Alvydas NOREIKA

PhD, Reseacher

Born in Kaunas' district in 1972. In 1997 BA in Philosophy in Vilnius University. In 1999 MA in Philosophy in Vilnius University. 2000–2001 an assistent in Ethics laboratory in Vilnius Pedagogical University. 2000–2004 doctoral studies in the Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology (from 2002 Institute of Culture, Philosophy and Art). 2001–2018 lecturer at the Department of Philosophy and Cultural Sciences of Lithuanian Academy of Music and Theatre. From 2004 a researcher at Institute of Culture, Philosophy and Art  (from 2009 the Lithuanian Culture Research Institute). From 2018 a lecturer at Vilnius Gediminas Technical University. In 2008 Ph.D. thesis The General Methodological Principles of Vytautas Kavolis Sociology of Culture.

Areas of academic interests: Philosophy in the Lithuanian Diaspora, Philosophy of Social Sciences, History of Western Philosophy, Civilization Studies, Sociology of Culture and Art, Culture Studies and Social Psychology (sociologically oriented).

Main Scientific Works

Monographs

Noreika, Alvydas, Kultūra ir emocijos Vytauto Kavolio sociologijoje [Culture and Emotions in Sociology of Vytautas Kavolis]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, 208 p. ISBN 978-9955-868-79-8. Gauta LMT parama leidiniui išleisti (reg. nr. LEI-15028).

Sources

Noreika, Alvydas, Kavolis Vytautas Martynas // Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. T. III. Filosofija Išeivijoje [Sources of History of Lithuanian Philosophical Thought. T. III. Philosophy in Diaspora. 1945–2000]. 1945–2000. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 162–181, ISBN 978-9955-868-45-3.

Editions

Noreika, Alvydas, collection of scientific articles Vytauto Kavolio kultūros tyrimų metodologijos profiliai [Profiles of Methodology of Vytautas Kavolis' Studies of Culture], Athena: Filosofijos studijos 7, 2011, p.p. 216, ISSN 1822-5047.

Noreika, Alvydas, edition of scientific journal Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology] 1(31), 2020, p.p. 106, ISSN 0235-7186 (Print), ISSN 2424-4546 (Online).

Scientific Articles

Noreika, Alvydas, Teiginio cogito ergo sum legitimiškumo problema [The Problem of Legitimation of Proposition Cogito ergo sum], Problemos 58, 2000, p. 114–120, ISSN 1392-1126.

Noreika, Alvydas, Civilizacijų analizė: Vytautas Kavolis ir Benjaminas Nelsonas [Civilization Analysis: Vytautas Kavolis and Benjamin Nelson], Sociologija. Mintis ir veiksmas 2, 2004, p. 72–82, ISSN 1392-3358, (Online) ISSN 2335-8890.

Noreika, Alvydas, Vytautas Kavolis – metodologinio anarchizmo atstovas? [Vytautas Kavolis – Methodological Anarchist?], Santalka 1(14), 2006, p. 88–95, ISSN 2029-6320, eISSN 2029-6339.

Noreika, Alvydas, Vytauto Kavolio civilizacijos samprata [Vytautas Kavolis' Conception of Civilization], Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos. T. VII. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2008, p. 129–142, ISBN 978-9955-868-05-7.

Noreika, Alvydas, Bendrieji metodologiniai Vytauto Kavolio kultūros sociologijos principai [The General Methodological Principles of Vytautas Kavolis' Sociology of Culture], Filosofija. Sociologija 1, 2009, p. 35–43, ISSN 0235-7186, ISSN 2424-4546 (online).

Noreika, Alvydas, Socialinio determinizmo problema Vytauto Kavolio kultūros sociologijoje [The Problem of Social Determinism in Vytautas Kavolis' Sociology of Culture], Athena: Filosofijos studijos 7, 2011, p. 135–148, ISSN 1822-5047.

Noreika, Alvydas. Vytauto Kavolio kultūros ir asmenybės tyrimus vienijanti tema [The Unifying Theme of Vytautas Kavolis’ Studies of Culture and Personality], Athena: Filosofijos studijos 7, 2011, p. 112–122, ISSN 1822-5047.

Noreika, Alvydas, Vytauto Kavolio vaizduojamojo meno sociologija [Vytautas Kavolis' Sociology of Visual Arts], Filosofija. Sociologija 1, 2011, p. 65–72, ISSN 0235-7186, ISSN 2424-4546 (online).

Noreika, Alvydas, Vytautas Kavolis ir Pitirimas A. Sorokinas [Vytautas Kavolis and Pitirim A. Sorokin], Filosofija. Sociologija 3, 2012, p. 205–213, ISSN 0235-7186, ISSN 2424-4546 (online).

Noreika, Alvydas, Pitirimo A. Sorokino muzikos sociologija – statistinės makroanalizės spąstuose [Pitirim A. Sorokin’s Sociology of Music – in the Trap of Statistical Macroanalysis], Ars et Praxis 3, 2015, p. 99–109, ISSN 2351-4744.

Noreika, Alvydas, Kavoliška Vinco Kudirkos psichobiografija [Vytautas Kavolis: Psychobiography of Vincas Kudirka], Sociologija. Mintis ir veiksmas 1 (36), 2015, p. 203–211, ISSN 1392-3358, (Online) ISSN 2335-8890.

Noreika, Alvydas, Egzistencialistiniai Vytauto Kavolio liberalizmo pagrindai [The Existentialist Foundations of Vytautas Kavolis' Liberalism], Politologija 3 (83), 2016, p. 41–65, ISSN 1392-1681, (Online) ISSN 2424-6034.

Noreika, Alvydas, Skaitytojo įveika Vytauto Kavolio tekstų analizėje [Overcoming The Reader in Vytautas Kavolis' Textual Analysis], Problemos 89, 2016, p. 119–131, ISSN 1392-1126.

Noreika, Alvydas, Metaforos Vytauto Kavolio sociologijoje [Metaphors in Vytautas Kavolis' Sociology], Sociologija. Mintis ir veiksmas 2 (39), 2016, p. 64–81, ISSN 1392-3358, (Online) ISSN 2335-8890.

Noreika, Alvydas, Vytauto Kavolio politinė psichologija: liberalizmas, protas ir emocijos [Vytautas Kavolis' Political Psychology: Liberalism, Reason and Emotions], Politologija  4 (88), 2017, p. 3–35, ISSN 1392-1681, (Online) ISSN 2424-6034.

Noreika, Alvydas, Michelio Foucault filosofijos (ne)atspindžiai Vytauto Kavolio lituanistinėse studijose [The (No) Reflections of Michel Foucault Philosophy in Vytautas Kavolis’s Lithuanian Studies], Logos 95, 2018, p. 6–25, ISSN 0868-7692.

Noreika, Alvydas, Vytautas Kavolis: liberalizmas ir metafizika [Vytautas Kavolis: Liberalism and Metaphysics], Sociologija. Mintis ir veiksmas 1(44), 2019, p. 74–92, ISSN 1392-3358, (Online) ISSN 2335-8890.

Noreika, Alvydas, Vytautas Kavolis: moralė ir menas – priešnuodis demokratijos negalioms [Vytautas Kavolis: Morality and Art – Antidotes Against Vicissitudes of Democracy], Logos 99, 2019, p. 39–48, ISSN 0868-7692.

Teaching Devices

Noreika, Alvydas, Filosofija: Metodinės rekomendacijos ir seminarų užduotys [Philosophy: Methodic Recomendations and Exercises for Seminars]. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos leidykla, 2003. 72 p. Bendraautorius L. Jakavonytė. ISBN 9986-503-40-X.

Translations

Noreika, Alvydas, translation into Lithuanian: Stevphen Shukaitis "Dancing Amidst the Flames: Imagination and Self-Organization in a Minor Key", Athena: filosofijos studijos 4, 2008, p. 230–245.