Jolita Mulevičiūtė

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

1985 m. LSSR valstybiniame dailės institute Vilniuje baigė meno istorijos ir teorijos specialybę. 1985–1987 m. LSSR MA Istorijos instituto Menotyros sk. vyr. laborantė; 1987–1990 LSSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Kultūrologijos ir menotyros skyriaus jaunesn. moksl. bendradarbė; 1990–2002 m. Kultūros ir meno instituto Dailėtyros sk. mokslo darbuotoja (1998–2002 m. vedėja); nuo 2002 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto (iki 2010 m. – Kultūros, filosofijos ir meno institutas) Dailės istorijos sk. vyresn. mokslo darbuotoja.
1994 m. Kultūros ir meno institute apgynė daktaro disertaciją „Atsinaujinimo sąjūdis Lietuvos tapyboje, 1956–1970“.
Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.

Mokslinių interesų sritys:
XIX a. II pusės – XX a. I pusės socialinė Lietuvos dailės istorija; vizualiosios kultūros studijos.

Monografijos:
Besotis žvilgsnis: Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 18651914, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 303 [1].

Modernizmo link: Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje, 1918–1940, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2001, 223 [1] p.

Moksliniai straipsniai:
Sutramdyti minią, Minios: miniõs vaizdiniai Lietuvos mene nuo XIX a. iki šių dienų, kat., Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2012, p. 4549.

New Aims, Old Means: Rewriting Lithuanian Art History of the National Revival Period, Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on Art and Architecture, Tallinn: Estonian Society of Art Historians, 2010, vol. 19/3-4, p. 42–54.

The Programme of the Journal Naujoji Romuva and its Impact upon Lithuanian Art, Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s, ed. I. Kossowska, Warszawa: IS PAN, 2010, p. 231–244.

Apie Ferdinando Ruščico peizažinės tapybos kontekstus, Vilniaus dailės akademijos darbai, kn. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, sud. D. Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2009, p. 151–164.

Kieno veidas? Apie XIX a. II pusės – XX a. pradžios portreto žanro ypatumus, Dailės istorijos studijos, kn. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.), sud. L. Balaišytė, A. Kaladžinskaitė, Vilnius: KFMI, 2008, p. 66–91.

Dar kartą apie skirtį, arba kada Lietuvoje prasidėjo XX amžius, Vilniaus dailės akademijos darbai, kn. 45: Iš šimtmečio perspektyvos: XX a. pradžios Lietuvos dailė, sud. V. Jankauskas, Vilnius: VDA leidykla, 2007, p. 9–17.

Looking ‘South’: French Influence on Antanas Gudaitis’s Painting, Centropa (New York), 2006, vol. 6, no. 2, p. 128–139.

Šalis, kurios nebuvo (Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus kūrybinio metodo klausimu), Menotyra, 2005, Nr. 3 (40), p. 1–14.

Uždrausti paminklai: Vilniaus senienų muziejaus reorganizavimas ir jo padariniai, Lietuvos istorijos metraštis 2003/2, Vilnius: LII leidykla, 2005, p. 45–64.

Keliaujantis žmogus XIX a. II pusės Lietuvoje, Menotyra, 2003, Nr. 2 (31), p. 39–44.

Moderniojo amatininko idėja pobaudžiavinėje Lietuvoje, Kultūrologija, 2002, kn. 9, p. 226–253.

Europietiškumo ženklai: Lietuvos kultūra 1918–1940, Europos idėja Lietuvoje: Istorija ir dabartis, Vilnius: LII leidykla, 2002, p. 161–171.

Mokslinės recenzijos:
Dailės istorija šiandien: Estijos pavyzdys, Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 4, p. 353–357.

Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. II pusė – XX a. pirma pusė, Lietuvos istorijos metraštis 2005/1, Vilnius: LII leidykla, 2006, p. 177–186.
Knyga apie daugiatautę Vilniaus dailę, Lietuvos istorijos metraštis 2002/1, Vilnius: LLI leidykla, 2003, p. 187–192.

Parodų katalogai:
Kajetonas Sklėrius: Iš klajonių. Parodos katalogas, sud. ir įž. str. autorė J. Mulevičiūtė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006, 80 p.
Antanas Gudaitis 1904–1989: šsilaisvinimas/Liberation. Jubiliejinės kūrybos parodos katalogas, Sud. ir teksto autorė J. Mulevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2004, 68 p.

Sudaryti leidiniai:
Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006, sud. D. Klajumienė, J. Mulevičiūtė, Vilnius: VDA leidykla, 2006, 77 p.

El. paštas: jolita.m11@gmail.com