Pille Veljataga

Humanitarinių m. dr., mokslo darbuotoja

Gimė 1951  Taline, Estijoje, nuo 1957 gyveno Lietuvoje, 1974 baigė LSSR valstybinį dailės institutą, meno istorijos ir teorijos specialybę. Pradėjo dirbti  LSSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės in - te, Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje. 1981–1983 šio in – to doktorantūroje,

1984 – 1990  LSSR MA Istorijos instituto Menotyros skyriaus jaun. mokslo darbuotoja, nuo 1990 –   Kultūros ir meno in – to  Estetinės kultūros skyriaus mokslo darbuotoja, nuo 1994 Kultūros, filosofijos ir meno in – to  Lietuvos kultūrinio identiteto skyriaus,  nuo 2010  Lietuvos kultūros tyrimų in – to  Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotoja. 1998 – 2000  Vilniaus universiteto   Žurnalistikos instituto dėstytoja. 1986 apgynė  daktaro disertaciją  "Meno santykio su tikrove problema lietuvių estetikoje (1900 –1940)" [filosofijos istorija].


Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos estetikos istorija,dailės kritika.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narys:

El. paštas: pillė.veljataga@gmail.com`

 

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Veljataga, Pillė. Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje XX a. pirmoje pusėje: meno tautiškumas ir visuomeniškumas, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas,  2011, 214 p.: santr. angl. k.,  ISBN 978-9955-868-38-5.  

Santraukos anglų kalba prieiga per internetą: http://www.mab.lt/aleph/pdf/pocius.pdf.


Sudarytieji mokslo darbai:

Tiju Enė Vaivadienė, sudaryt. P. Veljataga, Vilnius: Inter Se, 2014, 96 p., ISBN 978 - 9955- 548-47-8  

Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, sudaryt. P. Veljataga,  Lietuvos mokslų akademijos Kultūros ir meno institutas, Vilnius: Academia, 1992, 174 p.


Mokslo straipsniai:

Veljataga, Pillė. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailė amžininkų akimis: kūrybos recepcija XX a pirmųjų dešimtmečių lietuvių spaudoje, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis(1875–1911): jo laikas ir mūsų laikas, Vilnius,Lietuvos muzikos ir teatroakademija, 2013, p. 83 - 89.  ISSN 978-609-8071-11-5

Veljataga, Pillė. Grožio samprata tarpukario lietuvių estetikoje.Grožio fenomenas kultūroje,   Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,  2012, p.245 – 256. ISBN 978-609-425-052-1

Veljataga, Pillė [Вельятага, П.]. Литовская эстетика в первой половине XX века: вопрос эстетической ценности искусства / П. Вельятага // Национальная философия в контексте современных глобальных процессов : материалы международной научно-практической конференции, г. Минск, 16-17 декабря 2010 года. Минск : Право и экономика, 2011. ISBN 9789854429649. P. 682-685. Prieiga per internetą: http://www.philosophy.by/obj/conf2010.pdf.

Veljataga, Pillė. Estetinė mintis Aušroje ir Varpe: meno tikslų sampratos, Res Humanitariae V. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009,  p.49-63. ISSN 1822-7708. Prieiga per internetą: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367166554586/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

Veljataga, Pillė. Estetinė lietuvių mintis ketvirtame XX amžiaus dešimtmetyje: šiuolaikinio meno keliai,  Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IV: straipsnių rinkinys), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p.330 – 354. ISBN 978-9955- 868-10-1

Veljataga,Pillė.XX a. pradžios lietuvių estetinė mintis: dailės tautiškumo sampratos, Iš šimtmečio perspektyvos. XX a. pradžios Lietuvos dailė, Vilniaus dailės akademijos darbai 45,   Vilniaus dailės akademijos leidykla,  2007, ISBN 978-9955-624-96-7, p.27 – 35.

Veljataga,Pillė.Meno tautiškumas: lietuvių estetinė mintis ketvirtajame XX a. dešimtmetyje, Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai II: straipsnių rinkinys), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas,  2006,  p.173 – 179 ISBN 9989 - 638 - 72 - 0 

Veljataga, Pillė.Dailės ir literatūros raidos perspektyvų klausimai XX a. pradžios lietuvių estetikoje,  Literatūros ir kitų menų sąveika, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,  2005,  p.44 –59. ISBN 888.2.09 (06)

Veljataga, Pillė.Lietuvių meno tautinio savitumo sampratos kaita XX a. pradžioje,  Tautinės tapatybės dramaturgija: lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005, p.132 – 140. ISBN 9955 - 20- 025-1.

Veljataga, Pillė. Meno vertinimo kriterijų klausimas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių estetikoje“(Estetikos ir meno filosofijos transformacijos (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai I:straipsnių rinkinys), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas,  2005 p. 263 – 278 ISBN 9986 - 638-59-3

 Veljataga, Pillė . Pirmavaizdis ir meninės kūrybos normos  XX a. pirmos pusės lietuvių estetikoje,  Dailės parafrazės. XX amžius, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos darbai, 2005 Nr.38, p.37 – 46 ISSN 1392 - 0316

Veljataga, Pillė.Tautinė individualybė ir lietuvių meno raidos gairės ( 1918 – 1940),Kultūrologija10, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 99- 124.

Veljataga, Pillė. Religijos ir meninės kūrybos santykio klausimas lietuvių estetikoje (1918 – 1940 m.),  Soter, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto  leidykla, 2003, Nr.9,  p. 273 – 280. ISSN 1392-74-50

Veljataga, Pillė. Nepriklausomybės viltys: lietuvių meno perspektyvų klausimas trečiojo dešimtmečio estetikoje,Kultūrologija9, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 272- 290. ISBN 9986 - 638-32-1

Veljataga, Pillė. Dailės kūrinio specifikos samprata XX a. I pusės lietuvių estetikoje, Vaizdas irpasakojimas,  Vilniaus Dailės akademijos darbai 27,  Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2002, p.223 –232. ISSN 1392 - 0316

Veljataga, Pillė .Meno socialinio sąlygotumo klausimas lietuvių estetikoje (Igno Šlapelio pažiūros). Filosofija, sociologija. 2002, Nr. 2, p. 53 – 57. ISSN 0235 - 7186. Prieiga per internetą:  http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Filosofija/F-53.pdf

Veljataga, Pillė. Art and national culture in Lithuanian Aesthetics of the 1930’ s.  Modernity and Identity : Art in 1918 – 1940,  Kultūros ir meno institutas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,  2000,  p.50- 57. ISBN9986 - 571-52-9.

Veljataga, Pillė. Tautinio romantizmo tradicija XX a. trečiojo dešimtmečio lietuvių estetikoje.  Romantizmai po romantizmo: parengta 2000 m. gegužės 25-26 vykusios mokslinės konferencijos pagrind., Vilnius; Kultūros ir meno institutas,  2000, p. 77-86. ISBN 9986-638-15-1

Veljataga, Pillė. Juozo Keliuočio estetinės pažiūros,  Filosofija, sociologija, 1999, Nr.1, p.68-74. ISSN 0235-7186.

Veljataga, Pillė. National Specificity of Lithuanian Art: Roots of the Problem in the First Half of the 20th Mentury. Homo Aestheticus:From Philosophy of Art to Aeshtetics of Everyday Life. ,  Riga,  1999, p. 41 – 47. ISBN 9984-720-00-4

Veljataga, Pillė. Prieškario teoretikai apie liaudiškojo palikimo svarbą tautos kultūrai. Primityvumas mene. Vilnius: Gervelė, 1999, p. 90 – 105. ISBN 9986 - 638-14-3

Veljataga, Pillė. Adomas Jakštas ir Vincas  Mykolaitis – Putinas meno esmės klausimu Filosofija, sociologija.1997 Nr. 4, p.41– 48. ISSN 0235-7186

Veljataga, Pillė. Metodologiniai stiliaus tyrimo klausimai ( keramikos stilistiniai bruožai),  Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, sudaryt. P. Veljataga, , Lietuvos mokslų akademijos kultūros ir meno institutas, Vilnius: Academia, 1992, p. 72 – 98

Veljataga Pillė. Šiuolaikinės  taikomosios dekoratyvinės dailės ryšiai su vaizduojamąja daile. Problemos  35, 1986,  p. 60 – 64. ISSN 0203 – 7238


Taikomieji tyrimai:

Veljataga, Pillė. Estijos architektūra; Estijos dailė; Estijos dailės akademija; Estijos dailės muziejus, Visuotinė lietuvių enciklopedija, V tomas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 599-604; 609.

Veljataga, Pillė. Aristotelis ; Bullough Edward ; Demokratinė estetika ; Didaktika mene ; Estetinė distancija ; Herbačiauskas Juozapas Albinas ; Kostkevičiūtė Irena ; Meno liaudiškumas ; Meno tautiškumas ; Mimezė ; Saikas ; Šlapelis Ignas ; Vico Giovanni Battista ; Worringer Wilhelm ; Zaborskaitė Vanda,  Estetikos enciklopedija, sudaryt. J. Mureika,  Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010,  p. 43-44, 79, 102, 106, 155, 239, 323, 411-412, 418-419, 428-429, 536-537, 588, 621, 637-638. ISBN 9785420016824

Veljataga, Pillė. Brazaitis – Ambazevičius Juozas, Girniuvienė –  Pakalniškytė Mirga, Grinius Jonas, Natkevičius Vincas,  Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, III: Filosofija išeivijoje 1945–2000, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, ISBN 978-9955-868-45-3, p. 35–41, 107 – 108, 125 –132, 288 –292.

 Veljataga, Pillė, Aristotelio estetikos bruožai,  Estetikos istorija. Antologija. T. 1, Vilnius: Pradai, 1999, ISBN 9986-776-65-1, p. 561 – 569.


Kitos akademinės publikacijos:

Veljataga, Pillė.Talino taikomosios dailės trienalė. Kolekcionavimo menas, Dailė , 2013,  Nr. 1, p. 36 44. ISSN 01 30 - 6626, Prieiga per internetą: http://www.artseria.lt/Daile_2013-1_internetui.pdf

Veljataga, Pillė. Pagiriamasis žodis taktiliškumui, arba KNOW HOW Taline / Pillė Veljataga // Dailė. ISSN 0130-6626. 2010, Nr. 1, p. 99-103. Prieiga per internetą: http://test.svs.lt/?Daile;Number(278);Article(6787)

 Veljataga, Pillė. Apie dailininkę Tiju – Enę Vaivadienę,  Krantai, 2010 Nr. 3, p. 26-32. ISSN 0235 – 6384,   http://kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Kr-2010-3-26-35-Veljataga.pdf

Veljataga, Pillė.Audrius Janušonis: trumpos istorijos kūno kalba,  Dailė, 2006 Nr.1, p. 74-76,  ISSN 01 30 - 6626

Veljataga, Pillė.Nora Blaževičiūtė: įžvalgaus žmogaus žvėrys, Dailė, 2004, Nr.1, p.84-89. ISSN- 01 30 - 6626

Veljataga, Pillė. Daiktai man: Talino taikomosios dailės trienalė „Possession“, Dailė, 2001, Nr.1, p. 75-78 ISSN 01 30 – 6626

Veljataga, Pillė. Šiuolaikinė dailė: kritika ir žiūrovas, Naujoji Romuva.  2000, Nr.4, p. 24 -33, ISSN 1392 - 043X

Veljataga, Pillė. Birutė Stulgaitė: erdvė ir kaita,  Dailė, 1999, Nr. 1, p. 52 – 55. ISSN 01 30 - 6626