Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk

Kamilė RUPEIKAITĖ-MARINIUK– humanitarinių m. dr., mokslo darbuotoja

Gimė 1973. 1999 baigė muzikos istorijos magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, stažavo Lundo universitete ir Europos Judaikos institute PAIDEIA Stokholme. 2006 LMTA apgynė muzikologijos daktaro disertaciją „Muzikos instrumentų semantika Šventajame Rašte“. Nuo 2009 yra Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei (nuo 2007 ten pat dirbo moksline sekretore). Nuo 2007 dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedros lektore, nuo 2010 – docentė. 2007 – 2011 kultūros savaitraščio „7 meno dienos“ muzikos skyriaus redaktorė. Publikuoja mokslo straipsnius Lietuvos ir užsienio mokslo spaudoje, skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijoje Lietuvoje, Suomijoje, Latvijoje, Izraelyje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje.

Mokslinių tyrimų sritys: Muzika Šventajame Rašte, muzikos instrumentų simbolika, biblinių motyvų panaudojimas profesionaliojoje muzikoje, multikultūriniai kontekstai, muzikinis švietimas XIX a. Lietuvoje.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:

Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
El. paštas: kamile_r@yahoo.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Mokslo straipsniai:

Rupeikaitė, Kamilė. Motiejaus Valančiaus Psalmyno vertimo ypatumai muzikos sąvokų aspektu. Menotyra, 2013, t. 20, Nr. 3, p. 221 – 234. ISSN 1392-1002

Rupeikaitė, Kamilė. Sakralumas = grožis? Ritualinių muzikos instrumentų garso koncepcija hebrajiškoje Biblijoje. Grožio fenomenas kultūroje. Sud. R. Brūzgienė, A. Mickūnas, A. Juzefovič, E. Sakalauskaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 372 – 382. ISBN 978-609-425-052-1

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Beyond Text and Music: Semantic Interpretation of the Kinnor in Lithuanian Translations of the Bible.Proceedings. Acta Semiotika Fennica XXXVII. The 10th International Congress of the International project on Musical Signification. (Ed. by Lina Navickaitė-Martinelli). 2010, p. 364 – 374. ISBN 978-9986-503-93-4

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Muzikos instrumentai lietuviškuose Senojo Testamento vertimuose. Žydų kultūra: istorija ir dabartis. (Sud. A. Andrijauskas). Vilnius: Kronta, 2010, p. 257 – 269. ISBN 978-609-401-068-2

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė, Stepanskaja, N. Litvakų muzikos raida. Žydai Lietuvoje. Istorija, Kultūra. Paveldas. (Sud. L. Lempertienė, J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė). Vilnius: R. Paknio leidykla, 2009, p. 239-243. ISBN 978-9955-736-30-1

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. „Mano širdis rauda kaip fleita“... Ugavo ir chalilio simboliškumas Senojo Testamento tekstuose. Menotyra, 2008, t. 15, Nr. 1, p. 1 – 12. ISSN 1392-1002

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Muzikos instrumentų identifikavimo ypatumai lietuviškuose Šventojo Rašto vertimuose. Lietuvos muzikologija 8, 2007, p. 88 – 104. ISSN 1392-9313

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Styginių muzikos instrumentų semantika Senajame Testamente. Menotyra, 2007, t. 14, Nr. 1, p. 1 – 15. ISSN 1392-1002

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Interpretation of Biblical Text in Music of Anatolijus Šenderovas. Ebreju teksts Europas kultūrā. Komparatīvistikas institūta almanahs. 4 sējums. Daugavpils Universitāte humanitārā fakultāte, Komparatīvistikas institūts, Akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006, p. 92 – 97.

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Reflections of biblical symbolism in the music of Anatolijus Šenderovas. Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry. Vilnius, 2006, vol. I, p. 199 – 209.

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Rago simbolika Šventajame Rašte. Logos, 2005, Nr. 44, p. 211 – 222.

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Felikso Bajoro pramoginė muzika. Feliksas Bajoras: viskas yra muzika. (Sudaryt. G. Daunoravičienė). Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga, 2002, p. 276 – 283. ISBN 9986716187, 9789986716181

Rupeikaitė-Mariniuk, Kamilė. Muzikos instrumentų funkcijos ir reikšmės Šventajame Rašte. Lietuvos Muzikologija 3, Vilnius: LMTA, 2002, p. 113 – 128. ISSN 1392-9313