Back

Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, PhD (HP), Prof.

E-mail: ale.aleksandraviciute@gmail.com

Born on 8th October of 1953 in Vilnius, Lithuania.

Education

Department of Art History, Theory and Critics (1971-1976) at the State Art Institute of Lithuanian SSR (at present Vilnius Academy of Arts). Thesis title: “The thematic paintings of Antanas Gudaitis” (degree in Art history). Doctoral diploma from the Institute of History and Theory of the Figurative Arts, Moscow (Humanities, Art History). The dissertation was maintained on 4th April of 1985: “Work of Jonas Kuzminskis”. The Habilitation was accomplished in December, 2007. Professor of Department of Art History, Theory and Critics at Vilnius Academy of Arts.

Membership in professional organizations and expert boards, expert activity:

 • A. Aleksandravičiūtė is a member of the Lithuanian Art Historians Society, a member of the Artists Association of Lithuania, 2010–2017 a member of experts’ committee of cultural heritage evaluation under the Vilnius city municipality administration, 2014–2020 a member of the Scientific Council of the Lithuanian Culture Research Institute, 2010–2019 a member of the doctoral studies committe of the art critics of the Lithuanian Culture Research Institute/Vilnius Academy of Arts, a member of the doctoral studies committe of the design of the Vilnius Academy of Arts (from 2010).

Research areas

 • A. Aleksandravičiūtė has interests in the art of the 16th–19th centuries:
 • Altars (history, typology, iconography of professional religious art in Lithuania);
 • Ornament (genesis, history, typology, symbolic meanings of the ornamentics in the professional visual arts of the 16th–19th centuries);
 • Decorative arts of the 16th–19th centuries.
 • Contemporary decorative arts and graphic in Lithuania (art critics).

Academic publications:

 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. [Edition and text of monography-album Birutė Stulgaitė, Vilnius: Academy of Arts, 2015], in: Birutė Stulgaitė: grýna, Vilnius: VDA leidykla, 2015. ISBN 978-609-447-192-6.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Sacred spaces. The Lithuanian Millenium. History, Art and Culture, Vilnius: Vilnius academy of Arts Press, 2015, p. 253–265. ISBN978-609-447-097-4.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Religious orders and Their Buildings. The Lithuanian Millenium. History, Art and Culture, Vilnius: Vilnius academy of Arts Press, 2015, p. 265–173. ISBN 978-609-447-097-4.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. The articles about the religious art in the churches of Vilkaviškis and Šiauliai Dioceses. In: Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1: Vilkaviškio vyskupija, book 2–6, Vilnius, 1997–2007; vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 1–3, Vilnius, 2011–2015.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Teorinės ornamento tyrimo prieigos: nuo Immanuelio kanto iki jurgio Baltrušaičio [Theoretical Approaches to Ornamentation Studies: from Immanuel Kant to Jurgis Baltrušaitis], Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai (ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė), Vilnius: LKTI, 2014, p. 10–32. ISBN 978-9955-868-69-9 .
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Stilizacija: plastinė vaizdo savikontrolė [Stylisation: the Plastical Self-control of the Image], Dailės istorijos studijos, t. 6: Vaizdo kontrolė, Vilnius: LKTI, 2014, p. 200–219, ISBN 978-9955-868-72-9; ISSN 1822-2285 .
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Articles and comments for the (high school) textbook: Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos [Art History: Theories, Methods, Practics], ed. Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2012. ISBN 978-609-447-037-0 .
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Šiaurės Renesansas Vilniaus mieste. Sienų tapybos ornamentika [Northern Renaissance in Vilnius. The Wall Paintings Ornaments], Menotyra, 2012, vol. 19, No. 1, p. 1–17, pav. 1–10. ISSN 1392-1002 .
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Erdvės įprasminimas programiniuose retabuluose. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų altoriai [The Symbolic Space in the Program of the Retabel. The Maria‘S Assumption Altars], Menotyra, 2011, vol. 18, No. 1, p. 1–15. ISSN 1392-1002.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Taikomoji ar dekoratyvinė dailė? Keletas terminijos klausimų [Applied or Decorative Art? Some Issues in the Terminology], Meno istorija ir kritika [Meno istorijos riboženkliai], ed. Nijolė Lukšionytė, Aušrinė Slavinskienė, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, No. 7, p. 110–115. ISSN 1822-4555.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčios dailės paveldas [The Artistic Heritage in the Church St. Vincent Ferero in Degučiai]. www.llt.lt, Lietuvos lokaliniai tyrimai, 2010 02 01, p. 1–20. ISSN 2029-0799.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. 16th–17th Centuries Ornamentation in the Paintings in the House of the Hosius Family (Vilnius), Kunst- und Kulturgeschichte im Balticum, Homburger Gespräch 2008, Heft 25 [Red.: Lars Olof Larsson, Henning Repetzky]. Kiel: M.C.A. Böckler-Mare Balticum-Stiftung, 2009, p. 51–64, fig. 12. ISSN 1434-9213. http://www.martin-carl-adolf-boeckler-stiftung.de/Heft 25 Komplett.pdf
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Report on the Publication of Research on Sacral Art in Lithuania, Centropa (N. Y.), 2010, September, vol. 10, No. 3, p. 270–276. ISSN No. 1532-5563.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Proceso žymės kūrinyje [The signs of process in the work], Juozas Adomonis, Sudarė Danutė Zovienė, Juozas Adomonis, Vilnius: Dailininkų Sąjungos leidykla: artserija, 2010. ISBN 978 9986716-76-1 .
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Spalva 1989–2009 m. kūriniuose [Color in the creations of 1989-2009], Birutė Stančikaitė, Sudarė Ramutė Rachlevičiūtė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2010, p. 7–14.ISBN 978-9955-736-34-9 
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Naujųjų amžių ornamentika Hozijaus namų tapyboje [The ornaments of the New Ages in the paintings of Hosius House], Kuriantis protas brangesnis nei turtai, Sudarė Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2009, p. 41–59. ISBN 978-9955-854-21-0.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra, Simbolinės potridentinio altoriaus dekoro prasmės [The Symbolic Seanings of Decor in the Posttrental Churches], Tridento Visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai [ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 279–309. ISSN 2029-2821, ISBN 978-9955-868-16-3 .
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra, Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai [The Problems of History of the Altars in Simnas Church], LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai. Acta Academiae Artium Vilnensis, No. 5, Vilnius: VDA leidykla, 2008, p. 239–247, 4 il. ISBN 978-9955-854-25-8, ISSN 1392-0316. EBSCO Publishing
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. The Interior of the Lutheran Evangelic Church in Catholic Vilnius: Eighteenth Century Lutheran Stucco Sculpture and its Background, Art and the Church. Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th-18th centuries, ed. by Krista Kodres, Merike Kurisoo, Tallin: Eesti Kunstakadeemia, 2008, p. 261–280. ISSN 1406-2895, ISBN 978-9985-9841-6-1.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Altorių probleminių tyrimų gairės. XVII – XIX a. Užnemunės bažnyčių retabulai [The Aspects of the Theoretical Research into Altars. The Retables of the Churches of Užnemunė], LOGOS, 2006, No. 48, p. 156–165; 2006, No. 49, p. 149–160.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Research into the Sacral Art in Lithuania: General Trends and Specific aspects, Acta historiae artium Balticae, Vilnius, 2005, No. 1, p. 26–38.
 • Aleksandra Aleksandravičiūtė. Užnemunės vienuolijų meno paveldo tyrimo problemos [The Researches of the Heritage of the Monastic Art in Užnemunė], Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius: KFMI, 2005, p. 156–171. ISSN 9986-62-3.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Baroque after baroque: Wooden Retables in Lithuania, in Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Homburger Gespräch 2003, Kiel, 2005, Heft 20, P. 74–88.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Kolonų knygos ir XVI–XVIII a. architektūros retorika [The Books of Columns and the Rhetoric of Architecture in XVII–XVIII c.], Vilniaus Dailės akademijos darbai, vol. 3: Pirmavaizdis ir kartotė. Vaizdinių transformacijos tyrimai), Vilnius: VDA leidykla, 2005, p. 27 – 40. ISSN 1392-0316.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Ołtarze kosciołow Zaniemnia od XVIII do początku XX wieku. Problem tradycji łokalnej, Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, Pod red. W.Boberskiego i M. Omiłanowskiej, Warszawa: Wydawnictwo DiG, Instytut sztuki Polskiej Akademii nauk, 2004, p. 129 –138. ISBN 83 - 7181-282-5 (in Polish).
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Duktė Naumiesčio bažnyčios… [The Daughter of Naumiestis Church...], Menotyra, 2004, vol. 36, p. 26–33. ISSN 1392 – 1002.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Kada Lietuvoje baigėsi barokas? [When did the Barock end in Lithuania?], Vilniaus dailės akademijos darbai, vol. 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, Vilnius: VDA leidykla, 2003, p. 135–145.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Zur Ausstatung barocker Kirchen in Wilna (About the Barock sacral architecture in Vilnius), Barocke Sakralarchitektur in Wilna. Verfall und Erneuerung, Wilna, Marburg, Herder - Institut, 2002, p. 43-60, ISBN 3-87969-304-8 (in German).
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra, Z zagadnień barokowych wyposażeń kościołów Wilna, Wileńska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja, ed. Jakub Sito, Wojciech Boberski, Piotr Jamski. Warszawa, Herder-Institut Marburg, Instytut Sztuki PAN, 2005, p. 37 – 51, ISBN 3-87969-328-5, ISBN 83-89101-39-4 (in Polish).
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Po Gailestingosios Dievo Motinos skraiste: pilietinis sakraliojo vaizdinio aspektas [Under the Cover of Mater Misericordiae: the Social Aspect of the Sacral Image], Kultūrologija, vol. 9: Lietuvos menas permainų laikais (ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė), Vilnius: KFMI, 2002, p. 94–109.
 • Aleksandravičiūtė, Aleksandra. Bažnytinės dailės tyrimo metodai [The Methods of Research into the Sacral Art], Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, Vol. 17, Vilnius, 1999, p. 387–399 .

Books (editor):

 • Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai [The Ornament: Researches into the heritage of the 16th - 1 half of 20th centuries], ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: LKTI, 2014, p. 10–32. ISBN 978-9955-868-69-9.
 • Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai [The influence of the Council of Trent (1545-1563) on the culture of Lithuania], ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: KFMI, 2009. ISBN 978-9955-868-16-3, ISSN 2029-2821(in Lithuanian, Polish, English).
 • Menotyra (peer-reviewed journal), ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, 2000, No. 2 (19); Menotyra, 2004, No. 3 (36), ISSN 1392 –1002.
 • Kultūrologija, vol. 9: Lietuvos menas permainų laikais [Lithuanian Art in Age of Transformations] ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius, 2002: KFMI, ISBN 9986-638-32-1.

Textbooks

 • Aleksandra Aleksandravičiūtė, Bažnytinė dailė ir visuomenė [Church art and the socium: Textbook for MA students], Vilnius: VDA leidykla, 2007. ISBN 978-9955-624-88-2.