Giedrė Jankevičiūtė

Humanitar. m. dr. (hp), prof., vyriaus. m. d.

Gimė 1960 07 31 Vilniuje. 1983 baigė LSSR valstybinį dailės institutą, Meno istorijos ir teorijos specialybę ir pradėjo dirbti LSSR MA Istorijos in-to Menotyros skyriuje. 1987–1990 LSSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės in-to Kultūrologijos ir menotyros skyriaus jaun. m. bendradarbė, 1990–2002 Kultūros ir meno in-to mokslo darbuotoja (1991–1992 Dailės istorijos skyriaus vedėja), 2002–2004 Kultūros, filosofijos ir meno in-to Dailėtyros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2004 KFMI, nuo 2010 – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Dailės istorijos skyriaus vyriaus. m. darbuotoja. Nuo 1995 dėsto Vilniaus dailės akademijoje, profesorė. 1994 apgynė daktaro disertaciją tema „Roberto Antinio vyr. (1898–1981) kūryba ir XX a. Lietuvos skulptūra“, 2008 Kultūros, filosofijos ir meno in-te atliko habilitacijos procedūrą.
Stažavosi SSRS Menotyros in-te Maskvoje (1985), Vidurio ir Rytų Europos un-te Prahoje (1992), Šveicarų in-te Romoje (1994), Paryžiuje (2000 ir 2008), Varšuvoje ir Krokuvoje (1995 ir 2007). Lietuvos dailininkų sąjungos narė (nuo 1988), Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė (nuo 1992), Lietuvos dailės istorikų draugijos narė (nuo 1995).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
XIX a. pab. – XX a. dailės ir dailės gyvenimo tyrimai. Dailės istorijos šaltiniai ir istoriografija. Šiuo metu tiria 1939–1944 Lietuvos dailę.

2008–2013 m. svarbesnių mokslo darbų sąrašas:

Monografijos ir studijos

G. Jankevičiūtė, M. Vaicekauskas, Visagalė tradicija. Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vizualinio kanono kūrimas / An omnipotent tradition. The illustrations of Kristijonas Donelaitis‘s poem Metai and the creation of a visual canon, Vilnius, 2013.

G. Jankevičiūtė, Po raudonąja žvaigžde. Lietuvos dailė 1940–1941 m. / Under the Red Star. Lithuanian Art in 1940–1941, parodos knyga, Vilnius, 2011.

G. Jankevičiūtė, Lietuvos grafika 1918–1940 / The Graphic Arts in Lithuania 1918–1940, Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2008.

Mokslo straipsniai:

G. Jankevičiūtė, M. Vaicekauskas, Omnipotent Tradition. The Illustrations of Kristijonas Donelaitis’s Poem Metai and the Creation of a Visual Canon, Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship, t. 10 (ed. Wim van Mierlo), 2013, p. 211–234; ISBN 978-90-420-3632-1; E-Book ISBN 978-94-012-0902-1; ISSN 1573-3084.

Intimism in Lithuanian Art during the Second World War, Dailės istorijos studijos / Art History studies, t. 5: Art and artistic life during the two world wars, sudaryt. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 246–272.

Lietuvos meninio paveldo dalybos nacių okupacijos metais ir Mikalojaus Vorobjovo veikla, Naujasis židinys–Aidai, 2012, nr. 5.

Representing the Lithuanianness: the Artistic Legacy of Viktoras Petravičius (1906–1989), Centropa (New York), 2011, t. 11, nr. 3, p. 180–194.

Intymizmas Antrojo pasaulinio karo Lietuvos dailėje, Naujasis židinys-Aidai, 2011, nr. 4, p. 225–231.

Bažnytinė dailė nacių okupuotoje Lietuvoje, Kunigas, sudaryt. P. Subačius, Vilnius: Katalikų mokslo akademija, 2011.

From Paris to Kaunas: Neo-Traditionalism in Lithuanian Art of the 1930s, Reinterpreting the Past. Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s, ed. by Irena Kossowska, Warszawa, 2010, p. 105–120.

Writing Art History of the Vanished States: Estonia, Latvia and Lithuania in the 1940s, Kunstiteaduslikke Uurimusi (Studies on Art and Architecture), Tallinn, t. 19, nr. 3-4, 2010, p. 86-104.

Apie Mikalojaus Vorobjovo monografijos Vilniaus menas (1940) skaitymą ir skaitytojus, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, sudaryt. R. Janonienė, Vilnius; Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 191–213.

Constructing the National Identity: The Image of the Medieval Grand Duchy of Lithuania in Lithuanian Art from the 1920s to the 1990s, Central Europe (London), 2010, t. 8, nr. 2, p. 158–180.

Žydų dailininkai tarpukario Lietuvos meninėje kultūroje, Lietuvos istorijos studijos, t. 8: Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai, sudaryt. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Vilnius, 2010, p. 69–102.

Lietuvių dailės draugija ne vien per nacionalinio atgimimo prizmę, Lietuvos dailės muziejaus metraštis: 2007 m., t. 12, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 26–40.

Lietuva 1939–1944 m.: valdžios ženklai, Menotyra, 2009, nr. 3–4, p. 130–149.

Dailė kaip propaganda: 1939–1941 m., Darbai ir dienos, 2009, nr. 52, p. 121–139.

Taikomieji tyrimai:
Racconti disegnati / Drawn Stories. Incisioni di / Engrawings by Petras Repšys, cat., ed. by Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius, 2013.

Socialinė dailės teorija, Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos. Vadovėlis, sudaryt. G. Mickūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 113-122, 138-143.

Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943, kat., sudaryt. ir tekstų aut. (su kitais) G. Jankevičiūtė, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012. – 158 p., iliustrac.

G. Jankevičiūtė (sudarymas, tekstai, vertimai – su kitais), Dailės istorijos šaltiniai. Nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012.

Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje / More than just beauty. The image of woman in the LAWIN collection, kat. su albumine dalimi, sudaryt. ir tekstų autorė G. Jankevičiūtė, Vilnius, 2012. – 326 psl., iliustrac.

Illustrarium. Soviet Lithuania Children’s Book Illustration, cat., ed. by G. Jankevičiūtė, Vilnius, 2011. – 174 p., ill.

Vieno dokumento pėdsakais: Misiūnų ūkio meno vertybių 1940 m. aprašas ir jo perskaitymai, Menotyra, 2011, nr. 4, p. 329–337.

Atrasi Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: LDID ir Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.

Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius, sudaryt. ir tekstų aut. (su kitais) G. Jankevičiūtė, Vilnius-Kaunas: AICA, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, 2009.
Modernus Kaunas, Tautinio identiteto paieškos ir jų įvaizdinimas tarpukario meninėje kultūroje, Lietuva 1009–2009, sudaryt. T. Račiūnaitė ir kt., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 511–527.

El. paštas: giedre.jank@gmail.com