2010, No 4, p. 12–15.

Vilniaus dailieji amatai XX a. pirmojoje pusėje [Vilnius’ Fine Crafts in the First Half of the 20th Century], Acta Academiae Artium Vilnensis, Vol. 54:  Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2009, p. 175–194.

Vilniaus tautodailė pirmojoje XX a. pusėje: tarp tradicijų ir saviidentifikacijos [Vilnius’ Folk Art in the First Half of the 20th Century: Between Tradition and Self–identification],  Tautodailės metraštis, 2009, Nr. 17, Vilnius: Lietuvos tautodailininkų sąjunga, p. 36–43.

Patriotiškumo ženklai XX a. pirmosios pusės kasdienybės kultūroje [Signs of Patriotism in Everyday Culture of the First Half of the 20th Centure], Menotyra,  2009, Nr. 3–4 (vol. 16), p. 117–129. 

Lietuvių dailės parodos ir tautiškumo paieškos XX a. pradžios dailiuosiuose amatuose [Lithuanian Art Exhibitions and Searching for National Style in Fine Crafts of the Start of  the 20th Century], Lietuvos dailės muziejaus metraštis, vol. 12, Vilnius: Lietuvos dailės muziejaus leidykla, 2009,  p. 62–76.