Audronė Žukauskaitė

Humanitarinių mokslų dr., vyriausioji mokslo darbuotoja

2011 - iki dabar LKTI vyriausioji mokslo darbuotoja;
2000 - 2010 KFMI vyresnioji mokslo darbuotoja;
1998 - 2000 FSI mokslo darbuotoja;
1997 - 1998 FSI jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Gyvenimo aprašymas (CV) >>>

Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinė filosofija, Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari filosofija, biopolitika, vizualumo studijos, performatyvumo studijos

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:
Lietuvos filosofų draugijos prezidentė;
Lietuvos fenomenologų asociacijos narė;
Šiaurės šalių fenomenologų asociacijos narė;
Athena: filosofijos studijos(LKTI) redaktorė;
Sociologija: mintis ir veiksmas(KU, VU) redakcinės kolegijos narė;
Lyčių studijos ir tyrimai(VU, VDU, ŠU) redakcinės kolegijos narė;
Lietuvos muzikologija(LMTA) redakcinės kolegijos narė
.
El. paštas: audronezukauskaite@takas.lt

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Žukauskaitė A. Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari filosofija: daugialypumo logika. Vilnius: Baltos lankos, 2011, - 245 p. ISBN 978-9955-23-505-7


Žukauskaitė A. Anamorfozės: nepamatinės filosofijos problemos. Vilnius: Versus aureus, 2005, - 256 p. ISBN 9955-601-46-9

Žukauskaitė A. Anapus signifikanto principo: dekonstrukcija, psichoanalizė, ideologijos kritika, Vilnius: Aidai, 2001, - 178 p. ISBN 9955-445-18-1

Sudarytieji mokslo darbai:

Intensyvumai ir tėkmės: Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste, sud. Audronė Žukauskaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. ISBN 978-9955-868-41-5


Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism, edited by S. E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-955921-3

Athena: filosofijos studijos [Feminizmas ir filosofija: permąstant Simone’ą de Beauvoir], sud. Audronė Žukauskaitė, Almira Ousmanova. Vilnius: Versus aureus, nr. 6, 2010. ISSN 1822-5047
 

Mokslo straipsniai
leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“

Žukauskaitė A. Nuo biopolitikos prie biofilosofijos: M. Foucault, G. Agambenas, G. Deleuze’as, Problemos: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, nr. 84, 2013, p. 84-98. ISSN 1392-1126.

Žukauskaitė A. Socialinių institucijų kritika Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari filosofijoje,  Problemos: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, nr. 76, 2009, p. 39-51. ISSN 1392-1126.

Žukauskaitė A. Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari mikropolitika šiuolaikinės filosofijos kontekste, Problemos: mokslo darbai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, nr. 75, 2009, p. 34-43. ISSN 1392-1126.

Mokslo straipsniai
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

Žukauskaitė A. Politics of Imperceptibility: Philosophy, Post-Feminism, and New Media Arts, Baltic Screen Media Review, vol. 1, 2013, p. 66-79. ISSN 2346-5492 print; ISSN 2346-5522 online

Žukauskaitė A. Potentiality as a Life: Deleuze, Agamben, Beckett, Deleuze Studies, vol. 6, no. 4, 2012, p. 628-637. ISSN 1750-2241

Žukauskaitė A. Vaizdinio-laiko samprata Gilles’io Deleuze’o kino filosofijoje, Athena: filosofijos studijos, sud. D. Bacevičiūtė, nr. 8, 2012, p. 227-243. ISSN 1822-5047

Žukauskaitė A. Politinis įvykis kaip nereprezentuojama meno dimensija, Religija ir kultūra, nr. 11, 2012, p. 16-29.ISSN 1822-4539

Žukauskaitė A. Political Imagery and Gender in Contemporary Lithuanian Cinema, Acta Academiae Artium Vilnensis, sud. R. Šukaitytė. Vilnius: VDA leidykla. 2010, nr. 56, p. 41-51. ISSN 1392-0316 ISBN 978-9955-854-85-2

Žukauskaitė A. Performatyvus menas ir politinis įvykis: Nomedos ir Gedimino Urbonų atvejis, Acta Academiae Artium Vilnensis,sud. A. Narušytė. Vilnius: VDA leidykla. 2010, Nr. 57, p. 195-203. ISSN 1392-0316 ISBN 978-609-447-001-1

Žukauskaitė A. Tapsmas moterimi ir postfeministinės strategijos, Athena: filosofijos studijos, nr. 6, 2010, Vilnius: Versus aureus, p. 101-118. ISSN 1822-5047

Žukauskaitė A. Moteriškumas, erosas ir etika Emmanuelio Levino filosofijoje, Athena: filosofijos studijos, nr. 6, 2010, Vilnius: Versus aureus, p. 169-186. ISSN 1822-5047

Žukauskaitė,  A. Postfenomenologinė kūno samprata: G. Deleuze’as, F. Guattari ir R. Castellucci, Athena: filosofijos studijos, Vilnius: Versus aureus, nr. 5, 2009, p. 160-176. ISSN 1822-5047

Mokslo straipsniai
kituose recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose

Žukauskaitė A. The Schizoanalysis of Gilles Deleuze and Felix Guattari, or the Political between Schizophrenia and Paranoia, Nationalism and the Body Politic: Psychoanalysis and the Rise of Ethnocntrism and Xenophobia, edited by Lene Auestad, London: Karnac Books, 2014, p. 109-125. ISBN-10: 1780491026 ISBN-13: 978 1780491028

Žukauskaitė A. The Post-subjective Body, Or Deleuze and Guattari Meet Romeo Castellucci, Performance, Identity, and the Neo-Political Subject, edited by Matthew Causey and Fintan Walsh, London, New York: Routledge, 2013, p. 101-116. ISBN 978-0-415-50965-7

Žukauskaitė A. Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari šizoanalizė: politiškumas tarp šizofrenijos ir paranojos, Intensyvumai ir tėkmės: Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste, sud. Audronė Žukauskaitė. Vilnius: LKTI, 2011, p. 128-146. ISBN 978-9955-868-41-5

Žukauskaitė A. Daugialypumo sąvoka Gilles’io Deleuze’o ir Alaino Badiou filosofijose, Intensyvumai ir tėkmės: Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste, sud. Audronė Žukauskaitė. Vilnius: LKTI, 2011, p. 171-194. ISBN 978-9955-868-41-5

Žukauskaitė, A. Ethics between Particularity and Universality, Deleuze and Ethics, edited by Nathan Jun and Daniel Smith. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, p. 188-206. ISBN 978 0 7486 4116 1

Žukauskaitė, A. Biopolitics: Antigone’s Claim, Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism, edited by S. E. Wilmer and Audronė Žukauskaitė. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 67-81. ISBN 978-0-19-955921-3