Asta GINIŪNIENĖ, PhD

Senior researcher at the Department of Sacral Art Heritage
E-mail: asta.giniuniene@gmail.com

Born on 3rd February of 1961 in Kaunas, Lithuania.

Education

Degree in Art history from the State Art Institute of Lithuanian SSR (at present Vilnius Academy of Arts) (1979-1984).
Doctoral diploma in Humanities and Art History from Vilnius Academy of Fine Arts. Dissertation defended on 23rd March, 2010. Title: “The Way of the Cross in the Diocese of Samogitia in the second half of the 18th century – the beginning of the 20th century”.

Membership in professional organizations and expert boards

A member of the Lithuanian Art Historians Society.

Work experience

 • Heritage specialist at the Centre of Cultural Heritage from 2007.
 • Senior Research Scientist in the Institute of Lithuanian Cultural Research, Heritage of Sacred Art department from 2014.

Research areas

Religious art of the 18th-20th centuries and iconography.

Selected publications:

Monograph:

 • Giniūnienė, Asta, Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje–XX a. pradžioje: Sklaida ir raiška. [Way of the Cross in Lithuania from second half of 18 century to beginning of 20th century: the spread and expression]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. ISBN 978-609-447-117-9

Academic publications:

 • Giniūnienė, Asta, Šventųjų ir palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslai atgailos kanauninkų Videniškių bažnyčioje [Paintings of saints and Blessed Michał Giedroyć in the canon penitentiary church in Videniškiai], Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, ed. A. Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 105–126. ISBN 978-609-8231-13-7.
 • Giniūnienė, Asta, Poligienė, Svetlana, Apie Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje rastus relikvijorius, jų puošybą ir relikvijas [Reliquaries found in the Church of the Holy Spirit in Vilnius:  their decoration and relics], Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, ed. A. Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 191–222. ISBN 978-609-8231-13-7.
 • Giniūnienė, Asta. Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios tapybos kūriniai [Paintings of Dotnuva Church of the Lord's Revelation to Virgin Mary], Menotyra, 2018, vol. 25, No. 1, p. 12–33. ISSN 1392-1002.
 • Giniūnienė, Asta. The articles about the religious art in the churches of Šiauliai Diocese in: Lietuvos sakralinė dailė [The Sacred Art of Lithuania], vol. II: Šiaulių vyskupija [Šiauliai Diocese], Part. 2: Šiaulių dekanatas [Deanery of Šiauliai], book 1: Agailiai–Juozapava, ed. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018.
 • Giniūnienė, Asta. Didžiosios savaitės inscenizacija Švėkšnos bažnyčioje XVIII a. II pusėje – XIX a. I pusėje. [The dramatization of the Holy Week in Švėkšna church in the first half of the 19th century], Menotyra, 2017, vol. 24, No. 1, p. 17–36. ISSN 1392-1002.
 • Giniūnienė, Asta. Vienuolijų šventųjų ir Abiejų Tautų Respublikos globėjų paveikslai Joniškio Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje. [Paintings of the representatives  of monasteries and the patrons of the Polisch-Lithuanian Commonwealth in Joniškis church of St. James the apostle],   Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 175–197. ISBN 978-9955-868-85-9.
 • Giniūnienė, Asta. Vieno biblinio ciklo kilmės ir ikonografijos paieškos. [One biblical cycle: search of the origin and iconography], Menotyra, 2016, vol. 23, No. 1, p. 1–21. ISSN 1392-1002.
 • Giniūnienė, Asta. XIX a. koplytėlės su Viešpaties kančios kelio skulptūromis Žemaičių Vyskupijoje. [19th Century Shrines with Sculptures of Stations of Passion of Christ in Samogitian Diocese], Kryždirbystė Žemaitijoje, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, vol. 23, No. 1, p. 61–84. ISBN 978-609-8166-01-9.
 • Giniūnienė, Asta. Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas „Šv. arkangelas Mykolas“ ir kitos Palomenės bažnyčios dailės vertybės. [The painting of St. Michael the Archangel by Franciszek Smuglewicz and other artworks in the Palomenė church], Menotyra, 2015, vol. 22, No. 1, p. 24–44. ISSN 1392-1002.
 • Giniūnienė, Asta. The articles about the religious art in the churches of Šiauliai Diocese in: Lietuvos sakralinė dailė [The Sacred Art of Lithuania], vol. II: Šiaulių vyskupija [Šiauliai Diocese], Part 1: Joniškio dekanatas [Deanery of Joniškis], books 1–3, ed. by Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011–2015.
 • Giniūnienė, Asta. Veiviržėnų bažnyčios iliuzinė tapyba ir XVIII a. II pusės–XIX a. I pusės Kristaus kapo dekoracijos [Trompe l’oeil painting in Veiviržėnai Church and decorations of the Tomb of Jesus from the 2nd half of the 18th c. to the 1st half of the 19th c.], Menotyra, 2012, vol. 19, No. 1, p. 18–36. ISSN 1392–1002.
 • Giniūnienė, Asta. Kryžiaus kelio iliustracijos Lietuvos XIX a. leidiniuose [Illustrations of the Way of the Cross in the 19th century publications in Lithuania], Menotyra, 2011, vol. 18, No. 1, p. 48–66. ISSN 1392–1002.
 • Giniūnienė, Asta. Pamirštas skulptūrų rinkinys Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono evangelisto bažnyčioje [Forgotten collection of sculptures in the Church of Sts John the Baptist and John the Evangelist], Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, ed. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės istorikų draugija, 2010, p. 229–240. ISBN 978-609-447-000-4 .
 • Giniūnienė, Asta, Petro (?) Rozalino ir Giandomenico Tiepolo Kryžiaus kelio paveikslai [Stations of Cross by Petras (?) Rozalinas and Giandomenico Tiepolo], Menotyra, 2010, vol. 17, No. 1, p. 26–36. ISSN 1392–1002.
 • Giniūnienė, Asta. Bernardinų įnašas į Kryžiaus kelio sklaidą XVIII a. vid. – XIX a. vid., [Contribution of the Bernardines to the spread of the Way of the Cross in the mid-18th - mid-19th century], Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2009, p. 397–432. ISBN 978-9955-868-16-3.
 • Giniūnienė, Asta. Viešpaties Kančios kelio paveikslų kelionė [Journey of the pictures of the Way of the Cross], Kuriantis protas brangesnis nei turtai, ed. Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 137–149. ISBN 978-9955-854-21-0.
 • Giniūnienė, Asta. Kryžiaus kelias bažnyčių šventoriuose XVIII a. pab. – XIX a. pr. [Way of the cross situated in the churchyard (late 19th - early 20th century], Kultūros paminklai, 2009, No. 14, p. 152–165. ISBN 978-9986-420-81-1.
 • Giniūnienė, Asta. Viešpaties Kančios kelio pamaldumo tradicija – XVIII–XIX a. Lietuvos kalvarijos [Tradition of the devotion of the Lord's passion way - Lithuanian calvaries in 18th-19th centuries],  Kultūros paminklai, 2008, No. 13, p. 78–87. ISBN 978-9986-420-81-1.
 • Giniūnienė, Asta. Kryžiaus kelias XVIII a. II p.–XIX a. grafikoje [The Way of the Cross in the graphic arts of the late 18th–19th centuries], Menotyra, 2008, vol. 15, No. 3, p. 8–22. ISSN 1392–1002.
 • Giniūnienė, Asta. Josefo von Führicho Kryžiaus kelio ciklas Vienos Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, jo kartotės Lietuvoje [Cycle of the way of the Cross by Joseph von Führich in the Church of St. John of Nepomuk in Vienna, and its imitations in Lithuania], Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, ed. Gabija Surdokaitė, Vilnius; Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2008, p. 245–271. ISBN: 9789955868125
 • Giniūnienė, Asta. Užnemunės Kryžiaus kelio stotys [Stations of the Cross of the Užnemunė Region], Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 209–226, ISBN 9986–638–62–3.
 • Giniūnienė, Asta. Dievo tarno Mykolo Giedraičio ikonografija [The iconography of Mykolas Giedraitis, The servant of God], Acta Academiae artium Vilnensis, vol. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 123–135. ISSN 1392–0316.
 • Giniūnienė, Asta. Plungės apylinkės kryžiaus kelio stotys [Stations of the Cross in the Area around Plungė], Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Vilnius, 2003, vol. 18, book. 2, p. 895–914. ISSN 1392-0499.