Šarūnė Trinkūnaitė

Šarūnė TRINKŪNAITĖ– humanitarinių m. dr., mokslo darbuotoja

Gimė 1976 Utenoje. 2000 baigė magistro studijas VU Filologijos fakultete, 2003 – bakalauro studijas LMTA Teatro ir kino fakultete. 2007 apgynė daktaro disertaciją „Sceninė lietuviškosios istorinės pjesės interpretacija 1904-1940 m.“ (menotyra, teatrologija) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Kultūros, filosofijos ir meno institute. Nuo 2005 – LMTA Meno istorijos ir teorijos katedros dėstytoja, nuo 2009 – docentė, nuo 2010 – LKTI Muzikos ir teatro istorijos skyriaus mokslo darbuotoja.

Mokslinių tyrimų sritys:teatro istorija ir teorija, lietuvių teatro raida, šiuolaikinis teatras.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:

Menotyra(LMA, LKTI) redakcinės kolegijos narė.

El. paštas:sarune_tri@yahoo.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Sudarytieji mokslo darbai:

Rimo Tumino teatras. Recenzijos, straipsniai / 1990-2010[sudaryt. Šarūnė Trinkūnaitė]. Vilnius: LKTI, 2009. 248 p. Santr. anglų k., bibliograf.: p. 229 – 238. Asmenvardžių r-klė: p. 241 – 247. ISBN 978-9955-868-48-4

Mokslo straipsniai:

Trinkūnaitė, Šarūnė.Valstybinės konservatorijos Aktoriaus meistriškumo katedros priešistorė: lietuviškosios teatro mokyklos raida XX a. I pusėje. Ars et Praxis, I (sudaryt. L. Budzinauskienė). Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, p. 76 – 87. ISSN 2351-4744

Trinkūnaitė, Šarūnė. Juozo Miltinio „Makbetas“: sceninės William’o Shakespeare’o percepcijos inovacijos. Menotyra, 2013, t. 20, Nr. 2, p. 115 – 126. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. Three Productions by Rimas Tuminas: Transformation of Historical Memory in Lithuanian Theatre 1990-2010. Lituanus. Vol. 58:4 (ed. Viktorija Skrupskelytė). Chicago, 2012, p. 41 – 53. ISSN 0024-5089

Trinkūnaitė, Šarūnė. Lietuvių teatro istorijos bruožai: istorinės XX a. I pusės vaizduotės formos. Menotyra, 2012, t. 19, Nr. 2, p. 83 – 92. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. Vydūnas ir teatras: sceninės Vydūno dramaturgijos recepcijos ypatumai. Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 2, p. 93 – 102. ISSN 1392-1002

Trinkūnaitė, Šarūnė. Panevėžio dramos teatras. Lietuvių teatro istorija. Ketvirtoji knyga 1980 – 1990 (sudaryt. I. Aleksaitė). Vilnius: KFMI, 2009, p. 234 – 263. ISSN 978-9955-868-18-7

Trinkūnaitė, Šarūnė. Vydūno dramaturgija: neišnaudota lietuvių teatro galimybė. Kultūrologija 15. Asmenybė: menas, istorija, dabartis (sudaryt. R. Vasinauskaitė). Vilnius: KFMI, 2007, p. 202 – 227. ISSN 1822-2242

Taikomieji tyrimai:

Trinkūnaitė, Šarūnė. Theatre, Curiosity and Surprises. The Best Ideas of Lithuanian Creative and Cultural Industries (ed. B. Pankūnaitė). Vilnius: National Association of Creative and Cultural Industries in Lithuania, 2012, p. 82 – 92. ISBN 978-609-8015-19-5

Trinkūnaitė, Šarūnė. Amateur Traditions. Lithuanian Theatre (ed. G. Aleknonis, H. Šabasevičius). Vilnius: KFMI, 2009, p. 40 – 55. ISBN 978-9955-868-13-2

Kitos akademinės publikacijos:

Trinkūnaitė, Šarūnė. To Be Continued: „Katedra“ po „Katedrų“. Lietuvos scena, 2013, Nr. 2 (31), p. 30 – 35.

Trinkūnaitė, Šarūnė. Gintaro Varno atsivėrimai publikai. Kultūros barai, 2012, Nr. 1, p. 63 – 66.

Trinkūnaitė, Šarūnė. Suvedžioti ir laimingi. Kultūros barai, 2010, Nr. 4, p. 55 – 59.