Back

Gabija SURDOKAITĖ-VITIENĖ, PhD

Senior researcher at the Department of Sacral Art Heritage
E-mail: gabisu@yahoo.com

Born on 21st December of 1974 in Alytus.

Education

Faculty of Arts (1994–1999) at Vytautas Magnus University (BA degree in Art history). BA thesis title: “M. E. Andriolli’s Paris period (1883–1886)”.
The Department of Art History and Theory (2001–2003) at Vilnius Academy of Fine Arts (MA degree in Art history). MA thesis title: “The Genesis and Spread of the Iconographical type of Christ in Distress in Lithuania”.
Doctoral diploma from Vilnius Academy of Fine Arts (Humanities, Art History). The dissertation was maintained on 30th September of 2009: “Idea and Image of Christ in Distress in Lithuania from the 16th century to the first half of the 20th century”.

Membership in professional organizations and expert boards

 • Member of the Lithuanian Art Historians Society (2012–2016, a chair of the association)
 • Member of the Centre International d’Etude des Textiles Anciens (CIETA)
 • From 2016, Editor-in-Chief of the peer-review journal “Menotyra”
 • From 2009, a member of experts’ committee of movable cultural heritage evaluation Council of the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture.
 • In 2015–2019, an expert of immovable cultural heritage evaluation council of Rokiškis and Panevėžys municipalities.
 • In 2015–2019, an expert of immovable cultural heritage evaluation council of Anykščiai municipality.
 • From 2016, a member of the Commission of the Church art of Kaunas Archdiocese.
 • From 2016, an expert of the database “Lituanistika”.
 • In 2016–2017, an expert of the Lithuanian Council for Culture.
 • In 2014–2017, a reviewer of the journal „Zarządzanie w Kulturze“. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/menu/67/

Research areas

 • G. Surdokaitė-Vitienė has interests in the religious art of the 17th–19th centuries:
 • Textile and embroidery of the 17th–19th centuries,
 • Representation of cult of Christ passions in the religious art of the 17th–19th centuries,
 • Relations, influences and development of professional church and religious folk art,
 • Background, genesis, diaspora and circulation of religious folk art.

Books:

 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Tėvo Stanislovo palikimas: siuvinėtos liturginės tekstilės rinkinys [Inheritance of Father Stanislovas: the collection of embroidered liturgical textile], Panemunėlis: Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas, 2019, 560 p. ISBN 978-609-96132-0-8.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio [The Christ in Distress: From Religious Image to a National Symbol Rūpintojėlis], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, 544 p. ISBN 978-9955-868-92-7.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio: parodos katalogas, 2015 10 08 – 2016 01 30 [The Christ in Distress: From Religious Image to a National Symbol Rūpintojėlis: exhibition catalogue], Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2015, 137 p. ISBN 978-609-8151-03-9.

Academic publications:

 • Surdokaitė, Gabija. The articles about the religious art in the churches of Vilkaviškis and Šiauliai Dioceses. In: Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1: Vilkaviškio vyskupija, book 5–6, Vilnius, 2003–2007; vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 1–3, 2011–2015; part 2: Šiaulių dekanatas, book 1, 2, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018–2020.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija, Adomas Vitas. Skarulių Šv. Onos bažnyčios dendrochronologiniai tyrimai ir pastato istorija [Dendrochronological research and building history of the church of st Anne in Skaruliai], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, t. 42, p. 37–51. ISSN 1392-0502.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Šv. Antano Paduviečio gyvenimas ir darbai Vilniaus pranciškonų bažnyčios skliauto tapyboje [Life and works of St. Anthony of Padua in the vault painting of the Franciscan church in Vilnius], Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, sudaryt. A. Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 67–104. ISBN 978-609-8231-13-7.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija, Žigelienė, Virginija, Bieliauskaitė-Mikolaitienė, Rasa, Bagdzevičienė, Jurga, Grybauskaitė, Laima. XIX a. II pusės stiklo karoliukų antepedijus: kilmė, stilius, restauravimas [The glass beads antependium of the second half of the 19th century: origin, style, restoration], Kultūros paminklai, Sudaryt. J. Bardauskas, Vilnius: Savastis, 2018, t. 22, p. 131–143. ISSN 1392–155X.
 • Gabija Surdokaitė-Vitienė, Svetlana Poligienė. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios liturginės tekstilės rinkinys [The history of the collection of liturgical textile of the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Trakai], Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90: Po Trakų Dievo Motinos karūna, sudaryt. M. Paknys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 209–254. ISSN 1392-0316.
 • Gabija Surdokaitė-Vitienė, Svetlana Poligienė. Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartotės XVII–XIX amžiuje [Derivations of the image of the Mother of God of Trakai in the 17th–19th century], Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90: Po Trakų Dievo Motinos karūna, sudaryt. M. Paknys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 146–196. ISSN 1392-0316.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija, Vitas Adomas. The building and renovation history of Vilnius and Kaunas churches: dendrochronological dating and historical sources, Meno istorija ir kritika, 2017, vol. 13, p. 18–28.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Keletas naujų faktų apie vadinamuosius Cezario Šteinbergo altorėlius [New facts about the procesional altars of Cezar Steinberg], in: Kultūros paminklai, Vilnius: Savastis, 2017, vol. 21, p. 208–212. ISSN 1392–155X.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Dendrochronologinių tyrimų taikymas meno kūrinių datavimui Lietuvoje ir jų perspektyvos [Application of the dendrochronological dating on the works of art in Lithuania and its perspectives], Acta Academiea Artium Vilnensis, t. 77–78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai (ed. Dalia Klajumienė), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 65–78. ISSN 1392–0316.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Kryždirbystė XIX a. Žemaičių vyskupijoje: carinės valdžios diktato akivaizdoje [Cross-Crafting in 19th Century Diocese of Samogitia: Facing Dictatorship of Tsarist Authorities], Kryždirbystė Žemaitijoje (ed. T. Jurkuvienė), Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 7–59. ISBN 978-609-8166-01-9.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. XVI–XVIII a. religiniai paminklai LDK: dokumentų liudijimai, paminklų funkcijos ir paplitimas [16th-18th Century Religious Monuments in the Grand Duchy of Lithuania: Documentary Evidence, Functions and Spread], Menotyra, 2015, no. 1 (ed. Gabija Surdokaitė-Vitienė), p. 45–72. ISSN1392-1002.
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Christ in Distress in Lithuanian oral folklore and folk sculpture: a few aspects of folk syncretism in the local rural culture, in: Prace Etnograficzne, 2014, vol. 42, No. 3. ISSN 0083-4327, e-ISSN 2299-9558. http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-42-2014/42-3-2014/ [published online 2014-12-16]
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Understanding the image of Christ in Distress in Lithuanian folk culture: the conceptions of passion, sin and prefiguration of prophet Jeremiah, in: Zarządzanie w Kulturze, 2014, vol. 15, No. 3, p. 287–302. ISSN 1896-8201, e-ISSN 2084-3976. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-15-2014/15-3-2014/ [published online 2014-09-17]
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Augalinis ornamentas XVIII a. audiniuose: kilmė, motyvai, mados [Floral Ornament in Fabrics of the 18th Century: Origin, Motifs and Fashions], in: Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai (ed. Aleksandra, Aleksandravičiūtė), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 162–192. ISBN 978-9955-868-69-9. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. O znaczeniu pewnego wizerunku w życiu religijnym i sztuce: Chrystus Frasobliwy – jego funkcja i miejsce [The Function of one image in the religious life and art: the purpose of Christ in Distress], in: Zarządzanie w kulturze, 2013, No. 14, z. 2, p. 121–138. ISSN 1896-8201. (in Polish)
 • Surdokaitė, Gabija. Krzyże w guberni suwalskiej w XIX w.: między tradycją a dyktatem władzy [Crosses of the Suwalki Province of the 19th century: between the Tradition and Government’s dictate], in: Zarządzanie w kulturze, 2012, No. 13, z. 3, p. 239–262. ISSN 1896-8201. (in Polish)
 • Surdokaitė, Gabija. Caro valdžios nurodymai dėl kryžių statymo XIX a. pabaigoje [The instructions of the tsarist administration regarding erection of crosses at the end of the 19th century], in: Menotyra, 2012, No. 1, p. 37–46. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. О трaдиции одевaния скульптур в Литве в XVII-XX вв. [The Tradition of dressed sculptures in Lithuania, 17th–20th centuries], in: Пространство культуры, 2011, No. 4, p. 123–143. ISBN 978-5-904847-03-6. The same Promemoria: Revista Institutului de Istorie Socială, 2012, vol. III, No. 4, p. 30–53. ISSN 1857-3843. (in Russian)
 • Surdokaitė, Gabija. Loreto Švč. Mergelės Marijos kartotės Lietuvoje [The imitations of the image of our Lady of Loreto in Lithuania], in: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 128–146. ISBN 978-9955-868-36-1. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Иконография Спаса Полунощного в Литве [The iconography of Christ in Distress in Lithuania], in: Деревянная культовая скульптура: Проблемы хранения, изучения, реставрации, Москва: ФГОУ ВПО МГАУ, 2011, p. 210–225. ISBN 978-5-86785-262-7. (in Russian)
 • Surdokaitė, Gabija. Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo paskirtis [The purpose of the image of Christ in Distress], in: Menotyra, 2010, No. 1, p. 51–64. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Rūpintojėlis lietuvių tautosakoje ir liaudies skulptūroje: pagrindiniai sampratos aspektai [Rūpintojėlis in Lithuanian Oral Folklore and Folk Sculpture: The Main Aspects of Conception], in: Tautosakos darbai, vol. XL, 2010, p. 139–159. ISSN 1392-2831. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Degučių bažnyčios liturginiai rūbai, indai ir kiti reikmenys [The liturgical vestments, utensils and others liturgical utensils of Degučiai Church], in: Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija. Lietuvos valsčiai. Žemaičių Naumiestis, www.llt.lt, 2010. P. 1–17. ISSN 2029-0799. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Degučių bažnyčios tapyba [The paintings in the church of Degučiai], in: Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija. Lietuvos valsčiai. Žemaičių Naumiestis, www.llt.lt, 2009. P. 1–8. ISSN 2029-0799. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Иконография, распростанение, назначение образа Спаса Полунощного в XVII–XX вв. в Великом Княжетстве Литовском и Литве [The iconography, spread and meaning the image of Christ in Distress in the Grand Duchy of Lithuania and Lithuania in the 17th – 20th centuries], in: Древнерусская скульптура, vol. 6: Проблемы иконографии. Выпуск первый, Москва, 2009, p. 50–66, 168–169. ISSN 2071–9698. (in Russian)
 • Surdokaitė, Gabija. Šiluva ir 1937 m. Paryžiaus pasaulinė paroda [Šiluva and the 1937 Paris World Exhibition], in: Meno istorija ir kritika, vol. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje, Kaunas, 2009, p. 123–129. ISSN 1822–4555. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Rengiamųjų skulptūrų tradicija Lietuvoje [The Tradition of dressed sculptures in Lithuania], in: Kultūros paminklai, 14, Vilnius, 2009, p. 137–151. ISBN 978-9986-420-81-1. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija, Sverdiolas, Arūnas. Paveikslų galia [The Power of Images], in: Gyvas žodis, gyvas vaizdas Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventuosius atvaizdus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 182–200. ISBN 978-9955-854-63-0. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. „Крест – каравик в Литве. Происхождение, развитие, обычаи“ [Double Crosses of Caravaca in Lithuania: Genesis, Spread, Rites], in: Revista deistorie a Moldovei, 2008, No. 2 (74), p. 22–37. ISSN 1857–2022. (in Russian)
 • Surdokaitė, Gabija. Balninkų rūpintojėlio skulptūra [The sculpture of Christ in Distress of Balninkai Church], in: Menotyra, 2008, No. 3, p. 1–7. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Rūpintojėlio kultas Lietuvoje [The Cult of Christ in Distress in Lithuania], in: Acta Academiae artium Vilnensis, Vilnius, 2008, vol. 54: LDK Sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai, p. 173–182. ISSN 1392–0316. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Kryžius-karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai [Double Crosses in Lithuania: Genesis, Spread, Rites], in: Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje, Vilnius, 2008. p. 51–69. ISBN 978-9986-529-76-7. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. XIX a. Užnemunės kryžiai: tarp tradicijos ir valdžios diktato [Crosses of the Užnemunė region of the 19th century: between the tradition and government’s dictate], in: Užmenumė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius, 2005, p. 238–257. ISBN 9986–638–62–3. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Susimąsčiusio Kristaus atvaizdas XVII–XVIII a. LDK bažnyčiose: paskirtis ir paplitimas [The image of Christ in Distress in the 17th – 18th c. Lithuanian churches: the purpose and distribution], in: Menotyra, 2005, No. 2, p. 23–29. ISSN 1392–1002. (in Lithuanian)
 • Surdokaitė, Gabija. Rūpintojėlio pirmavaizdžio problema [Study of the Prototype of Christ in Distress], in: Acta Academiae artium Vilnensis, vol. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, Vilnius, 2004, p. 99–111. ISSN 1392–0316. (in Lithuanian)
Books (editor or co-editor):
 • Surdokaitė, Gabija (editor). Menotyra, peer-reviewed journal, 2010, No. 1; (co-editor with Lina Balaišytė) 2010, No. 4; 2012, No. 1; 2013, No. 1; 2014, No. 1; 2015, No. 1; 2016, No. 1; 2017, No. 1; 2018, No. 1. ISSN1392-1002.
 • Surdokaitė, Gabija (co-editor with Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė). Acta Academiea Artium Vilnensis, peer-reviewed journal, vol. 65–66: Lietuvos kultūros karališkas dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, peer-reviewed journal, Vilnius, 2012. ISSN 1392–0316.
 • Surdokaitė, Gabija (editor). Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, collection of articles, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. ISBN 978-9955-868-36-1.
 • Surdokaitė, Gabija (editor). Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, collection of articles, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. ISBN 978-9955-868-12-5.
 • Surdokaitė, Gabija (co-editor with Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė). Lietuvos sakralinė dailė, vol. I. Vilkaviškio vyskupija, book 6: Šakių dekanatas, part 2: Naudžiai–Žvirgždaičiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. ISBN 9986-638-78-X.
 • Surdokaitė, Gabija (co-editor with Regimanta Stankevičienė). Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1. Vilkaviškio vyskupija, book 6: Šakių dekanatas, part 1: Barzdai–Lukšiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. ISBN 9986-638-78-8.
 • Surdokaitė, Gabija (co-editor with Marius Iršėnas). Acta Academiae artium Vilnensis, vol. 38: Dailės parafrazės. XX amžius, peer-reviewed journal, Vilnius, 2005. ISSN 1392–0316.
 • Surdokaitė. Gabija (co-editor with Marius Iršėnas). Acta Academiae artium Vilnensis, vol. 33: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, peer-reviewed journal, Vilnius, 2004. ISSN 1392–0316.

Conference presentations:

 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. XVI–XVII a. Osmanų imperijos tekstilė LDK ir jos paveldas, in: Turkijos-Lietuvos santykių raida/Development of Turkish-Lithuanian relations, 26–30 May, 2019, Vilnius: Vilnius university (Lithuania).
 • Жигялене, Виргиния, Беляускайте-Миколайтене, Раса, Багдзявичене, Юрга, Грабаускайте, Лайма, Сурдокайте-Витене, Габия, Даугирдене, Дангуле, Исследование и реставрация бисерного антепедиума, in: Международная научно – практическая конференция "Музеи и реставрация в контексте сохранения культурного наследия: актуальные вызовы современности", г. Киев, 07–08 июня 2018 года (Ukraine).
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Dziedzictwo tekstyliów liturgicznych na Litwie: tekstylia wyszywane (zasoby i stan badań), in: Międzynarodowe warsztaty historyków sztuki i historyków: wspólne dziedzistwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – stan badań, problemy i postulaty badawcze, 1–2 October, 2018, Warszawa: Instytut sztuki PAN (Poland).
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Flowered gardens: 17th–18th c. embroidery in Lithuania, in: IV  International Scientific Congress “The State of Research on Multicultural Heritage in the Old Commonwealth”, 3–5 October, 2018, Rzeszów-Jarosław: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy (Poland).
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija, Poligienė, Svetlana, Stonytė, Sandra. 17th–19th c. Embroidery in Lithuania: Styles, Ornaments, Influences, Impulses, Local schools, in: Routes and Contact Zones. Artistic Mobility and Exchange in Central Eastern and North Eastern Europe, 11–13 October, 2018, Munich: Art History Institute, Ludwig-Maximilian-University Munich, Böckler-Mare-Balticum-Foundation (Germany).
 • Vitas, Adomas, Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Building and renovation history of Vilnius and Kaunas churches: dendrochronological dating and historical sources, in: EuroDendro conference 2017, 6-10 September, 2017, Tartu: University of Tartu, the Estonian University of Life Sciences (Estonia).
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Šv. Antano Paduviečio gyvenimo ir stebuklų istorija Vilniaus pranciškonų bažnyčios skliautų tapyboje, in: Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, 23 October, 2015, Vilnius (Lithuania).
 • Surdokaitė-Vitienė, Gabija. Dendrochronological dating of paintings and sculptures in Lithuania: Application and perspectives, in: BaltDendro 2014, 25-28 August, Järvselja (Estonia).
 • Surdokaitė, Gabija. Žemaičių kryždirbystė XIX a. carinės valdžios diktato akivaizdoje [The samogitian Cross-carving under tzar government’s dictate in the 19th century] in: Žemaičių kryždirbystė krašto istorijos ir kultūros kontekste. 3 August, 2013, Telšiai (Lithuania).
 • Surdokaitė, Gabija. Иконография Спаса полунощного в Литве, in: Скульптура православных храмов. 25–26 October, 2010, Moscow (Russia).
 • Surdokaitė, Gabija. Loreto Švč. Mergelės Marijos kartotės Lietuvoje [The imitations of the image of our Lady of Loreto in Lithuania], in: Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje. 3 December, 2009, Vilnius (Lithuania).
 • Surdokaitė, Gabija. Pranciškoniškosios Rūpintojėlio ištakos [The franciscanian sources of the image of Christ in Distress], in: Mažesnieji broliai Lietuvoje. 2 October, 2009, Vilnius (Lithuania).
 • Surdokaitė, Gabija. Šiluva ir 1937 m. Paryžiaus pasaulinė paroda [Šiluva and the 1937 Paris World Exhibition], in: Šiluva Lietuvos kultūroje. 18 April, 2008, Kaunas (Lithuania).
 • Surdokaitė, Gabija. Maro kryžiai Lietuvoje: tradicijos ir naujovės [The Crosses of Pest in Lithuania: traditions and innovations], in: Liaudies menas – meninių tradicijų egzistavimo ir patvarumo Lietuvoje liudytojas, 16 June, 2008, Kretinga (Lithuania).
 • Surdokaitė, Gabija. Double Crosses in Lithuania: Genesis, Spread, Rites, in: The Phenomenon of Cross-crafting in Folk Culture. 24–26 October, 2006, Vilnius (Lithuania).
 • Surdokaitė, Gabija. 19th Century Cross Crafting in Suwalki Province, in: Lithuanian Crosses in Worldwide context. 10–11 November, 2005, Kaunas (Lithuania).
 • Surdokaitė, Gabija. The Study of the Prototype of Christ in Distress, in: Prototype and derivation. A study of image transformation. 13–14 May, 2004, Vilnius (Lithuania).
 • Surdokaitė, Gabija. The Cult of Christ in Distress in Lithuania, in: Sacred Art of Lithuania: exposures and new contexts. 15–17 October, 2003, Vilnius (Lithuania).

Exhibitions:

 • The exhibition „he Christ in Distress: From Religious Image to a National Symbol Rūpintojėlis”, curator Gabija Surdokaitė-Vitienė, Church Heritage Museum, Vilnius, October 8, 2015 – January 30, 2016.