Skaidrė URBONIENĖ

humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja
 
1988 m. baigė studijas Vilniaus universitete Istorijos fakultete. 2009 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė daktaro disertaciją „Religinė liaudies skulptūra Lietuvos kaimo kultūroje (XIX a. II pusė – XX a. I pusė)“. 1991–2010 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 2011–2012 m. atliko podoktorantūros stažuotę Lietuvos istorijos institute Etnologijos skyriuje. Stažavosi Nyderlandų Meertenso institute Amsterdame (2011), Austrijos Etnografijos ir liaudies meno muziejuje Vienoje (2011), Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje (2012). 2013–2015 m. vadovavo LMT finansuojamam mokslo tyrimo projektui „Lietuvos kryždirbystė sovietmečiu: ideologiniai, sociokultūriniai, meniniai aspektai“ (Lietuvos istorijos institutas), 2016–2018 m. vadovavo LMT finansuojamam mokslo tyrimo projektui „Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė“ (Lietuvos kultūros tyrimų institutas). 2016–2018 m. skaitė audiovizualinio meno paskaitų kursą Vilniaus kolegijoje. Nuo 2019 m. dirba LKTI Sakralinio meno paveldo skyriuje.
Mokslinių tyrimų sritys: kryždirbystės istorija ir paveldas Lietuvoje ir išeivijoje, religinė liaudies dailė.
Asociacijų, draugijų narystė, ekspertinė veikla:
• Nuo 2007 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) narė, nuo 2016 m. – LDID pirmininkės pavaduotoja
• Nuo 2010 m. Tarptautinės etnologijos ir folkloro draugijos (SIEF) narė
• Nuo 2013 m. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narė
• Nuo 2016 m. duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė
• 2017–2019 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertė
• 2016–2019 m. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narė
• 2016–2017 m. Lietuvos kultūros tarybos ekspertė
• 2013–2014 m. Lietuvos respublikos kultūros ministerijos Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos narė, 2015–2017 m. tarybos pirmininkė
El. paštas: skaidreu@gmail.com
 
SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:
• Krikštopaitytė-Urbonienė Skaidrė, Smilingytė-Žeimienė Skirmantė, Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018. – 368 psl.: iliustr. ISBN 978-609-8231-08-3
• Urbonienė Skaidrė, Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. – XX a. I pusėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. – 392 psl.: iliustr. ISBN 978-609-447-184-1

Mokslo straipsniai:
• Urbonienė Skaidrė, Cross-Crafting Heritage in the Lithuanian Diaspora in the United States: Expressions of National Identity, Cultural Heritage in Migration, ed. Nikolai Vukov, Lina Gergova, Tanya Matanova, Yana Gergova, Sofia: Paradigma, 2017, p. 437–449. ISBN 978-954-326-332-5
• Urbonienė Skaidrė, Dievdirbys XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaime: kūrėjas ir (ar) amatininkas, Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 94–112. ISSN 1392-2831
• Urbonienė Skaidrė, Kupiškio krašto kryždirbystės tyrimai sovietmečiu, Kupiškis: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai, sud. Aušra Jonušytė, Vilnius: Versmė, 2016, p. 948–964. ISBN 978-609-8148-43-5; Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus]. ISSN 2029-0799. Prieiga: http://www.llt.lt/pdf/kupiskis/kupiskis-1_etno-2014.pdf
• Urbonienė Skaidrė, Mediniai kryždirbystės paminklai Kamajų apylinkėse, Kamajai, sud. Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2016, p. 1266–1283. ISBN 978-609-8148-41-1
• Urbonienė Skaidrė, Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai, Menotyra, 2015, t. 22, Nr. 1, p. 73–90. ISSN 1392-1002.
• Urbonienė Skaidrė, The Destruction of Religiuos Monuments in Lithuania in Soviet Times: Stories, Magic and Beliefs, Magic in Rituals and Rituals in Magic: The Ritual Year 10, ed. Tatiana Minniyakhmetova and Kamila Velkoborská, Innsbruck–Tartu: ELM Scholarly Press, 2015, p. 258–265. ISSN 2228-1347; ISBN 978-9949-544-54-7
• Urbonienė Skaidrė, Nepriklausomybės kryžiai Žemaitijoje, Kryždirbystė Žemaitijoje, sud. Teresė Jurkuvienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 113–130. ISBN 978-609-8166-01-9
• Urbonienė Skaidrė, Park of Grunwald Battle Victory: Visions and Reality, Politics, Feasts, Festivals: The Ritual Year 9, ed. Gábor Barna and István Povedák, Szeged: MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged, 2014, p. 30–38. ISSN 2228-1347; ISBN 978-963-306-254-8
• Urbonienė Skaidrė, Kryždirbystė XX a.: sovietmečio patirtys, Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3, p. 35–43. ISSN 0236-0551
• Urbonienė Skaidrė, Kryždirbystė, Pašvitinys, Vilnius: Versmė, sud. Aloyzas Bėčius, Kazimieras Kalibatas, 2014, p. 845–861. ISBN 978-609-8148-04-6. Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus]. ISSN 2029-0799. Prieiga: http://www.llt.lt/pdf/pasvitinys/pasvitinys-1_etno-2006.pdf
• Urbonienė Skaidrė, Sovietmečio kryždirbystės tyrimo šaltiniai: fotografija, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2014, t. 38, p. 213–229. ISSN 1392–0502
• Urbonienė Skaidrė, Lietuviškas kryžius išeivijoje JAV: memorialinis paminklas, interjero atributas, dekoro elementas, Menotyra, 2013, t. 20, Nr. 1, p. 50–66. ISSN 1392-1002
• Urbonienė Skaidrė, Researcher-performer relations in cross-crafting rituals in Lithuania, Traditiones, 2012, vol. 41, No. 1, p. 97–110. ISSN 0352-0447
• Urbonienė Skaidrė, Kryždirbystė išeivijoje: religingumo ir/ar lietuviškumo manifestacija, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012, t. 12 (21), p. 51–74. ISSN 1392-4028
• Urbonienė Skaidrė, Valdovo atvaizdas Lietuvos tautodailininkų medžio drožyboje, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, sud. Jolita Liškevičienė, Gabija Surdokaitė, Vilnius VDA leidykla, 2012, p. 403–426. ISSN 1392-0316
• Urbonienė Skaidrė, Gelgaudiškio apylinkių kryždirbystė: tradicijų pėdsakai, Gelgaudiškis, vyr. red. Antanas Andrijonas, Vilnius: Versmė, 2011, d. 2, p. 1537–1561. ISBN 978-9955-589-34-1. Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus]. ISSN 2029-0799. Prieiga: http://www.llt.lt/pdf/gelgaudiskis/Gelgaudiskis_kryzdirbyste.pdf
• Скайдре Урбонене, Oбрази святих нa узбiччi: традицiï та iновацiï, Народна твoрчiсть та етнолoгiя=Folk art and ethnology, Київ: Інститут мистецтва, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2011, No 3, c. 54–58. ISSN 0130-6936
• Urbonienė Skaidrė, Stebuklingosios Švč. Mergelės Marijos skulptūros kaimo kultūroje, Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, sud. Gabija Surdokaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 176–196. ISBN 978-9955-868-36-1
• Urbonienė Skaidrė, Gruzdžių valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga: XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė, Gruzdžiai, sud. Damijonas Šniukas, Vilnius: Versmė, 2010, d. 2, p. 748–762, 1229–1230. ISBN 978-9955-589-17-4. Lietuvos lokaliniai tyrimai [interaktyvus]. ISSN 2029-0799). Prieiga: http://www.llt.lt/pdf/gruzdziai/gruzdziai_kryzdirbyste.pdf
• Urbonienė Skaidrė, Dievdirbiai tradicinėje kaimo bendruomenėje: autorius ir užsakovas, Liaudies kultūra, 2008, Nr. 1, p. 20–27. ISSN 0236–0551
• Urbonienė Skaidrė, Išganytojo atvaizdas XIX a. pab. – XX a. I p. valstiečių namų aplinkoje, Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, sud. Liudas Jovaiša, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 276–300. ISBN 978-9955-868-12-5.
• Urbonienė Skaidrė, Dievdirbių įvaizdis ir statusas tradicinėje kaimo bendruomenėje, Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje, sud. Alė Počiulpaitė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008, p. 13–27. ISBN 978-9986-529-76-7.
• Urbonienė Skaidrė, Šventųjų atvaizdai kasdienybėje: vieta, prasmė ir funkcijų transformacijos, Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2006, t. 5 (14), p. 155–170. ISSN 1392-4028
• Urbonienė Skaidrė, Liaudies skulptūros suvokimas: Kunigiškių kaimo šv. Jurgis, Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2, p. 19–26. ISSN 0236–0551
• Urbonienė Skaidrė, Tradicinės lietuvių liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2002, t. 21, p. 107–126. ISSN 1392-0502
Kitos akademinės publikacijos:
• Urbonienė Skaidrė, Kryždirbystės paveldas K. Šimonio kūryboje: dokumentas ir lietuvybės ženklas, Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje, sud. Donata Jutkienė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2017, p. 4–17, ISBN 978-9955-659-84-6
• Urbonienė Skaidrė, Profesoriaus Vacio Miliaus fotografinis palikimas: sakralinė mažoji architektūra, Etnografija: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, t. 26, p. 46–73. ISSN 1648-4835
• Urbonienė Skaidrė, Apie kryždirbystę sovietmečiu, Tautodailės metraštis, 2015, Nr. 28, p. 16–23. ISSN 1392-8198
• Urbonienė Skaidrė, „Köpönyegem pedig az én irgalmasságom...“. Köpönyeges Mária ábrázolások a középkori Magyarországon=„Mein weiter Mantel ist meine Barmherzigkeit...“. Schutzmantelmadonnen aus dem mittelalterlichen Ungarn / Beatrix Gombosi [recenzija], Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2013, t. 13 (22), p. 212–214. ISSN 1392-4028
• Urbonienė Skaidrė, Panevėžio krašto kryždirbystės tradicijų apžvalga, Skaitmeninė Panevėžio istorijos biblioteka [interaktyvus]. Prieiga: http://www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.12640
• Urbonienė Skaidrė, Kryžiai ir koplytėlės svetur: po Europos šalis pasidairius, Tautodailės metraštis, 2012, Nr. 22, p. 11–16. ISSN 1392-8198
• Urbonienė Skaidrė, Šiuolaikinė liaudies skulptūra Lietuvoje: socialinė ir kultūrinė raiška, Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012, p. 52–55. ISBN 978-9955-786-85-6.
• Urbonienė Skaidrė, Kryždirbystė Juodupės valsčiuje, Juodupė. Onuškis, sud. Jonas Šedys ir kt., Vilnius: Versmė, 2012, d. 2, p. 1323–1332. ISBN 978-9955-589-58-7.
• Urbonienė Skaidrė, Lietuvos sakralinė dailė, T. 2: Šiaulių vyskupija, Kn. 1: Joniškio dekanatas, D. 1. Balkaičiai – Joniškis [recenzija], Istorijos metraštis, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012, p. 165–168. ISSN 0202-3342
• Urbonienė Skaidrė, Knyga apie likimą ir mirtį lietuvių folklore, Knygų aidai, 2012, Nr. 1, p. 28–30. ISSN 2029-7238
• Urbonienė Skaidrė, Lietuviškų kryžių Vienoje beieškant, Šiaurės Atėnai, 2011, Nr. 28 (1046), p. 10–11. ISSN 1392-7760
• Urbonienė Skaidrė, Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai / Martynas Purvinas, Marija Purvinienė [recenzija], Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2011, t. 11 (20), p. 199–202. ISSN 1392-4028
• Urbonienė Skaidrė, Lietuvos kryždirbiai ir kryždirbystė XX a. pervartose / Gražina Marija Martinaitienė [recenzija], Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 1, p. 86–89. ISSN 1392-1002
• Urbonienė Skaidrė, Jono Tvardausko kūrybos albumas, Liaudies kultūra, 2011, Nr. 2, p. 78–79. ISSN 0236-0551
• Urbonienė Skaidrė, Nauji sakralinės liaudies skulptūros katalogai, Liaudies kultūra, 2010, Nr. 2, p. 56–64. ISSN 0236-0551
• Urbonienė Skaidrė, Pirmieji lietuviai Teksase = The first Lithuanians in Texas: parodos katalogas / exhibition catalog [recenzija], Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2010, t. 10 (19), p. 171–176. ISSN 1392-4028
• Urbonienė Skaidrė, Liaudies meno paroda „Tradicija ir dabartis“, Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4, p. 80–84. ISSN 0236-0551
• Urbonienė Skaidrė, Sodybų šventieji globėjai, Žmogus ir gyvenamoji aplinka, sud. Nijolė Marcinkevičienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007, p. 47–55. ISBN 978-9986-529-69-9
• Urbonienė Skaidrė, Molėtų krašto kalviškoji kryždirbystė. XIX–XX a. pabaiga [recenzija], Etnografija: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007, t. 15–16, p. 273–275. ISSN 1648-4835
• Urbonienė Skaidrė, Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas [recenzija], Etnografija: metraštis, 2007, t. 15–16, p. 276–278. ISSN 1648-4835
• Urbonienė Skaidrė, Šilalės valsčiaus kryždirbystės tradicijos, Šilalės kraštas, t. 7: Šilalės valsčius, sud. Edvardas Vidmantas ir kt., Vilnius: Margi raštai, 2006, p. 558–573. ISBN 9986-09-314-7.
• Urbonienė Skaidrė, Lietuvos sakralinė dailė. T. 2: Lietuvių liaudies menas [recenzija], Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2006, t. 5 (14), p. 226–230. ISSN 1392-4028
• Urbonienė Skaidrė, Nauja elektroninė knyga „Kryždirbystė Lietuvoje“, Liaudies kultūra, 2006, Nr. 4, p. 61–63. ISSN 0236-0551
• Urbonienė Skaidrė, Joniškio krašto sakralinės kalvystės paminklai / Daliutė Petrulienė [recenzija], Etnografija: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 13–14, p. 182–183. ISSN 1648-4835
• Urbonienė Skaidrė, Senoji Dzūkijos liaudies skulptūra Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinyje, Etnografija: metraštis 2001, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 11, p. 92–135. ISSN 1648-4835
• Urbonienė Skaidrė, Mažoji architektūra ir jos meistrai, Viduklė, sud. Antanas Pocius, Kaunas: Naujasis lankas, 2002, p. 985–996. ISBN 9955-03-137-9
• Urbonienė Skaidrė, Dievdirbiai. Žemaitija, Liaudies kultūra, 2001, Nr. 1, p. 42–47; Nr. 5, p. 45–54. ISSN 0236-0551
• Urbonienė Skaidrė, Dievdirbiai. Aukštaitija, Liaudies kultūra, 1999, Nr. 5, p. 44–52. ISSN 0236-0551

Metodinės priemonės
• Urbonienė Skaidrė, Socialinė ir kultūrinė liaudies skulptūros raiška (etnografinė anketa). Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos mokslo taryba, 2011. 20 p.
Enciklopedijos, žodynai
• Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė, tekstų autorės Danutė Aleknienė, Laima Lapėnaitė, Elvyda Lazauskaitė, Skaidrė Urbonienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015. ISBN 978-609-8039-72-6
• Urbonienė Skaidrė, Sakralinė smulkioji liaudies architektūra, Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, sud. Vida Savoniakaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011, p. 353–357. ISBN 978-9955-847-41-0.

Taikomieji tyrimai:
• Ne vien Dangus: Advokatų kontoros „Valiūnas Ellex“ meno kolekcija, sud. Dalia Vasiliūnienė. Tekstų autorės Dalia Vasiliūnienė, Skaidrė Urbonienė. Vilnius: Rolandas Valiūnas, 2016.
• Urbonienė Skaidrė, „Ranka rankon su medžiu“, Petras Pranckevičius. Ranka rankon su medžiu, Kaunas: AB KOPA, 2016, p. 38–40.
• Urbonienė Skaidrė, Lietuvos kryždirbystė, Gintaro Lietuva, sud. Danguolė Kandrotienė, Kaunas: Terra Publica, 2016, p. 164–165. ISBN 978-609-473-012-2
• Urbonienė Skaidrė, Kupiškio krašto kryždirbystės paminklai, Mediniai kupiškėnų paminklai. Mažoji architektūra, sud. Aušra Jonušytė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2015, p. 8–11. ISBN 978-609-8128-03-1
• Pagarba. Smulkioji sakralinė architektūra prie Lietuvos kelių, sud. Donaldas Andziulis, tekstų autorė Skaidrė Urbonienė, Vilnius: Ex Arte, 2013. 224 p.: iliustr. ISBN 978-609-8010-23-7.
• Urbonienė Skaidrė, Vitalija Vasiliauskaitė, Geležinės kulto ir memorialinių paminklų viršūnės Panevėžio kraštotyros muziejuje, Geležinės paminklų viršūnės Panevėžio kraštotyros muziejuje, sud. Vitalija Vasiliauskaitė, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2013, p. 5–13. ISBN 978-609-407-005-1
• Urbonienė Skaidrė, Algirdas Balna ir jo kūryba, Algirdas Balna: medžio drožėjo gyvenimas atiduotas kūrybai, sud. Aušra Jonušytė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2014, p. 16–36. ISBN 978-609-8128-02-4
• Saulius Lampickas: Sparnuota medžio drožyba, teksto autorė Skaidrė Urbonienė, Alytus: Sambūris „Erdvės“, 2011. 132 p.: iliustr. ISBN 978-9955-9616-5-9
• Urbonienė Skaidrė, Medinė skulptūra, Lietuvos etnografiniai regionai, Kaunas: Šviesa, 2010, p. 193–199. ISBN 978-5-430-04193-9
• Urbonienė Skaidrė, Kultūrinis kalvystės paveldas=Geschmiedetes Kulturerbe=Cultural Heritage in Wrought–Iron, 15+10 European Identities: Kataloge des Österreichischen Museums für Volkskunde, Band 84, Wien: Österreichisches Museum für Volkskunde, 2004, p. 30–33. ISBN 3-902381-04-3
• Mažosios architektūros paminklų geležinės viršūnės. Antkapiniai geležiniai kryžiai: rinkinio katalogas, sudarytoja ir teksto autorė Skaidrė Urbonienė, Etnografija: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 12, 218 p.: iliustr. ISSN 1648-4835. ISBN 9955-415-18-5
• Vytautas Jarutis: kryždirbystės tradicijos tąsa: parodos katalogas, sudarytoja ir teksto autorė Skaidrė Urbonienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002. 48 p.: iliustr. ISBN 9955-415-19-3

Parodos
• Dalia Vasiliūnienė, Skaidrė Urbonienė [kuratorės]. Ne vien Dangus. Religinės dailės kūriniai iš Rolando Valiūno ir advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ kolekcijos. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus. 2016 05 31 – 09 24.
• Skaidrė Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė [kuratorės]. 1928–ieji: naujas etapas Lietuvos kryždirbystėje. Lietuvos nacionalinis muziejus. 2007 12 20 – 2008 03 02.
• Skaidrė Urbonienė, Jolanta Bernotaitytė [kuratorės]. Lino daina: grafikės Albinos Makūnaitės (1926–2001) paroda. Lietuvos nacionalinis muziejus. 2006 03 31 – 04 17.
• Skaidrė Urbonienė [kuratorė]. Vytautas Jarutis: kryždirbystės tradicijos tąsa. Lietuvos nacionalinis muziejus. 2002 07 05 – 08 02.