Back

Aistė LUGOVONIENĖ (PALIŪŠYTĖ)

PhD, senior researcher
E-mail: aistepal@yahoo.com

Art historian, specializes in 17th and 18th century art of the Grand Duchy of Lithuania. She received her PhD at the Institute of Culture and Art in Vilnius, dissertation entitled Patronage of Janusz Radziwiłł (1612–1655). Her research focused on topics of social art history, especially on patronage and social history of artists. She compiled and edited Dictionary of Lithuanian artists, Vol. 1 (2005) and Guide to the Grand Duchy of Lithuania (2012). Her recent research interests include social history of the reception of visual arts.

Selected publications

Compiled books:

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę [Guide to the Grand Duchy of Lithuania], ed. Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje [Representations of social identities in the culture of the Grand Duchy of Lithuania] (ser. Dailės istorijos studijos, 4), ed. Aistė Paliušytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010.

Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstuose [Celebrations and everyday life in the Grand Duchy of Lithuania and its Contexts] (ser. Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 54), ed. Aistė Paliušytė, Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai [Art in the cities of the Grand Duchy of Lithuania: needs and commissions] (ser. Dailės istorijos studijos, 2), ed. Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Lietuvos dailininkų žodynas [Dictionary of Lithuanian artists], vol. I: XVIXVIII a., ed. Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.

Scholarly articles:

Paliušytė, Aistė. Palenkės Bialos skulptorių veikla ir statusas XVIII a. ketvirtame penktame dešimtmetyje [Theactivitiesand status of the sculptors of Biała Podlaska in the 1730–40s], Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai (ser. Dailės istorijos studijos, t. 2), ed. Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Paliušytė, Aistė. Uwagi o artystach i dziełach sztuki na dworze Michała Antoniego Sapiehy (1711–1760), Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, 2007, p. 429–438.

Paliušytė, Aistė. Juozapo Scipiono architektūros užsakymai Serokomlioje [Architectural commissions by Józef Scipion in Serokomla], Menotyra, 2007, Nr. 2 (14), p. 44–59.

Paliušytė, Aistė. XVIII a. Scipionų vario raižinių kolekcija [The collection of copper–plates compiled by the Scipions in the 18th century], Menotyra, 2008, Nr. 3 (15), p. 80–99.

Paliušytė, Aistė. Artyści i rzemieślnicy na dworze Scypionów w XVIII w., Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVIXVIII wiek / red. Tomasz Ciesielski i Anna Filipczak–Kocur, Warszawa, Opole: Wydawnictwo DiG, 2008, p. 391–402.

Paliušytė, Aistė. Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo Stanislovo Sapiegos (1708–1754) dailės rinkinys: socialinio statuso ženklai [The art collection of the Vilnius coadjutor bishop Jozef Stanislaw Sapieha (1708–1754): representation of social status], Menotyra, 2009, Nr.3/4, p. 100–106.

Paliušytė, Aistė. Zbiory obrazów mieszczan kowieńskich w XVII–XVIII wieku: tematyka i funkcje, Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV – pierwsza połowa XIX wieku, red. Urszula Augustyniak, Warszawa: Wydawnictwo Neriton,  2011, p. 173–184.

Paliušytė, Aistė. XVII–XVIII a. LDK kultinių atvaizdų sklaida: vizitacijų duomenys [The spread of cult images in the 17–18th centuries in the Grand Duchy of Lithuania: canonical visitations’ data], Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida (ser. Acta Academiae Artium Vilnensis, 69), ed. Tojana Račiūnaitė, Vilnius, 2013, p. 23–45.

Paliušytė, Aistė. Dailininkai XVIII a. Radvilų dvare [Artists in the Radziwiłł court in the 18th century], Menotyra, ed. Lina Balaišytė, Vilnius, 2014, Nr. 4, p. 289–303.

Paliušytė, Aistė. Direktyvos dailininkams XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje [Directives for artists in the Grand Duchy of Lithuania in the 18th century], Vaizdo kontrolė (ser. Dailės istorijos studijos, 6), ed. Erika Grigoravičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 63–81.

Paliušytė, Aistė. XVIII a. LDK dailininko savimonė: Antano Grušeckio atvejis [Artist’s self–consciousness in the Grand Duchy of Lithuania in 18th century: case of Antoni Gruszecki], Tarp Vilniaus ir Minsko: LietuvosBaltarusijos pasienio istorinis–kultūrinis paveldas, ed. Basia Nikiforova, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 90–111.

Paliušytė, Aistė. Dailininkų mobilumas XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: Jeronimo Florijono Radvilos dvaro pavyzdys [Mobility of artists in the 18th century in the Grand Duchy of Lithuania: a case study of Hieronim Florian Radziwiłł manor], Menotyra, ed. Aistė Paliušytė, Vilnius, 2015, Nr. 4, p. 273–289.

Mikalojaus Vorobjovo tyrimai baroko istoriografijos kontekste [Researches by Nikolaj Worobiow in the context of baroque historiography], Dailės istorikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954), II tomas: Įžodinto vaizdo meistras, ed. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: M. Paknio leidykla, 2017, p. 350–376.

Paliušytė, Aistė. Środowisko artystyczne w Białej Podlaskiej pod rządami Hieronima Floriana Radziwiłła: malarze i rzeźbiarze, Rocznik Lituanistyczny, vol. 3, Warszawa: IH PAN, 2017, p. 135–154.

Paliušytė, Aistė. Vizualumas Radvilų laidotuvių iškilmėse XVIII amžiuje [Visuality in funeral solemnities of the Radziwiłł family in the 18th century], Menotyra, ed. Lina Balaišytė, Vilnius, 2017, Nr. 4, p. 243–259.

Paliušytė, Aistė. Apie dailės kūrinio autorystės reikšmę XVIII a. Radvilų dvare [About the significance of the authorship of artwork in the Radziwill court during the 18th century], Menotyra: Autorystė Lietuvos vizualiojoje kultūroje: vertinimai ir kūrybos praktikos, sudaryt. Aistė Paliušytė, Vilnius: LMA leidykla, 2018, Nr. 4, p. 286–306.

Paliušytė, Aistė. Dailininkų mokymas Radvilų dvare XVIII amžiuje [Training of artists in the residences of the Radziwills in the 18th century], Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Luomas, pašaukimas, užsiėmimas (ser. XVIII amžiaus studijos 5), sudaryt. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2019, p. 84–106.