Lina Klusaitė

Lina Klusaitė - humanitarinių mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

2005 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo teatro krypties menotyros magistro laipsnį. 2013 m. VDU Menų institute apgynė menotyros krypties humanitarinių mokslų daktaro laipsnį tema „Dialogas ir jo fenomenologinės implikacijos šiuolaikiniame teatre: teoriniai kontekstai ir Lietuvos teatro praktikos“. Nuo 2015 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Muzikos ir teatro istorijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinių tyrimų sritys: šiuolaikinis Lietuvos teatras, teatro fenomenologija, teatro sociosemiotika ir ideologija.

El. paštas: linusday2@gmail.com

Svarbiausi mokslo darbai

Mokslo straipsniai

Klusaitė, Lina. M. Heideggeris ir kalbos paslėptis postmoderniame teatre, Menotyra, 2017, T. 24, Nr. 2, p. 119–130. ISSN 1392-1002 http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra/issue/view/392

Klusaitė, Lina. Fenomenologinio kūno strategijos teatre. Teorinė perspektyva, Menotyra, 2015, Nr. 2, p. 112–124. ISSN 1392-1002. http://www.lmaleidykla.lt/menotyra/2015/2/

Klusaitė, Lina. The Problem of Dialogue in Contemporary Theatre: Speech or Intercorporeality? Darbai ir dienos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 54 (2010), p. 179–187. ISSN 1392-0588

Klusaitė, Lina. Dialoginis ir monologinis teatro modelis ideologinėje Lietuvos teatro perspektyvoje [I d., II d., III d.]: [pradžia nr. 62, pabaiga nr. 64], Logos, Vilnius: Viešoji organizacija „LOGOS“, 62, 63, 64 (2010), p. 210–222, 192–200, 198–206. ISSN 0868-7692 http://litlogos.eu/L62/Logos_62_210_222_Klusaite.pdf

Klusaitė, Lina. Teatrinio dialogo galimybės ir ribos kalbos aktų teorijos kontekste [I d., II d.]: [pradžia nr. 44, pabaiga nr. 45], Logos, Vilnius: Viešoji organizacija „LOGOS“, 44 (2005), p. 200–210, 45 (2006), p. 135–143. ISSN 0868-7692http://litlogos.eu/Archive/logos44.pdf

Klusaitė, Lina. Lietuvos dialoginio teatro apibrėžtis, Logos, Vilnius: Viešoji organizacija „LOGOS“, 46 (2006), p. 154–164.ISSN 0868-7692http://litlogos.eu/L46/154_164psl.pdf