Vyda Bakutytė Jauniškienė

Vyda BAKUTYTĖ JAUNIŠKIENĖ– humanitarinių m. dr., vyriausioji mokslo darbuotoja

Gimė 1952 m. 1975 baigė muzikologijos studijas dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Muzikos istorijos ir teorijos fakultete. 1987 baigė teatro istorijos studijas Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto doktorantūroje (anksčiau – aspirantūra). 1990 apgynė daktaro disertaciją (menotyra) pagal dviejų specialybių reikalavimus – 17.00.02 muzikos menas, 17.00.01 teatro menas.

1983 – 1990 LMA Istorijos instituto, po reorganizacijos 1987 m. – Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Menotyros skyriaus mokslo darbuotoja; nuo 1990 Kultūros ir meno instituto, po reorganizacijos 2002 – Kultūros, filosofijos ir meno instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2010 Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji, nuo 2012 – vyriausioji mokslo darbuotoja, Muzikologijos (2008), Muzikologijos ir teatrologijos (2009), Muzikos ir teatro istorijos (2009 – 2013) skyrių vadovė.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pagrindinėse studijose dėstė dalykus: „Užsienio kraštų muzikos istorija“ (1977 – 1979), „Lietuvos teatro istorija“ (1991, 1995, 1998 – 2000).

Publikuoja straipsnius lietuvių ir užsienio mokslo spaudoje (per 100), skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos muzikologų rengiamos daugiatomės „Lietuvos muzikos istorijos“ vieno iš tomų (XIX a.) sudarytoja ir autorė.

Mokslinių tyrimų sritys:Lietuvos muzikos ir teatro istorija (XVIII-XX a.), Vilniaus kultūrinio gyvenimo istorija, muzikos ir teatro sąsajos (istorija ir nūdiena).

El. paštas:v.bakutyte@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

(publikacijos pasirašomos Vida Bakutytė)

Monografijos:

Bakutytė, Vida. Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu. 1785 – 1915. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 528 p. Santr. angl. k. p.: 462 – 483. Bibliogr.: p. 484 – 495. Asmenvardžių r-klė: p. 499 – 527. ISBN 978-9955-868-35-4

Skyriai kolektyvinėse monografijose:

Bakutytė, Vida. Teatrinio sąjūdžio Vilniuje metamorfozės 1905 – 1907 metų visuomeninių įvykių akivaizdoje. Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas 1900 – 1945. Vilnius: LLTI, 2012, p. 32 – 42. ISBN 978-609-425-098-9

Bakutytė, Vida. Die Vilniusser Oper 1887 – 1891: Umstände der Entfaltung und Ursachen der Krise. Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalnewegung in ihrem europäischen Kontext. Leipzig: Institut der Musikwissenschaft, Gudrun Schröder Verlag, 2010, s. 85 – 104. ISBN 978-3-926196-56-9

Bakutytė, Vida. Muzika dramos spektakliams. Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai 1918 – 1940 (sudaryt. A. Ambrazas). Vilnius: LMTA, KFMI, 2009, p. 425-447. ISBN 978-9986-503-85-9.

Bakutytė, Vida. Imperinio Vilniaus miesto teatras: kultūrinių sąsajų galimybė. Imperinis Vilnius (1795 – 1918): kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės. Vilnius: LLTI, 2009, p. 99 – 116. ISBN 978-609-425-019-4

Bakutytė, Vida. Būčiau menininkas… Muzika pagal Edvardą Joną Römerį. Römeriai Lietuvoje XVII – XX a. = The Römers in Lithuania in 17 th to 20 th centuries (sudaryt. J. Širkaitė). Vilnius: KFMI, 2008, p. 55 – 76. ISBN 978-9955-868-06-4

Bakutytė, Vida. Karol Lipiński w Wilnie. Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. Wrocław: Akademia muzyczna im Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, 2007, t. IV, s. 25 – 41. ISBN 978-83-86534-43-2

Bakutytė, Vida. Atradimų ženklu pažymėta (F. Bajoro muzika dramos spektakliams). Feliksas Bajoras. Viskas yra muzika (sudaryt. G. Daunoravičienė). Vilnius: artseria, 2002, p.284 – 317. ISBN 9986-716-18-7

Mokslo straipsniai:

Bakutytė, Vida. Kamerinės instrumentinės muzikos koncertai Vilniuje XIX a.: epochinė kaita ir dinamika. Lietuvos muzikologija, 2013, t. 14, Vilnius: LMTA, p. 8 – 24. ISSN 1392-9313

Bakutytė, Vida. Vilnietės scenos menininkės: (kodėl) pamirštos XIX a. žvaigždės. Acta Academiae Artium Vilnensis 68, Vilnius: VDA, 2013, p. 11 – 25. ISSN 1392-0316, ISBN 978-609-447-094-3

Бакутите, Вида. Легенда, миф, символ: дефиниция явления в контексте развития драматургии и театра в Литве. Sjani, nr.13/2012: Sh Rustaveli Institute of Georgian Literature, p. 258 – 269. ISSN 1512-2514

Bakutytė, Vida. Vilnietis pianistas, kompozitorius, pedagogas Ludwikas Nowickis (1830 – 1886): tėvynėje ir tremtyje. Menotyra, 2012, t. 19, Nr.3, p. 184 – 199. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Yosefas Weinsteinas (Josifas Vinogradovas, 1866–1936): Haskalos siekių raiška vilniečio dainininko kūrybinėje biografijoje. Lietuvos muzikologija, 2010, t. 11, p. 91 – 99. ISSN 1392-9313, ISBN 9986-503-64-7

Bakutytė, Vida. Operetė Vilniuje: už ir prieš (XIX a. II p. – XX a. pr.). Menotyra, 2009, Nr.1 – 2, t. 16, p. 12 – 22. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Menininkas Lietuvos XIX a. muzikiniame teatre. Kultūrologija: Asmenybė: Menas, Istorija, Dabartis (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2007, t. 15, p. 148 – 176. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9

Bakutytė, Vida. Opera ar drama... Aleksejus Kartavovas Vilniuje. Menotyra, 2007, t. 14, Nr.1, p. 32 – 44. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Italų dainininkai Vilniuje XIX a. Lietuvos muzikologija, 2006, t. VII, p.118 – 127. ISSN 1392-9313, ISBN 9986-503-64-7

Bakutytė, Vida. Lietuvos didikas – XIX a. antros pusės miesto muzikos gyvenimo dalyvis. Dvaras modernėjančioje Lietuvoje XIX a. antra pusė – XIX a. pirma pusė. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 2005, p.49 – 57. ISBN 9955-9650-5-3

Bakutytė, Vida. Vilniaus muzikinio ir teatrinio gyvenimo epizodas:1863 – 1864 metai. Menotyra, 2005, Nr.1(38), p. 1 – 5. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Kai kurie archyviniai šaltiniai apie rusų teatro Vilniuje steigimą 1841 – 1849 m. Menotyra, 2005, Nr.4(41), p. 8 – 11. ISSN 1392-1002

Bakutytė, Vida. Lietuviškoji Stanisławo Moniuszkos gaida. Kultūrologija: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai, Vilnius: KFMI, 2003, t. 10, p. 153 – 187. ISBN 9986-638-43-7

Bakutytė, Vida. Muzikos kritika XIX a. Lietuvoje (iki 7-ojo dešimtmečio). Lietuvos muzikologija. Vilnius: LMA, KMI, 2001, t. II, p. 91 – 102. ISSN 1392-9313

Bakutytė, Vida. Das Objekt und das Subjekt der Geschichte der litauischen Musik (am Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert). Music History Writing and National Culture, Tallinn: Eesti Keele Instituut, 1995, p. 7 – 16.

Bakutytė, Vida. Italienische Oper in Vilnius. Balticum –a Coherent Musical Landscape in 16 th and 18 th Centuries (Edited by Irma Vierimaa). Studia musicologica universitatis Helsingiensis VI. Helsinki: Department of Musicology of University of Helsinki, 1994, p. 55 – 62. ISSN 078-4294, ISBN 951-45-6680-7

Taikomieji tyrimai:

Bakutytė, Vida. Befor the National Theater, Lithuanian Theater. Vilnius: Culture, Philosophy and Arts Research Institute, 2009, s. 10 – 30. ISBN 978-9955-868-13-2

Bakutytė, Vida. Teatras Lietuvoje iki XX a. Lietuvos teatras. Trumpa istorija. Vilnius: KFMI, 2009, p. 8 – 34. ISBN 978-9955-868-21-7

Kitos mokslo publikacijos:

Bakutytė, Vida. Po pervartų: teatrinio ir koncertinio gyvenimo Vilniuje ypatumai 7 ir 8 XIX a. dešimtmetyje. XIX a. Vilniaus miesto afišos. Daugiakultūrio gyvenimo veidrodis. [Straipsnių rinkinys]. Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2009, p. 68 – 88. ISBN 978-9955-9660-4-3