Inga Jankauskienė

Inga JANKAUSKIENĖ– humanitarinių m. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1960. 1987 baigė Lietuvos konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 1992 – 1994 stažavosi Helsinkio (Suomija) universiteto Muzikologijos fakultete (vad. prof. Eero Tarasti). 1996 Lietuvos Muzikos Akademijoje apsigynė daktaro disertaciją „Naratyvumas muzikoje. Broniaus Kutavičiaus operos“. Nuo 1992 m. I. Jankauskienė – Tarptautinio Muzikos signifikacijos projekto (ISSN) narė, tarptautinių Muzikos signifikacijos projekto kongresų Suomijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Lenkijoje (1992,1994, 1996, 1998, 2008, 2010) dalyvė. Straipsniai publikuoti Acta Semiotica Fennica (Suomija) leidiniuose. Skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio tarptautinėse konferencijose, rašo mokslinius straipsnius lietuvių ir užsienio spaudoje.

Mokslinių tyrimų sritys:Lietuvos muzikos istorija, muzikos semiotika ir naratyvumas, bendrieji muzikos istorijos bei teorijos klausimai.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:

Lietuvos Kompozitorių sąjungos narė.
El. paštas: ingajankauskiene158@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Pagoniškasis avangardizmas: teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai. Vilnius: Gervelė, KMI, 2001. 262 p.: iliustr., santr. anglų k., bibliogr.: p. 240 – 252. Asmenvardžių r-klė: p. 256 – 261. ISBN 9986-638-21-6

Sudarytieji mokslo darbai:

Broniaus Kutavičiaus muzika: praeinantis laikas(sudaryt. ir viena iš redakt. Inga Jasinskaitė-Jankauskienė). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Versus aureus, 2008. 416 p. Iliustr., santr. angl., bibliogr.: p. 405 – 407. Asmenvardžių r-klė: p. 408 – 415. ISBN 978-9955-34-103-1

Mokslo straipsniai:

Jankauskienė, Inga. Veridiction in Opera. Opera and Object of Value in it. Music: Function and Value. (Proceedings of the 11th international congress on musical signification 27 09 – 2 10 2010, Kraków, Poland; ed. By Teresa Malecka and Malgorzata Pawlowska. Volume 1). Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, 2013, p. 391 – 403. ISBN 978-83-62743-18-6

Jankauskienė, Inga. Konvencinės ir egzistencinės semiotikos taikymas operos analizėje. Lietuvos muzikologija, 2013, t. 14, p. 48 – 60. ISSN 1392-9313

Jankauskienė, Inga. Ritualo traktuotė muzikos kūriniuose. Grožio fenomenas kultūroje (sudaryt. R. Brūzgienė, A. Mickūnas, A. Juzefovič, E. Sakalauskaitė). Vilnius: LLTI, 2012, p. 715 – 723. ISBN 978-609-425-052-1

Jankauskienė, Inga. Vieningosios Europos idėja muzikoje: Polonezas ir choralas. Muzikos komponavimo principai: tautinis romantizmas ir šiuolaikinė muzika. Vilnius: Lietuvos Kompozitorių Sąjunga, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, 2011.

Jankauskienė Inga. Legenda apie Vilniaus Užupį. Kultūrologija 18. Istorinės vietos, atmintys, tapatumai. (Sudaryt. V. Berenis). Vilnius, LKTI, 2010, p. 155 – 170. ISBN 978-9955-868-23-1

Jankauskienė Inga. Music Before Music: Short Operas and Dance Plays for Children by Rasa  Dikčienė / Inga Jankauskienė. Acta Semiotica Fennica XXXVII.Before and After Music. (Proceedings from the 10th International Congress on Musical Signification. Ed by Lina Navickaite-Martinelli). Vilnius, Helsinki, Imatra: Lithuanian Academy of Music and Teatre, Umweb Publications International Semiotis Institute, 2010, p. 448 – 457. ISBN 978-9986-503-93-4, ISSN 1235-497X

Jankauskienė, Inga. Lietuvos muzikos istorija, II kn. Nepriklausomybės metai (1918 – 1940) (sudaryt. ir ats. red. A. J. Ambrazas). Vilnius: LMTA, KFMI, 2009. ISBN 978-9986-503-85-9

Jankauskienė, Inga. Istorinės realybės skonis. Pirmieji Lietuviškos sovietinės spaudos puslapiai muzikos temomis. Kultūrologija 17. Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: Dabarties vizija. (Sudaryt. Rita Repšienė). Vilnius: LKTI, 2008, p. 153 – 180. ISBN 978-9955-868-20-0

Jankauskienė, Inga. Muzika Bernado Brazdžionio eilėms. „Per pasaulį keliauja žmogus“.Bernardo Brazdžionio šimtmečiui. (Mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas 2007 02 22 – 23 LLTI įvykusios mokslinės konferencijos, skirtos Bernardo Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms, pagrindu). Vilnius: LLTI, 2008, p. 254 – 275. ISBN 978-698-72-2

Jankauskienė, Inga. Asmenybės kultas, tarybinė liaudis ir kūrėjas-kompozitorius. Pokario metų muzikos spauda. Kultūrologija 15, Vilnius: KFMI, 2007, p. 273 – 305. ISBN 9986-638-526

Jankauskienė, Inga. Meninė antropologijos ir istorijos temų traktuotė Broniaus Kutavičiaus darbuose. Teksto slėpiniai 9, Lietuvių literatūros studijos: mokslo straipsniai, kritika, lyginamieji tyrimai, metodai. Vilnius: VPUL, 2006, p. 105 – 114. ISSN 1648-6390

Jankauskienė, Inga. Salomėjos Nėries Našlaitės interpretacijos Broniaus Kutavičiaus kūryboje. Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo. (Mokslinės konferencijos, skirtos Salomėjos Nėries 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai). Vilnius: LLTI, 2005, p. 225 – 240. ISBN 9955-475-89-7.

Jankauskienė, Inga. Leksemų gamta-kultūra ryšio detalizavimas pagal Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir Bronių Kutavičių. Čiurlionis ir pasaulis (sudaryt. R. Astrauskas). Vilnius: Muzikų rėmimo fondas, Kauno Technikos universiteto komunikacinių mokslų fakultetas, 2005, p. 110 – 114. ISBN 9986-9025-8-4

Jankauskienė, Inga. Bronius Kutavičius: Open Forms and Interpretational Diversity. Musical Work: Boundaries and Interpretations. (Straipsnių ir pranešimų rinkinys, 38-oji Baltijos muzikologų konferencija „Muzikos kūrinys – jo ribos ir interpretacijos, vykusi 2004 10 21 – 23 Vilniuje). Vilnius: LKS, 2005, p. 82 – 88. ISBN 9986-9069-5-4

Jankauskienė, Inga. Lietuviška muzikologinė literatūra tarpukario Lietuvoje (1918 – 1940). Kultūrologija 10. Kultūriniai pakitimai ir pokyčiai. Vilnius: KFMI, 2003, p. 309 – 348. ISBN 9986-638-43-7

Jankauskienė, Inga. Aspects of Contemporary Opera: Sketch to the Opera-Poem Strazdas – The Green Bird by Bronius Kutavičius. Acta Semiotica Fennica XV. Musical Semiotics Revisited (ed. by Eero Tarasti). Helsinki: University of Helsinki, Approaches to Musical Semiotics 4, Studia Musicologica Universitatis Helsingiensis IX, International Semiotics Institute at Imatra, Semiotic Society of Finland, Department of Musicology, 2003, p. 398 – 407. ISBN 952-5431-03-7, ISSN1235-497X, ISBN 0-253-32949-3

Jankauskienė, Inga. Simbolizavimas. Loginiai ir socialiniai simbolio tyrimų aspektai. Nuo kulto iki simbolio. Senovės baltų kultūra. Vilnius: KFMI, Gervelė, 2002, p. 342 – 359. ISBN 9986-638-13-5.

Jankauskienė, Inga. The role of text in meaning formalion. Acta Semiotica Fennica IV. Musical Semiotics in Growth (ed. by Eero Tarasti). Imatra, Bloomington: ISI International Institute, Indiana University Press, 1996, p. 499 – 518. ISSN1235-497X : 4

Jankauskienė, Inga. Broniaus Kutavičiaus kompozicijos – „svetimo“ raiška. Menotyra, 2001, Nr. 3(24). p. 68 – 77. ISSN 1392-1002

Jankauskienė, Inga. Simfoninės ir kamerinės instrumentinės muzikos koncertų apžvalga (1918 – 1940). Lietuvos muzikologija. Vilnius: LMA, KMI, 2000, t. 1, p. 78 – 88. ISSN 1392- 9313

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Muzikos kūrinių rituališkumas. Kultūros istorijos tyrinėjimai 5. Vilnius: Gervelė, 1999, p. 258 – 306.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Naratyvumo koncepcija muzikoje. Baltos lankos, tekstai ir interpretacijos 9. Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 95 – 130. ISSN 139-0189

Taikomieji tyrimai:

Jankauskienė, Inga. Čiurlionis pokštauja – tiesosakos mįslės. Čiurlionis ir pasaulis. Almanachas. Tarptautinis menų festivalis 2010 – 2011. (Sudaryt. R. Astrauskas). Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2012, p.113 – 118. ISSN 1822-9891

Jankauskienė, Inga. Muzikinės kompozicijos vaikams. Žvirblių takas. Vilnius, 2009, 2, p. 52 – 55. ISSN 1392-1037