Back

Helmutas ŠABASEVIČIUS

PhD, senior researcher

Born in 1964 in Ežerėlis (Kaunas district). 1982–1989 studied art history in Lithuanian State Institute of Art (now – Vilnius Academy of Arts). From 1989 worked at the Institute of History, later – at the Institute of Culture and Art. 1993 got a degree of doctor of Art History. From 2002 – senior researcher of Culture, Philosophy and Arts Institute (since 2010 – Lithuanian Culture Research Institute). Since 1993 lectures at Vilnius Academy of Arts, since 2008 – at Lithuanian Music and Theatre Academy. Since 1995 – editor in chief of the magazine of artistic culture „Krantai“. Member of the Editorial Board and Editorial Secretary of scientific magazine „Menotyra“. Member of the International Art Critics Association (AICA), member of the Society of Lithuanian Art Historians (LDID), member of the Performing Arts Critics Association.

Fields of scientific interests are the history of Lithuanian ballet, the history of Lithuanian stage design, connections of visual art and theatre.

Selected publications

Monographs

Šabasevičius, Helmutas. Šokiu išsakytas gyvenimas: balerinos Leokadijos Aškelovičiūtės kūrybos bruožai [Life, told by Dance. The body of work of ballet dancer Leokadija Aškelovičiūtė], Vilnius: „Krantų“ redakcija, KFMI, 2008. 267 p.: iliustr., santr. angl. ISBN 978-9955-857-01-3

Studies

Šabasevičius, Helmutas. Trumpa Lietuvos baleto istorija [A concise history of Lithuanian ballet], Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2010. 288 p.: iliustr. ISBN 978-9955-857-09-9

Šabasevičius, Helmutas. A concise history of Lithuanian ballet (translated into English by D. Bartkutė-Barnard), Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2009. 255 p.: iliustr. ISBN 978-9955-857-06-8

Parts of collective monographs

Šabasevičius, Helmutas. Baletas [Ballet]. In Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980–1990 [History of Lithuanian Theatre 1980–1990] (sudaryt. / ed. by I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2009, p. 430–467. ISBN 978-9955-868-18-7

Šabasevičius, Helmutas. Ir garsas tapo kūnu... Broniaus Kutavičiaus muzikinių kūrinių teatrui scenografijos bruožai [And the sound became body… Stage design for musical works of Bronius Kutavičius]. In Broniaus Kutavičiaus muzika: praeinantis laikas [Music of Bronius Kutavičius: Time Passing By] (sudaryt. I. Jasinskaitė-Jankauskienė), Vilnius: KFMI, Versus aureus, 2008, p. 292–302. ISBN 978-9955-34-103-1

Šabasevičius, Helmutas. Baletas 1957–1980 metais [Ballet in 1957–1980]. In Lietuvių teatro istorija. Trečioji knyga 1970–1980 [History of Lithuanian Theatre 19970–1980] (sudaryt. / ed. by I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2006, p. 434–489. ISBN 978-9986-638-79-7

Šabasevičius, Helmutas. Baletas. Spektakliai, choreografai, šokėjai [Ballet. Performances, choreographers, dancers]. In Lietuvių teatro istorija. Antroji knyga 1935–1940 [History of Lithuanian Theatre 1935–1940] (sudaryt. / ed. by I. Aleksaitė), Vilnius: KFMI, 2002, p. 238–266. ISBN 9986-638-25-9

Šabasevičius, Helmutas. Baletas. Kūrybinė baleto branda [Ballet. Creative Maturity of Ballet]. In Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga 1929–1935 [History of Lithuanian Theatre 1929–1935] (sudaryt. / ed. by A. Girdzijauskaitė), Vilnius: „Gervelė“, KMI, 2000, p. 382–418, 233–298. ISBN 9986-638-16-X

Publication of sources

Gintaro Varno teatras: pokalbiai, straipsniai, recenzijos / 1989–2009 [Theatre of Gintaras Varnas: interviews, articles, reviews] (Sudarytojas / ed. by Helmutas Šabasevičius). Vilnius: LKTI, 2012. 328 p. Santr. anglų k., bibliogr.: p. 308–317, asmenvardžių r-klė: p. 320–327. ISBN 978-9955-868-49-1

Iš Lietuvos teatro istorijos šaltinių 1761–1853. Vladas Drėma [From the sources of Lithuanian theatre. 1761–1853. Vladas Drėma] (Sudarytojai / ed. by Gražina Drėmaitė, Helmutas Šabasevičius; iš lotynų k. vertė Eugenija Ulčinaitė; iš lenkų k. vertė Jolanta Širkaitė, Gražina Mareckaitė, Helmutas Šabasevičius; rankraščius šifravo Rita Mosiejienė). Vilnius: KFMI, 2007. 328 p.: iliustr., santr. angl. k. ISBN 978-9986-638-88-9

Scholarly articles

Šabasevičius, Helmutas. Užsienio choreografai – lietuviškos choreografijos kūrėjai [Foreign choreographers – creators of Lithuanian choreography]. In Menotyra [Studies in Art], 2017 Nr. 2, p. 154–166. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. XXI a. pirmųjų dešimtmečių Lietuvos baletas: žanro ir plastinės kalbos transformacijos [Lithuanian ballet of the 21st century: transformations of genre and plastic language]. In Menotyra [Studies in Art], 2016 Nr. 2, p. 140–152. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Čiurlionis teatre [Čiurlionis in the Theatre], Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje [Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in Vilnius]: Mokslinių straipsnių rinkinys [sudarytoja Nida Gaidauskienė], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 372–382. ISBN 978-609-425-197-9

Šabasevičius, Helmutas. Ideologija ir XX a. Lietuvos baleto raida [Ideolog y and the development of Lithuanian ballet in the 20th century]. In Menotyra [Studies in Art], 2015, Nr. 2, p. 177–188. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Muzikinių spektaklių scenografijos principai XIX a. Lietuvos teatre [The Principles of Set Decorations in Lithuanian Music Theatre of the 19th Century]. In XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos [Exposures of the Lithuanian Musical Life of the 16th–19th centuries], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 661–679. ISBN 978-9955-868-70-5

Šabasevičius, Helmutas. Baletas ir šokis XIX a. Lietuvos teatre [Ballet and Dance in 19th Century Lithuanian Theatre]. In XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos [Exposures of the Lithuanian Musical Life of the 16th–19th centuries], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 679–702. ISBN 978-9955-868-70-59

Šabasevičius, Helmutas. Postmodernizmas ir XX a. pabaigos Lietuvos choreografija [Postmodernism and Lithuanian choreography of the end of the 20th century]. In Menotyra [Studies in Art], 2014, Nr. 2, p. 166–178. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. XX–XXI a. pradžios lietuviškų baletų dramaturgija [Dramaturg y of the Lithuanian ballets of the 20th and the beginning of the 21st centuries]. In Menotyra [Studies in Art], 2013, Nr. 2, p. 169–184. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Mstislav Dobuzhinsky and the Lithuanian School of Stage Design. In Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts, 2013, September, p. 269–283. ISSN 1532-5563

Šabasevičius, Helmutas. Valstybės teatro baleto trupės gastrolės Monte Karle ir Londone 1935 metais [Guest performances of ballet company of Lithuanian State Theatre in Monte Carlo and London in 1935]. In Menotyra [Studies in Art], 2011, Nr. 2, p. 174–183. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Lėlė teatre [Puppet in the Theatre]. In Menotyra [Studies in Art], 2008, Nr. 4, p. 62–70. ISSN 1392-1002

Šabasevičius, Helmutas. Pavelas Petrovas ir Lietuvos baleto raida 1925–1929 [Pavel Petrov and the Development of Lithuanian Ballet in 1925–1929]. In Kultūrologija 15: Asmenybė: menas, istorija, dabartis [Culturology 15: Personality: Art, History, Present Time], Vilnius: KFMI, 2007, p. 177–201. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9

E-mail: helmutas.sabasevicius@gmail.com