Lijana Natalevičienė (Šatavičiūtė)

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

1982 m. baigė meno istorijos ir teorijos studijas Lietuvos dailės institute. 1994 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties disertaciją „Lietuvių tekstilės istorinė raida ir meninės ypatybės (XX a.)“. 1997–2003 m. dėstė teorinius dalykus Vilniaus dailės akademijoje, Tekstilės katedroje. Paskelbė straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo bei populiarioje spaudoje apie XX a. taikomąją dailę.
Tyrinėjimų kryptis – istorinė ir šiuolaikinė Lietuvos taikomoji dailė bei dailieji amatai.

Monografijos:
Ramutė Aleksandra Jasudytė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2011. 248 p.: iliustr. Santr. angl. k. Bibliogr. sk. gale. ISBN 978–609–8039–16–0.

Juozas Balčikonis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. 212 p.: iliustr. Santr. angl. k.  Bibliogr. sk. gale. ISBN 978-9955-624-58-5.

Antanas Tamošaitis. Gyvenimo ir kūrybos kelias, Vilnius: VDA leidykla, 2003, 243 p.: iliustr. Santr. angl. k.  Bibliogr. sk. gale. ISBN 9986-571-93-6.

Sudaryti leidiniai:
Lietuvos dailininkų žodynas, t. III: 1918–1944, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.  524 p., žmlp. ISBN 9986-638-61-5 (bendras). ISBN 978-9955-868-63-7 (III t.)

Svarbesnės mokslinės publikacijos:
Zenonas Varnauskas ir Kauno tekstilės mokykla, Acta Academiae Artium Vilnensis / Vilniaus dailės akademijos darbai, kn. 70: Asmenybė ir laikas Kauno dailės istorijoje, Vilnius: VDA leidykla, 2013, p. 9–28. ISSN 1392–0316 (bendras). ISBN 978-609-447-114-8.

Senoji Lietuvos tekstilė: meninių bruožų metmenys, Muziejinių eksponatų priežiūra, kn. 3: Muziejinės tekstilės konservavimas ir restauravimas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013. ISBN 9786–0995–0291–5.

A Vilnius Diary: Lithuanian Fine Crafts during the First World War, Art History Studies / Dailės istorijos studijos, vol. 5: Art and Artistic Life during the Two Worls Wars, 2012, p. 56–70. ISBN 1822–2285 (bendras), ISBN 978–9955–868–13–8 (5 t.)  

Modernaus būsto idėja tarpukario Lietuvoje: tarp funkcionalizmo ir tautinio romantizmo, Menotyra, 2011, Nr. 4 (t. 18), p. 275–290.  ISSN 1392–1002. 

XX a. pirmos pusės tekstilės dizainas Lietuvoje: poreikiai, siekiai, raiška, Acta Academiae Artium Vilnensis, kn. 61: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai, Vilnius: VDA leidykla, 2011, p. 45–61. ISSN 1392–0316 (bendras). ISBN 978–9955–854–04–3.        

Šiuolaikinė lietuvių tekstilė: moteriškasis matmuo, Acta Academiae Artium Vilnensis, kn. 62: Moters savastis dailėje, Vilnius: VDA leidykla, 2011, p. 121–136. ISSN 1392–0316 (bendras). ISBN 978–9955–854–04–3.     

Konstancija Dzimidavičienė: The Talk of Clay, New Ceramics. The European Ceramics Magazine (Vokietija), 2011, No 5, p. 18–20.  ISSN 1860–1049

Liberated Ideas: Signs of Memory in Juris Bergins’ Ceramics, New Ceramics. The European Ceramics Magazine (Vokietija), 2010, No 4, p. 12–15. ISSN 1860–1049.

Vilniaus dailieji amatai XX a. pirmojoje pusėje, Acta Academiae Artium Vilnensis, kn. 54:  Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2009, p. 175–194. ISSN 1392–0316 (bendras). ISBN 978–9955–854–04–3.     

Vilniaus tautodailė pirmojoje XX a. pusėje: tarp tradicijų ir saviidentifikacijos, Tautodailės metraštis, 2009, Nr. 17, Vilnius: Lietuvos tautodailininkų sąjunga, p. 36–43. ISSN 1392–8198.

Patriotiškumo ženklai XX a. pirmosios pusės kasdienybės kultūroje, Menotyra,  2009, Nr. 3–4 (t. 16), p. 117–129.  ISSN 1392–1002.

Vilniaus dailieji amatai XX a. pirmojoje pusėje, Acta Academiae Artium Vilnensis, kn. 54:  Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdis, Vilnius: VDA leidykla, 2009, p. 175–194. ISSN 1392–0316 (bendras). ISBN 978–9955–854–04–3.    

Lietuvių dailės parodos ir tautiškumo paieškos XX a. pradžios dailiuosiuose amatuose, Lietuvos dailės muziejaus metraštis,  kn. 12, Vilnius: Lietuvos dailės muziejaus leidykla, 2009,  p. 62–76. ISSN 1648–6706.

Įsiamžininmo problema šiuolaikinėje lietuvių tekstilėje, Dailės istorijos studijos, t. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 125–150. ISSN 1822–2285. ISBN 978–9955–868–04–0.

Amatų sąjūdis XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvoje: tautinis aspektas, Meno istorija ir kritika, kn. 4: Menas ir tapatumas,  Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, p. 88–100. ISSN 1822–4555.

Skapiškio juostų dirbtuvė tarpukario dailiųjų amatų sąjūdžio šviesoje, Kupiškis: kultūra ir istorija 2007,  Kupiškis, 2008, p. 35–39. ISSN 1648–942X.

Stiliaus varžtuose: tautinės autentikos paieškos tarpukario namų pramonės dirbiniuose, Menotyra,  2007, Nr. 2 (t. 14), p. 20–31. ISSN 1392–1002.

Sunykusių audyklų pėdsakais: Vilnius, Skapiškis, Santekliai, Menotyra, 2007, Nr. 3 (t. 14), p. 13–31. ISSN 1392–1002.

Niekada nepalikęs Lietuvos. Antano Tamošaičio veikla emigracijoje, Vilniaus dailės akademijos darbai, kn. 46: Kultūrinė emigracija. Istorinės patirtys ir aktualijos, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 39–51. ISSN 1392–0316. ISBN 978–9955–854–04–3.

Dailininkas ar amatininkas: menininkai ir dailiųjų amatų sąjūdis tarpukario Lietuvoje, Kultūrologija, kn. 15: Asmenybė: menas, istorija, dabartis, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007, p. 244–272. ISBN 978–9955–868–9.

Rytietiški ir lietuviški motyvai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rištiniuose kilimuose, Rytų Europos kultūra migracijos kontekste, Vilnius: Versus aureus, 2007,  p. 515–526.  ISBN 978–9955–34–068–3.

Liudviko Strolio Paryžiaus patirtis ir lietuvių keramikos raida, Vilniaus dailės akademijos darbai, kn. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje ir architektūroje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 63–82. ISSN 1392–0316.

Art Student Encounters Theoretical Work: Todays Concerns and Future Perspectives, Acta
Academiae Artium Vilnensis, vol. 44: Art Studies: Between a Method and a Fancy, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 93–101. ISSN 1392–0316.


Kontaktai, el. paštas: lijana.sn@gmail.com