Back

Vyda BAKUTYĖ-JAUNIŠKIENĖ

Doctor of Humanities, chief researcher

In 1975 she graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre where she studied musicology (with prof. Jadvyga Čiurlionytė). In 1987, she did theatre history postgraduate studies at the Institute of History of the Lithuanian Academy of Sciences. In 1990 maintained a thesis in accordance with the requirements of two specialities – art of music and art of theatre (PhD in Humanities). She taught at the Lithuanian Academy of Music and Theatre, she lectured courses Music History of Foreign Countries and Lithuanian Theatre History (1977–1979, 1991, 1995, 1998–2000).

1983–1987 – researcher at the Art Research Departments of the Institute of History of the Lithuanian Academy of Sciences and 1987–1990 of the Philosophy, Sociology and Law Institute. 1990–2002 – senior researcher at the Culture and Art Institute and 2002–2010 at the Culture, Philosophy and Art Institute. After reorganization since 2010 – senior researcher, since 2012 – chief researcher at the Lithuanian Culture Research Institute, Head of Departments of Musicology (2008), Musicology and Theatrology (2009) and Music and Theatre History (2009–2013).

2012–2014 – head of the project „Exposures of Lithuanian Musical Life from 16th to the End of 19th Century: Aspect of Multiculturalism“ of the National scientific program „State and Nation: Heritage and Identity“ (chapter three „Cultural Heritage and Society Interaction‘s Research“). Participation in the international projects: „Migration of German musicians in the East and West Europe“ (head prof. habil.dr. Helmut Loos, Germany, 2007-2008), „Authoring and realization the program of brains retrieval“ (member of debatable seminars, international research conferences „Imperial Vilnius: society and culture”; researcher dr. Laimonas Briedis, Canada, Lithuania, 2007–2008).

Apprenticeships abroad: the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland, 1988, 2006), Lithuanian Research and Studies Center in Chicago (USA, 2002, 2018).

She has published research articles (over 100) and made presentations at conferences both in Lithuania and abroad.

The main areas of research interests include music and theatre history in Lithuania (18th–20th centuries), history of Vilnius’ cultural life, links between music and theatre (historical and contemporary aspects).

Selected publications (the published works are signed by Vida Bakutytė)

Monographs

Bakutytė, Vida. Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai [Vilnius Musician, Photographer and Poet Faustyn Łopatyński (1825–1886): A Lithuanian Sketch of Creative Activities], Vilnius: LKTI, 2019. – 216 S. – Summary S.192–201. – Bibliogr. S. 178–190. – Index S. 207–2015. ISBN 978-609-8231-10-6

Bakutytė, Vida. Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu. 1785-1915 [Vilnius City Theatre: Along the Path of Existential Changes (1785-1915)], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. – 528 S. – Summary S. 462–483. – Bibliogr. S. 484–495. – Index S. 499–527. ISBN 978-9955-868-35-4

Collective monographs

XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos (moksl.redaktorė, sudarytoja ir autorė Vida Bakutytė) [Exposures of Lithuanian Musical Life from 16th to the End of 19th Century (scientific editor, compiler and author Vida Bakutytė)], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. – 776 S. – Summary. – Bibliogr. – Index. ISBN 978-9955-868-70-5

Articles and chapters in the collective monographs

Bakutytė, Vida. Maironis ir muzikinio bei teatrinio sąjūdžio reikšmės (XIX a.pab.– XX a.pirma pusė) [Maironis and the Meanings of the Musical and Theatrical Movement (End of the 19th Century – 1st Half of the 20th Century].  Maironio balsai. Kūryba, veikla, atmintis. Kolektyvinė monografija (sudaryt. M. Žvirgždas) [The Voices of Maironis: His Oeuvre, Activities, Memory. Collective monograph (ed.by Manfredas Žvirgždas)], Vilnius: LLTI, 2019, p. 525–548    ISBN 978-609-425-251-8

Bakutytė Vida. Čiurlionis muzikiniame ir teatriniame Vilniuje: stebėtojas, dalyvis [Čiurlionis in Musical and Theatrical Vilnius: Observer, Participant]. In: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje (sud. Nida Gaidauskienė) [Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in Vilnius (ed. by Nida Gaidauskienė)], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. S. 163–184. ISBN 978-609-425-197-9

Bakutytė Vida. Teatro tema Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos narių ir Vilniaus senienų muziejaus kūrėjų veikloje [The Theme of the Theatre in the Activity of the Members of the Vilnius Temporary Archaeological Commission and the Founders of the Vilnius Museum of Antiquities]. In: Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915) (sud. Reda Griškaitė, Žygintas Būčys) [Struggle for History: The Vilnius Museum of Antiquities (1855-1915) (ed. by Reda Griškaitė, Žygintas Būčys], Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015. S. 111–128.  ISBN 978-609-8039-76-4

Bakutytė, Vida. Vokiečių muzikų veiklos žymės XIX a. Lietuvoje: Vilniaus dominantė [Evidence of Activities by German Musicians in Lithuania of the 19th Century: Dominant Vilnius]. In: XVI-XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos (sud. Vida Bakutytė) [Exposures of Lithuanian Musical Life from 16th to the End of 19th Century (ed. by Vida Bakutytė)], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. S. 414–465. ISBN 978-9955-868-70-5

Bakutytė, Vida. Teatrinio sąjūdžio Vilniuje metamorfozės 1905–1907 metų visuomeninių įvykių akivaizdoje [Metamorphoses of Vilnius theatrical movement in sight of public events of 1905-1907]. In: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas, 1900–1945 (sud. Alma Lapinskienė) [The Cultural Life in Vilnius: Polylogue of Nations. 1900–1945 (ed. by Alma Lapinskienė)], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. S. 32–42. ISBN 978-609-425-098-9

Bakutytė, Vida. Die Vilniusser Oper 1887–1891: Umstände der Entfaltung und Ursachen der Krise. In: Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext (herausgegeben von Audronė Žiūraitytė und Helmut Loos, Redaktion Christian Fedeler und Stephan Greiner), Leipzig: Institut der Musikwissenschaft, Gudrun Schröder Verlag, 2010. S. 85–104. ISBN 978-3-926196-56-9

Bakutytė, Vida. Muzika dramos spektakliams [Music for Drama Performances]. In: Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai 1918–1940 (sud. Algirdas Jonas Ambrazas) [Lithuanian Music History. Second book. Time of Independence 1918–1940 (ed. by Algirdas Jonas Ambrazas)], Vilnius: LMTA, KFMI, 2009. S. 425–447. ISBN 978-9986-503-85-9

Bakutytė, Vida. Imperinio Vilniaus miesto teatras: kultūrinių sąsajų galimybė [Imperial Vilnius city theatre: opportunity of cultural connections]. In: Imperinis Vilnius (1795–1918): kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės (sud. Alma Lapinskienė) [Imperial Vilnius (1795–1918): Cultural Borders and Local Identities (ed. by Alma Lapinskienė)], Vilnius: LLTI, 2009. S. 99–116. ISBN 978-609-425-019-4

Bakutytė, Vida. Būčiau menininkas… Muzika pagal Edvardą Joną Römerį / I Would be an Artist... Music according Edward Jan Römer. In: Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. / The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries (sud. / ed. by Jolanta Širkaitė), Vilnius: KFMI, 2008. S. 55–76. ISBN 978-9955-868-06-4

Bakutytė, Vida. Karol Lipiński w Wilnie. In: Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka, t.IV (redakcja Dorota Kanafa, Maria Zduniak), Wrocław: Akademia muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, 2007, s. 25–41. ISBN 978-83-86534-43-2

Bakutytė, Vida. Lietuvos didikas – XIX a. antros pusės miesto muzikos gyvenimo dalyvis [Lithuanian Magnates as the Participants of the City Musical Life in the second half of the 19th Century]. In: Dvaras modernėjančioje Lietuvoje. XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė (sud. Giedrė Jankevičiūtė, Dangiras Mačiulis) [Manor in Modernising Lithuania: Second Half of the 19th- First Half of the 20th Century (ed. by Giedrė Jankevičiūtė, Dangiras Mačiulis)], Vilnius: LII, KFMI, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 2005. S. 49–57. ISBN 9955-9650-5-3

Bakutytė, Vida. Atradimų ženklu pažymėta (F. Bajoro muzika dramos spektakliams) [Marked with Sign of Discoveries (Music for the Drama Performances by Feliksas Bajoras)]. In: Feliksas Bajoras. Viskas yra muzika (sud. Gražina Daunoravičienė) [Feliksas Bajoras. All is Music (ed. by Gražina Daunoravičienė), Vilnius: artseria, 2002. S. 284–317. ISBN 9986-716-18-7

Bakutytė, Vida. Muzika dramos spektakliams [Music for Drama Performances]. In: Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga 1929–1935 (sud. Audronė Girdzijauskaitė) [Lithuanian Theatre History. The First Book 1929–1935 (ed. by Audronė Girdzijauskaitė), Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2000. S. 299–330. ISBN 9986-638-17-8

Bakutytė, Vida. Das Objekt und das Subjekt der Geschichte der litauischen Musik (am Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert). In: Music History Writing and National Culture (ed. by Urve Lippus), Tallinn: Eesti Keele Instituut, 1995. S. 7–16.

Bakutyte, Vida. Italienische Oper in Vilnius. In: Balticum –a Coherent Musical Landscape in 16th and 18th Centuries. Studia musicologica universitatis Helsingiensis VI (ed. by Irma Vierimaa), Helsinki: Department of Musicology of University of Helsinki, 1994. S. 55–62. ISSN 078-4294, ISBN 951-45-6680-7

Scholarly articles

Bakutytė, Vida. Stanisławas Moniuszko, Wiktoras Każyńskis ir lietuvių liaudies dainų perdirbimai [Stanisław Moniuszko, Wiktor Każyński, and Adaptations of Lithuanian Folk Songs]. In: Menotyra [Studies in Art], 2020, T. 27, Nr. 3, S. 199-215.  ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Keletas štrichų kompozitoriaus Józefo Deszczyńskio (1781-1844) biografijai [Some New Highlights for the Biography of Composer Józef Deszczyński (1781–1844)]. In Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology], Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2019, T. 20,  S. 118-131. ISSN 1392-9313

Bakutytė, Vida. Baronas ir baronienė Ernstas ir Jekaterina von der Osten-Sacken – kultūrinio gyvenimo Vilniuje dalyviai (XIX a. antroji pusė) [Baron Ernst von der Osten-Sacken and His Baroness Ekaterina: Participants in the Cultural Life of Vilnius (2nd Half of the 19thCentury)]. In Lietuvos kultūros tyrimai, t. 11, Jonas Mekas: būti atviram ir viešieji intelektualai (sudaryt. R.Repšienė) [Lithuanian Culture Research, vol. 11, Jonas Mekas: To Be Open and Public Intellectuals (ed. by R. Repšienė)], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, S. 186–2013. ISSN 2029-8560  

Bakutytė, Vida. Orkestras Lietuvos miesto muzikinėje kultūroje: Vilniaus atvejis (XIX a.) [Orchestra in the Lithuanian urban musical culture: a case study of Vilnius (19th century)]. In Menotyra [Studies in Art], 2015, T. 22, Nr. 3, S. 237–248. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Muzikos kritika ir publicistika Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje [Musical criticism and publicistic writing in Lithuania in the 2nd half of the 19th century]. In Menotyra [Studies in Art], 2014, T. 21, Nr. 3, S. 193–208. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Kamerinės instrumentinės muzikos koncertai Vilniuje XIX a.: epochinė kaita ir dinamika [Concerts of instrumental chamber music in Vilnius in the 19th century: epochal change and dynamics]. In Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology], T. 14 (2013), S. 8–24. ISSN 1392-9313

Bakutytė, Vida. Vilnietės scenos menininkės: (kodėl) pamirštos XIX a. žvaigždės [Female stage artists from Vilnius: forgotten (why?) stars of the 19th century]. In Acta Academiae artium Vilnensis, [T.] 68 (2013), S. 11–24. ISSN 1392-0316

Бакутите, Вида. Легенда, миф, символ: дефиниция явления в контексте развития драматургии и театра в Литве [Legend, myth, symbol: definition of the phenomenon in the context of dramaturgy’s and theatre’s development in Lithuania]. In Sjani, nr.13/2012: Sh Rustaveli Institute of Georgian Literature, S. 258–269. ISSN 1512-2514

Bakutytė, Vida. Vilnietis pianistas, kompozitorius, pedagogas Ludwikas Nowickis (1830–1886): tėvynėje ir tremtyje [Vilnius’ pianist, composer, teacher Ludwik Nowicki (1830–1886): in fatherland and in exile]. In Menotyra [Studies in Art], 2012, T. 19, Nr. 3, S. 184–199. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Yosefas Weinsteinas (Josifas Vinogradovas, 1866–1936): Haskalos siekių raiška vilniečio dainininko kūrybinėje biografijoje [Yosef Weinstein (Josif Vinogradov, 1866–1936): the expression of Haskalah aspirations in the Vilnius singer’s creative biography]. In Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology], 2010, T. 11, S. 91–99. ISSN 1392-9313, ISBN 9986-503-64-7

Bakutytė, Vida. Menininkas Lietuvos XIX a. muzikiniame teatre [Artist in musical theatre (during the second half of the 19th century in Lithuania)]. In Kultūrologija: Asmenybė: menas, istorija, dabartis [Culturology: Personality: Art, History, Presently], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, t. 15, S. 148–176. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9

Bakutytė, Vida. Opera ar drama…Aleksejus Kartavovas Vilniuje [Opera or drama… Aleksey Kartavov in Vilnius]. In Menotyra [Studies in Art]. 2007, Nr.1 (t.14), S. 32–44. ISSN  1392-1002

Bakutytė, Vida. Operetė Vilniuje: už ir prieš (XIX a. antroji pusė ir XX a. pradžia) [Operetta in Vilnius: pros and cons (second half of the 19th and beginning of the 20th century)]. In Menotyra [Studies in Art]. 2009, Nr.1/2, S. 12–22. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Italų dainininkai Vilniuje XIX a. [Italian singers in Vilnius in the 19th century]. In Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology], Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, t. VII, S. 118–127. ISSN 1392-9313, ISBN 9986-503-64-7

Bakutytė, Vida. Vilniaus muzikinio ir teatrinio gyvenimo epizodas:1863–1864 metai [An Episode from Vilnius‘ Theatrical and Musical Life: 1863–1864]. In Menotyra [Studies in Art], 2005, Nr.1(38), S. 1–5. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Jono Dambrausko tautiškoji draminė muzika [National dramatic music by Jonas Dambrauskas]. In Menotyra [Studies in Art], 2004, Nr.1(34), S.16–24. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Lietuviškoji Stanisławo Moniuszkos gaida [The Lithuanian Note in the Works of Stanisław Moniuszko]. In Kultūrologija: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai [Culturology: Cultural Identities and Changes], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, t. 10, S. 153–187. ISBN 9986-638-43-7

Bakutytė, Vida. Apie nepublikuotus Vilniaus periodo St. Moniuszkos sceninius kūrinius [On the non-published theatre works of Vilnius period by Stanisław Moniuszko]. In Menotyra [Studies in Art], Nr.1 (26), 2002, S. 7–16. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Muzikos kritika XIX a. Lietuvoje (iki 7-ojo dešimtmečio) [The 19th Century Musical Criticism in Lithuania (before the 1860s)]. In Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology], Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Kultūros ir meno institutas, 2001, t. II, S. 91–102. ISSN 1392-9313

Bakutytė, Vida. Melodrama Vilniuje XIX a.[Melodrama in Vilnius in the 19th Century]. In Lietuvos kultūros tyrinėjimai [Lithuanian Culture Research], Vilnius: Margi raštai, 1996, S.190–198. ISSN 1392-0596, ISBN 9986-09-109-8

Other research publications

Bakutytė, Vida. Balsas kaip lietuviškas gintaras (Arnoldui Voketaičiui – 90) [A Voice Like Lithuanian Amber: Arnold Voketaitis Is Ninety], In  Krantai, 2020 (1), S. 74-81. ISSN 0235-6384

Bakutytė, Vida. Apie tris Stanisławo Moniuszko gyvenimo ir kūrybos etapus [About the Three Stages of the Life and Creation of Stanisław Moniuszko], In Kultūros barai, 2019, Nr.9,  S. 56–60. ISSN 0134-3106

Bakutytė, Vida, Apie teatrą Gardino krašte: aštuoniasdešimties sezonų istorija (About Theatres in Grodno lands: the History of Eighty Seasons (Zbiniew Jędrychowski, Teatra grodzieńskie 1784–1864, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, S. 504, In: Lietuvos kultūros tyrimai, t.4, Tapatumai. Sąveikos. Trauminės patirtys [Lithuanian Culture Research, vol.4, Identities, Traumatic experiences, Interactions], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 167–174. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-66-8

Bakutytė, Vida. Po pervartų: teatrinio ir koncertinio gyvenimo Vilniuje ypatumai 7 ir 8 XIX a. dešimtmetyje [After changes: peculiarities of theatrical and concert life in Vilnius in the 7th and 8th decades of the 19th century]. I: XIX a. Vilniaus miesto afišos. Daugiakultūrio gyvenimo veidrodis [19th Century Posters from Vilnius – the Mirror of Vilnius Culture], Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2009, p. 67–88. ISBN 978-9955-9660-4-3

Bakutytė, Vida. Lietuvių kompozitorių muzika nacionalinės dramaturgijos spektakliams (1905–1940) [Lithuanian music for the National Dramaturgy Performances (1905–1940)]. In Dailė, muzika ir teatras Valstybės gyvenime 1918–1998 [Art, Music and Theatre in the State‘s Life 1918–1998] , Vilnius: Vilniaus dailės akademija, Lietuvos muzikos akademija, 1998, p. 126–131.

Bakutytė, Vida. Musical life in Vilnius at the time of Ole Bull‘s visit (1841). In Nordisk musiifoskerkongress Oslo, 24–27 juni 1992 (Innlegg og referater). Oslo: Det Historik-Fiolosofiske Fakultet Universitet i Oslo, 1993, p. 450–452. ISSN 0804-001X

Applied researches

Bakutytė, Vida. Befor the National Theater. In: Lithuanian Theater, Vilnius: Culture, Philosophy and Arts Research Institute, 2009, S. 10–39. ISBN 978-9955-868-13-2

Bakutytė, Vida. Teatras Lietuvoje iki XX a.[The Theatre in Lithuania before the 20th Century]. In: Lietuvos teatras. Trumpa istorija [Lithuanian Theatre. Short History], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, S. 8–34. ISBN 978-9955-868-21-7

E-mail: v.bakutyte@gmail.com