• DOSINFA: dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas

DOSINFA: dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas kartu su partneriu Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2012 metų liepos mėnesį pradėjo vykdyti  projektą „DOSINFA: dokumentinio paveldo duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas“ pagal ES Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 1 uždavinio „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę“ priemonę „VP2-1.1-ŠMM-06-V Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“.

Šio projekto tikslas – gerinti mokslinę aplinką šalies kultūros plėtotei svarbioms problemoms spręsti, atnaujinant nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų projektų vykdymui reikalingą technologinę-informacinę infrastruktūrą. Šiam tikslui pasiekti projekto lėšomis ir LKTI, ir LMAVB bus atliekami lokaliniai remonto darbai – LKTI atnaujinama dokumentinio sakralinio meno paveldo saugojimo ir tyrimo patalpa, LMAVB – atnaujintas šiluminis mazgas ir pakeisti bibliotekos saugyklų langai, įvesta moderni apsaugos sistema. Abi institucijos turės galimybę atnaujinti dokumentinio paveldo saugojimo infrastruktūrą – įsigyti specialią rašytiniams ir foto dokumentams saugoti skirtą įrangą, o LMAVB ir taip trūkstamus modernius dokumentų restauravimui ir tyrimui skirtus įrenginius: vandenženklių skaitymo ir skaitmeninimo bei mikrofilmų skaitymo aparatus, fumigacijos įrenginį, spektrometrą, optinį mikroskopą ir kitus. Atnaujinta technologinė ir informacinė infrastruktūra padės plėtoti tiek vykdomus, tiek būsimus mokslo tyrimus HSM srityje, leis išsaugoti turimą dokumentinį paveldą ateities moksliniams tyrimams. Juo galės pasinaudoti ne tik projektą vykdančios institucijos, bet ir kiti humanitarinių ir socialinių mokslų srities mokslininkai, tiriantys Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą.

Įgyvendinant projektą LKTI bus atnaujintos ir modernizuotos 6 mokslininkų, o LMAVB – 13 mokslininkų, tyrėjų ir specialistų darbo vietų, įsigyta kompiuterinė ir kita technika.

Atnaujinta LKTI ir LMAVB mokslinių tyrimų infrastruktūra, pagerinta darbo aplinka, modernios dokumentų saugojimo ir techninės įrangos įsigijimas, padidėjęs tyrimo objektų prieinamumas sustiprins mokslinį-technologinį LKTI ir LMAVB potencialą, pagerins visos HSM tyrimų aplinką, leis efektyviau įgyvendinti nacionalinių programų rėmuose vykdomus tyrimus, padės sustiprinti Lietuvos HSM konkurencingumą Europos mokslinių tyrimų erdvėje. O tyrimų rezultatų sklaida praturtins Lietuvos visuomenės žinias, prisidės, kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Projektas vykdomas paritetiniais abiejų institucijų pagrindais, jį numatyta baigti
2013 m. gruodžio 31 d.