Aistė Paliušytė

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Vilniaus dailės akademijoje bei Kultūros ir meno institute apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją „Jonušo Radvilos (1612-1655) mecenatystė“. Dėstė Vilniaus dailės akademijoje, Vytauto Didžiojo universitete. Vykdė mokslinių tyrimų projektus: „LDK kultūros savitumas“, „LDK dvasinės kultūros šaltinių tyrimai“, „Dailės istorijos šaltinių tyrimai“(2007) ir kt. Tęstinio leidinio Dailės istorijos studijos redkolegijos narė. Sudarė ir redagavo Lietuvos dailininkų žodyną, t. 1 (2005). 2010-2012 m. vadovavo mokslinių tyrimų projektui „Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“.
Mokslinių tyrimų sritis - LDK dailės istorija.

Sudaryti ir parengti leidiniai:
Lietuvos dailininkų žodynas, t. I: XVI-XVIII a. Sud. A. Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.

Dailės istorijos studijos, t. 2: Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai. Sud. A. Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 54: Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstuose. Sud. A. Paliušytė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Dailės istorijos studijos, t. 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje. Sud. A. Paliušytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. pp. 584.

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudaryt. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, pp. 592.

Mokslinių publikacijų sąrašas:
A. Paliušytė, L. Balaišytė, Wilhelmas Pollis: nauji architekto veiklos šaltiniai, Menotyra, 2006, Nr. 2(43), p. 25-30.

A. Paliušytė, Palenkės Bialos skulptorių veikla ir statusas XVIII a. ketvirtame penktame dešimtmetyje, Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai (ser. Dailės istorijos studijos, t. 2). Sud. A. Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

A. Paliušytė, Uwagi o artystach i dziełach sztuki na dworze Michała Antoniego Sapiehy (1711-1760), Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, 2007, p. 429-438.

A. Paliušytė, Juozapo Scipiono architektūros užsakymai Serokomlioje, Menotyra, 2007, Nr. 2 (14), p. 44-59.

A. Paliušytė, XVIII a. Scipionų vario raižinių kolekcija, Menotyra, 2008, Nr. 3 (15), p. 80-99.

A. Paliušytė, Artyśi i rzemieślnicy na dworze Scypionów w XVIII w., Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI-XVIII wiek / pod red. T. Ciesielskiego i A. Filipczak–Kocur, Warszawa, Opole: Wydawnictwo DiG, 2008, p. 391-402.

A. Paliušytė, Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo Stanislovo Sapiegos (1708-1754) dailės rinkinys: socialinio statuso ženklai, Menotyra, 2009, Nr. 3/4. P. 100–106.

A.Paliušytė, XVII–XVIII amžiaus Kauno miestiečių paveikslų rinkiniai: temos ir funkcijos, Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje (ser. Dailės istorijos studijos, t. 4). Sud. A. Paliušytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 492-506.

A. Paliušytė, Zbiory obrazów mieszczan kowieńskich w XVII–XVIII wieku: tematyka i funkcje, Tradycja – metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV- pierwsza połowa XIX wieku, pod redakcją Urszuli Augustyniak, Warszawa, 2011, s. 173–184.

A.Paliušytė, XVII–XVIII a. LDK kultinių atvaizdų sklaida: vizitacijų, Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida (ser. Acta Academiae Artium Vilnensis, 69), sudarė T. Račiūnaitė, Vilnius, 2013, p. 23–45.

Straipsniai enciklopedijose, žodynuose
Lietuvos dailininkų žodynas, t. I: XVI-XVIII a. Sud. A. Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.

A. Paliušytė, Frankus, Allgemeines Künstler–Lexikon, München, Leipzig, Bd. 44, 2005.

A. Paliušytė, Jan Karol Frezer, Allgemeines Künstler–Lexikon, München, Leipzig, Bd. 45, 2005.

A. Paliušytė, Galli Giovanni Maria, Allgemeines Künstler–Lexicon, Bd. 48, München, Leipzig, 2006, p. 78.

Vadovėlių dalys:
„Biografija”, „Pranciškaus Hoferio biografija”, „Inventorius”, „Sutartis”, „Sąskaita”, „1647 m. Liubčios kunstkameros inventorius“, Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija [Mokymo priemonė humanitarinių specialybių studentams], sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 127-132, 151-153,  635-648, 661-663, 674-677.

El. paštas: aistepal@yahoo.com