Auksė Kaladžinskaitė

Humanitarinių mokslų daktarė, mokslo darbuotoja

2000 m. baigė dailės istorijos ir teorijos studijas Lietuvos dailės akademijoje. Nuo 1998 m. dirba Kultūros ir meno (nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno, 2009 m. –  Lietuvos kultūros tyrimų) institute dailės istorijos skyriuje. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją „Vilniaus vėlyvojo baroko meno rinka“. „Allgemeines Künstler Lexikon“ (Münich: Saur Verlag) bendraautorė.
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: LDK XVIII a. dailė ir architektūra; LDK XVIII a.meno rinkos tyrimai.

Pagrindinės mokslinės publikacijos:
Витебский костёл святого Антония: история и архитектура, Віцебскія старажытнаці: матэрыялы навук. канф. / Упр. ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцеб. аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей; рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.], Мінск, 2013, c. 139-147.

Деятельность архитектора Иосифа Фонтана  в Великом княжестве Литовском, Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей, Вып. 3. / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. - Санкт-Петербург: НП-Принт, 2013  c. 437‒443.

Nauji architektūros  istorijos šaltiniai: architektas Juozapas Fontana, Menotyra, 2012, T. 19, Nr. 4, p. 285‒300.

Twórcy wileńskiego baroku: architekt Joannes Valentinus Tobias de Dyderszteyn, Biuletyn Historii Sztuki, 2011, Nr. 3‒4, s. 415‒437.

Mistinių sužadėtuvių iškilmės Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje XVIII a., Acta Academiae artium Vilnensis: Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstuose, Vilnius, 2009, p. 76-83.

Vilniaus benediktinių vyresniųjų portretų rinkinys: XVIII-XX a., Dailės istorijos studijos, t. 3. Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.), sud. L. Balaišytė ir A. Kaladžinskaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 24‒42.

Benediktiniškoji ikonografija Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, Vilnius, 2008, p. 216‒235.

Žemaitijos vyskupų Antano Dominyko Tiškevičiaus ir Jono Dominyko Lopacinskio architektūros užsakymai, Menotyra, 2007, Nr. 2, p. 32 43.

Projekt Johanna Christopha Glaubitza na skrynię cechu konwisarzy, Biuletyn Historii Sztuki, 2007, Nr. 1–2, s. 125–128.

Nauji duomenys apie Liachovičių pilies statybą, Menotyra, 2006, Nr. 2, p. 29−34.

Brolijų dailės užsakymai Vilniuje XVIII a., Dailės istorijos studijos, t. 2: Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai, Vilnius, 2006, p.145‒164.

Svetimšaliai dailininkai XVIII a. Vilniuje, Menotyra, 2004, Nr. 2, p. 7–13.

Sudaryti mokslo leidiniai:
Dailės istorijos studijos t. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008 (kartu  su Lina Balaišyte).
El. paštas: aukse@dtiltas.lt