Laima BUDZINAUSKIENĖ

Doctor of Humanities (Art Research), researcher

Graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre in 1995 with a Bachelor’s degree in Musicology, and in 1996 she continued with her Master studies in musicology (supervisor Assoc. Prof. Dr. Jūratė Gustaitė). In 2000 she defended her doctoral dissertation in humanities (art research, musicology) on “Late 18th–19th century Lithuanian church capellas. Activities and repertoire” (supervisor Dr. Jūratė Trilupaitienė). From 1996−2002 she was a senior teacher at the National M. K. Čiurlionis Art School, and from 2002, she has been a research fellow at the Lithuanian Institute of Cultural Research. From 2016, she has been a associate professor at the Lithuanian Academy of Music and Theatre, and the head of Departments of Music History and Theory since 2012. She has written over 30 scientific articles and has presented papers at Lithuanian and international conferences, and she was the compiler of the Menotyra magazine dedicated to musicology. From 2013 she is the editor in chief and compiler of the Ars et praxis journal. She has been a member of the Lithuanian Composers’ Union since 2012.

Research interests include: 18th–19th century Lithuanian music history, musical manuscripts, personalities from this field, and the activities and repertoire of church capellas.

Selected publications

Edited paper collections

Menotyra / Studies in art: 2007, T. 14, Nr. 1; 2008, T. 15, Nr. 1; 2010, T. 17, Nr. 3; 2011, T. 18, Nr. 3; 2012, T. 19, Nr. 3; 2015, T. 22, Nr. 3; 2018, T. 25, Nr. 3.

Ars et Praxis: 2013, T. 1; 2014, T. 2; 2015, T. 3; 2016, T. 4.

Scholarly articles

Budzinauskienė, Laima; Murauskaitė, Rasa. Altono L. Beckerio socialinio teksto teorijos taikymas Česlovo Sasnausko Requiem e-moll (1915) analizei [An application of the social text theory by Alton L. Becker to the analysis of Česlovas Sasnauskas (1915) Requiem e-moll]. In Menotyra, 2017, t. 24, Nr. 3, p. 208–228, ISSN 1392-1002 (print), ISSN 2424-4708 (online)

Budzinauskienė, Laima. Muzikos ugdymas ir meninė veikla XIX a. katalikiškose Vilniaus, Seinų ir ortodoksų Vilniaus (Lietuvos) dvasinėje seminarijose: paralelės ir skirtumai [Musical education and artistic activities in the Catholic Vilnius, Seinai and Orthodox Vilnius (Lithuanian) priests’ seminaries in the 19th century: parallels and differences]. In Menotyra, 2016, t. 23, Nr. 3, p. 153–169. ISSN 1392-1002

Будзинаускене, Лайма. Oтражение Вильнюсской церковной музыки первой половины XIX века. Книга нот семинарии – содержимое и многоязычие. In Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums VI. Daugavpils universitātes, 2015, p. 99–111. ISSN 1691-6034

Будзинаускене, Лайма. Станислав Монюшко и Вильнюсская церковная музыка XIX века: новый взгляд на Остробрамские литании. In Mūzikas zinᾱtne šodien: pastᾱvῑgais un mainῑgais. Zinᾱtnisko rakstu krᾱjums VI. Daugavpils univeritᾱtes 2014, p. 53–63. ISSN 1691-6034

Budzinauskienė, Laima; Janušaitė, Agnė. XIX a. muzikinio šaltinio pėdsakais: Vilniaus seminarijos knygos istorija, kontekstas ir turinys [Following the footprints of a musical source of the 19th century: history, context and contents of Vilnius seminary’s book]. In Menotyra, 2014, T. 21, Nr. 3, p. 179–192. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Bažnytinės vokalinės-instrumentinės muzikos kūrėjai XIX a. pirmos pusės Lietuvoje: Florjanas Bobrowskis, Adalbertas Dankowskis ir kiti [Creators of Lithuanian sacral vocal-instrumental music of the first half of the 19th century: Florjan Bobrowski, Adalbert Dankowski and others]. In Ars et praxis, 2013, T. 1, p. 20–30. ISSN 2351-4744

Budzinauskienė, Laima. XIX a. bažnytinės muzikos žanrai Lietuvoje: identifikacijos, sąveikos ir kaita [Sacral genres in Lithuania in the 19th c.: identification, interconnection and modernizing]. In Menotyra, 2013, T. 20, Nr. 3, p. 207–220. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. II dalis: „Aušros Vartų litanijos“ ir mišios [The spiritual creation of Stanisław Moniuszko in Vilnius period. Part II: Litanies of the Gates of Dawn and masses]. In Menotyra, 2012, T. 19, Nr. 3, p. 200–216. ISSN 1392-1002

Budzinauskienė, Laima. Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. I dalis: bendra apžvalga, giesmės ir kūriniai vargonams [The spiritual creation of Stanisław Moniuszko in Vilnius period. Part I: a review, canticles and writings for the organs]. In Menotyra, 2011, T. 18, Nr. 3, p. 214–226. ISSN 1392-1002

Ambrazas, Algirdas; Budzinauskienė, Laima; Medišauskienė, Zita; Vainauskienė, Tamara. Muzika lenkų okupuotame Vilniaus krašte (1920–1939). In Lietuvos muzikos istorija, Nepriklausomybės metai 1918–1940 [[Lithuanian Music History. Second book. Time of Independence 1918–1940], Vilnius, 2009, p. 72–95. ISBN 978-9986-503-85-9

E-mail: laimab72@gmail.com