NURODYMAI AUTORIAMS

 1. Leidinyje skelbiami atskirai temai skirti moksliniai straipsniai bei studijos, aprėpiančios įvairias šiuolaikinės filosofinės minties raiškos sritis - etiką, estetiką, kultūros, mokslo, kalbos filosofijos, filosofijos istorijos tyrimai. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos bei filosofinio gyvenimo apžvalga.
 2. Tekstai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis.
 3. Straipsnių ar studijų struktūra: antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, mokslo įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas, adresas (įstaigos ar autoriaus namų), telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas, straipsnio tekstas, straipsnio santrauka anglų (antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, ne trumpesnis kaip 1000 spaudos ženklų tekstas) arba lietuvių (jei straipsnis parašytas angliškai, vokiškai ar prancūziškai) kalba.
 4. Pastabos pateikiamos išnašose puslapio apačioje.
 5. Šaltiniai nurodomi pagal šiuos pavyzdžius:
  Monografijos:
  Degutis, A. 1998. Individualizmas ir visuomeninė tvarka. Vilnius: Eugrimas.
  Leidimas nurodomas, jei cituojamas ar nurodomas šaltinio leidimas nėra pirmasis.
  Straipsniai iš žurnalų:
  Greimas, A. J. 1974. „Struktūra ir istorija“. Problemos, nr. 2 (14), p. 12-26.
  Straipsniai rinkiniuose:
  Hayek, F. 1984. „Competition as a Discovery Procedure“, in The Essence Of Hayek, ed. by Ch. Mishiyama and K. Leube. Stanford: Hoover Institution Press, p. 56-74.
  Šaltiniai pateikiami originalo rašyba.
  Kaip cituoti elektroninius šaltinius žr.:
  http://www.bournemouth.ac.uk/using_the_library/html/harvard_system.html#Citation.
 6. Tekste literatūros šaltiniai nurodomi vadovaujantis Harvardo nuorodų sistema: skliausteliuo-se nurodoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Autoriaus pavardės galima neminėti, jeigu iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas.
 7. Straipsnis (ar studija) ir visi jo priedai pateikiami elektroniniu paštu (Winword formatu) ne mažiau kaip 20 000 spaudos ženklų.
 8. Straipsnis (ar studija) pristatoma su 2 recenzijomis arba su leidinio redakcinės kolegijos nario rekomendacija; straipsnio svarstymo mokslinės institucijos padalinyje protokolo išrašas prilyginamas recenzijai.
 9. Straipsnius, studijas, vertimus, recenzijas, apžvalgas prašome siųsti šiais adresais: sfs@lkti.lt, baceviciute@gmail.com