Mindaugas PAKNYS

Doctor of Humanities, leading researcher
E-mail: pakniai@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4609-5837

Studied at Vilnius University, Faculty of History in 1991–1997. Since 1997, has been working at the Institute of Culture, Philosophy and Art. In 2002, defended his thesis for a doctoral degree in humanities, art research, entitled "Patronage in the XVII century in the Grand Duchy of Lithuania: Placement of Religious Art Orders". Until 2017 attended 20 scientific research conferences, published more than 60 scientific articles and 5 monographs.

Fields of scholary interests:

Religious art and the culture of history in the XVI–XVIII centuries in the Grand Duchy of Lithuania.

SELECTED PUBLICATIONS
Books:

Pažaislio eremas: kamaldulių vienuolyno istorija [Pažaislis hermitage: History of the Camaldolese Monks], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020

Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII-XIX a. aprašymai [Legends and Reality of Pažaislis: descriptions of the monastery in XVIII-XIX centuries], parengė ir vertė Mindaugas Paknys, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014

Pažaislio vienuolyno statybos ir dekoravimo istorija [The History of Construction and Decoration of the Pažaislis Monastery], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013

Mirties reiškinys LDK XVI-XVIII a. [The Death in Grand Duchy of Lithuania in the 16th–18th centuries], Vilnius: Aidai, 2008

Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai [City of Vilnius and its residents in 1636 houses, people, and guests], Vilnius: VDA leidykla, 2006

Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK. Bažnytinės architektūros užsakymai, [Patronage in the XVII century in the Grand Duchy of Lithuania: Development of Religious Art Orders] Vilnius: VDA leidykla, 2003

Historical source publications and translations:

Pažaislio kamaldulių vienuolyno XVIII-XIX a. vizitacijų aktai [Visitations of Pažaislis Camaldolese Monks in XVIII-XIX c.] (serija: Lietuvos istorijos šaltiniai, t. XIV), edited by Mindaugas Paknys, Vilnius: LKTI, 2019

Pažaislio legendos ir tikrovė: vienuolyno XVIII-XIX a. aprašymai [The Myths and Legends of Pažaislis: 18th and 19th Century Accounts about the Monastery], parengė ir vertė Mindaugas Paknys, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014

Vincentas Juzumas, Žemaičių vyskupijos aprašymas [The Description of Samogitia dioecese], edited by Mindaugas Paknys (vertimas, komentarai, įvadinis straipsnis), Varniai, Žemaičių vyskupijos muziejus, 2013

Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675-1677 m. [The general Visitation of Samogitia dioecese in 1675-1677] (serija: Lietuvos istorijos šaltiniai, t. X), edited by Mindaugas Paknys, Vilnius: LKMA, 2011 

Articles abroad:

Realizacje Michelangelo Palloniego w Pożajściu, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu fresków dotyczących życia bł. Bogumiła (nowe badania ikonografii przedstawień) [The projects of Michelangelo Palloni in Pažaislis, including in particular the cycle of frescoes depicting the life of The Blessed Bogumilus (new reserch into the iconography of the presentations)], Michelangelo Palloni, malarz fresków, pod red. Elżbiety Modzelewskiej, Warszawa, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie, 2017, p. 55-81

Imiona zakonne kamedułów prowincji polsko-litewskiej w XVII i XVIII w. [Monastic Names of the Camaldolites in the Polish-Lithuanian Province in the 17th-18th Centuries], Kameduli w Warszwie 1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, pod red. K. Guttmejera i A. S. Czyż, Warszawa: Miasto stoleczne Warszawa, 2016, p. 433-448

Wczesny okres chrystianizowania się Wielkiego Księstwa Litewskiego (koniec XIV w. – pierwsza połowa XVI w.), [The Early Christianisation Progress in Grand Duchy of Lithuania: XIV-XVI centuries] Dzieje chrześcijaństwa na Litwie, pod red. V. Ališauskasa, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014, p. 56-101

Kult świętych na Litwie od XV do początku XVII wieku: efekt polityki Kościoła katolickiego czy przejawy odmienności kulturowej [Cult of Saints from XV to early XVII century: the Effekt of the Catholic Policy or Symptoms of Cultural Disparity], Środowiska kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku, pod. red. U. Augustyniak, Warszawa: Neriton, 2009, p. 131-151

Życie i męczeństwo św. Brunona w cyklu fresków w Pożajściu pod Kownem [The Frescoes of Saint Bruno of Querfurt in the Monastery of the Camaldolese Order at Pažaislis], Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła, pod. red. A. Kopiczko. Olsztyn, 2009, p. 233-255

Artyści w budowie kościoła Św. Piotra i Pawła i klasztoru kanoników laterańskich w Wilnie [The Artists in the Building of Sts Peter and Paul church and monastery of Lateran Canonics in Vilnius], Przemijanie i trwanie: kanonicy regularni laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, pod red. K. Łataka i I. Makarczyka, Kraków, 2009, p. 411-420

Historia diecezji wileńskiej: XIV-XVIII w. [The Diocese of Vilnius: XIV-XVIII centuries], Skarbiec katedry wileńskiej, Warszawa: Arx Regia, 2008, p. 13-30

Wilno roku 1636 według “Rewizji gospód” [Vilnius city in the description of 1636] , Lituano-slavica posnaniensia. Studia historica, t. XII, Poznań, 2007, p. 87-107

Artysta, [The Artist] Kultura Wielkiego księstwa litewskiego. Analizy i szkice, pod red. V. Ališauskasa, L. Jovaiša, M. Paknysa, R. Petrauskasa, E. Raila, Kraków: Universitas, 2006, p. 22-33

Mecenat [The Patronage], Kultura Wielkiego księstwa litewskiego. Analizy i szkice. Pod red. V. Ališauskasa, L. Jovaiša, M. Paknysa, R. Petrauskasa, E. Raila, Kraków: Universitas, 2006, p. 334-343

Śmierć [The Death], Kultura Wielkiego księstwa litewskiego. Analizy i szkice, pod red. V. Ališauskasa, L. Jovaiša, M. Paknysa, R. Petrauskasa, E. Raila, Kraków: Universitas, 2006, p. 735-748

Postać fundatora w fresku Michelangela Palloniego w Pożajściu [The portrait of patron Krzysztof Zygmunt Pac in Michelangelo Palloni‘s fresco in Pożajście Church], Artyści włoscy w Polsce. XVI-XVIII wiek, pod red. R. Sukewskoj i M. Wardzyńskiego, Warszawa, 2004, p. 293-299

Articles in  Lithuania:

Pažaislio kamaldulių sodai [Pažaislis Camaldolese Gardens], Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje, (serija: Acta Academiae Artium Vilnensis, 88-89) sud. R. Janonienė, VDA leidykla, Vilnius, 2018, p. 69-75

Tėvo Tiburcijaus 1754 metais vykdyta Lenkijos ir Lietuvos kamaldulių vienuolynų vizitacija [Visitation of Camaldolese monasteries of Poland and Lithuania by father Tiburtius], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 41, Vilnius, 2018, p. 29-72

Žemaitijos bažnyčių dailė ir architektūra Vincento Juzumo Žemaičių vyskupijos aprašyme [The Art and Architecture of the Churches of Samogitia in the Description of the Diocese of Samogitia by Vincentas Juzumas], Bažnyčios istorijos studijos, t. VII, sud. L. Jovaiša, LKMA, 2014, p. 181-194

Kandidatai į kamaldulius: priėmimo į noviciatą XVIII a. viduryje Pažaislyje praktika [The Candidates to Become Camaldolese Monks: the Practice of Accepting Novices in Pažaislis in the Middle of the 18th century], Pažaislio vienuolyno 350 metų istorija, sud. M. Paknys, LKTI, 2014, p. 283-303

Eustachijus Tiškevičius – Lietuvos vienuolynų tyrėjas [Eustachy Tyszkiewicz, a Researcher of Lithuanian Convents], Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai, sud. Ž. Būčys ir R. Griškaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2014, p. 131-143

Vienuolių pareigos Pažaislio kamaldulių vienuolyne 1718-1756 m. [The Duties of Camaldolese Monks at Pažaislis Monastery, 1718-1756], Bažnyčios istorijos studijos, t. V: Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje: gyvenimas ir tapatybė, sud. L. Jovaiša, Vilnius, LKMA, 2012, p. 231-280

Šv. Kazimiero koplyčios karalių skulptūros. Ką apie jas žinome? [The Kings‘ Sculptures of St Casimir Chapel: what do we know about them] Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai [serija: Acta academiae artium vilnensis, 65-66], sud. J. Liškevičienė, S. Maslauskaitė, G. Surdokaitė, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 153-175

Fundatorių Pacų sarkofagai Pažaislyje [The Sarcophagus of the Founder Pacs in Pažaislis], Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, sud. J. Liškevičienė, [serija: Acta academiae artium vilnensis, 60], Vilnius, VDA leidykla, 2011, p. 75-82

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Švč. Mergelės Marijos paveikslo istorija ir ikonografija [The History and Iconography of the Image of the Virgin Mary from the Vilnius Church of Sts Peter and Paul], Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, sud. G. Jankevičiūtė, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 141-150

Šv. Brunono Kverfurtiečio freskos Pažaislio kamaldulių vienuolyne [The Frescoes of Saint Bruno of Querfurt in the Monastery of the Camaldolese Order at Pažaislis], LKMA metraštis, t. 32, Vilnius, 2009, p. 173-192

The Frescoes of Saint Bruno of Querfurt in the Monastery of the Camaldolese Order at Pažaislis, Lithuanian historical studies. T. 14: 2009. Vilnius, LII leidykla, 2010, p. 11-26

Ankstyvasis LDK krikščionėjimo laikotarpis: XIV a. pabaiga – XVI a. vidurys [The Early Christianisation Progress in Grand Duchy of Lithuania: XIV-XVI centuries], Krikščionybės Lietuvoje istorija, sud. V. Ališauskas, Vilnius: Aidai, 2006, p. 57-125

Akmentašiai Vilniuje iki XVII a. vidurio [Stonecutters in Vilnius before the mid-17th century], Dailės istorijos studijos, t. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai, sud. A. Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 30-45

Šventųjų kultai LDK XV-XVII a. pradžioje [Cults of Saints in Grand Duchy of Lithuania in XV-XVII c.], Šventieji vyrai, šventosios moterys. Šventųjų gerbimas LDK XV-XVII a., sud. M. Paknys, Vilnius: Aidai, 2005, p. 15-102

Bažnyčios ir vienuolyno istorija XVII-XIX a. [The Church and Monastery in Tytuvėnai history in the XVII-XIX c.] Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, sud. D. Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2004, p. 9-34

Žemaitijos regiono katalikų bažnyčios [Catholic Churches of the Samogitian Region in the XV-XVIII c.], Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje, sud. M. Iršėnas, Vilnius: VDA leidykla, 2004, p. 229-244

Kasdienybės istorija XVII a. stebuklų aprašymuose, [The history of the Mundane in the descriptions of the XVII c. Lithuanian Grand Duchy miracles] Istorinė tikrovė ir iliuzija. Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, sud. D. Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2003, p. 85-94

Donatorių atvaizdai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnytinėje dailėje [Pictures of Donors in the Church Art of the Grand Duchy of Lithuania], Lietuvos sakralinė dailė. T. 1. Tapyba. Skulptūra. Grafika. XIV-XX a. pradžia, sud. D. Tarandaitė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2003, p. 108-112, angl. p. 112-116

Dictionaries:

(Co-author) Lietuvos dailininkų žodynas: XVI-XVIII a. [Dictionary of Lithuanian Artists: 16th-18th centuries], ed. A. Paliušytė. Vilnius, 2005

(Co-author) Lietuvos katalikų dvasininkai XIV-XVI a. [The Lithuanian Catholic Clergy: 14th-16th c.], ed. V. Ališauskas, T. Jaszczolt, L. Jovaiša, M. Paknys (serijoje „Bažnyčios istorijos studijos“, t. II), Vilnius, Aidai, 2009