Lina Balaišytė

Humanitar. m. dr., mokslo darbuot.

Baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1997 m. dirba Kultūros ir meno (nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų) institute, Dailės istorijos skyriuje. 2004 m. apgynė daktaro disertaciją „Dailininkas ir dailės užsakovas XVII a. II pusės – XVIII a. Vilniuje“. Mokslinio žurnalo Menotyra redakcinės kolegijos atsakingoji sekretorė. Lietuvos dailininkų žodyno redaktorių kolegijos narė. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė (nuo 2007 m. )
Mokslinių tyrimų sritis – LDK dailės istorija.

Sudaryti mokslo leidiniai:
Mokslinio žurnalo Menotyra teminiai numeriai: 2012, T. 19, Nr. 4: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūra: tekstai ir kontekstai; 2011, T. 18, Nr. 4: XX a. Lietuvos architektūros ir buities modernizacija; 2010, T. 17, Nr. 4: Amatų istorijos tyrinėjimai (kartu su Gabija Surdokaite); 2009, T. 16, Nr. 3–4: Valdžios ženklai; 2007, T. 14, Nr. 2; 2006, T. 13, Nr. 2: Tarp dailininko ir amatininko.
Dailės istorijos studijos t. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008 (kartu su Aukse Kaladžinskaite).

Pagrindinės mokslinės publikacijos:
Balaišytė Lina, Valdovo pašlovinimui, šlovintojo atminimui: Augusto III iškilmės Vilniuje, Acta Academiae Artium Vilnensis, T. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, sudarytojos Jolita Liškevičienė, Sigita Maslauskaitė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2012, p. 307–318.
Balaišytė Lina, „Marcijono Mykolo Oginskio dorybių portretas“: apie didiko vaizdinį XVIII a. proginėje architektūroje, Menotyra, 2012, T. 19, Nr. 4, p. 301–309.
Balaišytė Lina, Bandymai atstatyti Radvilų rūmus Vilniuje po maskvėnų okupacijos, Menotyra, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2010, T. 17, Nr. 4, p. 333–350.
Balaišytė Lina, Oginskiai viešajame XVIII a. valstybės gyvenime: iškilmingi įžengimai į Vilniaus ir Trakų vaivadijas, Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 63–76.
Balaišytė Lina, Valdovo vaizdinys Stanislovo Augusto karūnavimo iškilmėse, Menotyra, 2009, T. 16, Nr. 3–4, p. 91–99.
Balaišytė Lina, Vilniaus pasaulietinės iškilmės ir jų apipavidalinimas XVIII a. viduryje, Viešosios ir privačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2008, p. 121–147.
Balaišytė Lina, Publicum dolori theatrum: kilmingųjų laidotuvių apipavidalinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. viduryje, Dailės istorijos studijos, t. 3. Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.), sudarytojos  Lina Balaišytė ir Auksė Kaladžinskaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 9–23.
Balaišytė Lina, Naujausi XVI–XVIII a. Vilniaus meno tyrimai, Vilniaus istorijos metraštis, T. 1, 2007, p. 197–203.
Balaišytė Lina, Wilhelmas Pollis: nauji architekto veiklos šaltiniai, Menotyra, 2006, nr. 2 (43), p. 25–30 (kartu su Aiste Paliušyte).
Balaišytė Lina, Dailininkų darbo paklausa XVII a. II pusėje – XVIII a., Lietuvos dailės istorijos studijos, t. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai, sudarytoja Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 134–146.
Balaišytė Lina, LDK dailininko statuso problema, Menotyra, 2004, nr. 2 (35), p. 1–6.
Balaišytė Lina, Mecenatas ar tironas? Jeronimas Florijonas Radvila, Darbai ir dienos, 2004, t. 37, p. 139–148.
Balaišytė Lina, Dailė Vilniaus miestiečių gyvenime XVII a. II pusėje – XVIII a.: dailės rinkiniai ir municipaliniai užsakymai, Kultūrologija, t. 9: Lietuvos dailė permainų laikais, sudarytoja Aleksandra Aleksandravičiūtė, 2002, p. 64–78.
Straipsniai: Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija, sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2012, p. 554–559; 687–691; 742–746.
Biogramos: Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a., sudarytoja Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.

El. paštas: l.balaisyte@gmail.com