Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

Žilvinė GAIŽUTYTĖ–FILIPAVIČIENĖ – humanitarinių m. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja.

Gimė Panevėžyje, 1998 baigė magistro studijas VDU Menų fakultete. 2003 stažavo Aukštojoje socialinių mokslų mokykloje (EHESS) Paryžiuje. 2004 apgynė daktaro disertaciją „Meninės kūrybos socialumo problema Pierre’o Bourdieu ir jo mokyklos meno sociologijoje“ Vilniaus dailės akademijoje. 2005 pradėjo dirbti Kultūros, filosofijos ir meno institute (dabar Lietuvos kultūros tyrimų institutas). Nuo 2008 Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. 2005–2012 Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto lektorė. Nuo 2013 Kazimiero Simonavičiaus  universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto lektorė.

Mokslinių tyrimų sritys: lyginamieji kultūros ir meno tyrimai, kultūros ir meno sociologija, vizualioji kultūra, medijų kultūra, estetika, tarpkultūrinis dialogas, kultūrinė atmintis.

Recenzuojamų Lietuvos tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų narė:

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai  (LKTI) redakcinės kolegijos narė

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Lietuvos kultūros tyrimai (LKTI) redakcinės kolegijos narė

Lietuvos estetikų asociacijos narė

 El. paštas: zilvine@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Pierre’as Bourdieu ir socialiniai meno žaidimai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. 352p. : liustr. ISBN 9986–638–67–4.

Sudaryti mokslo darbai:

Algis Uždavinys.Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika [sudaryt. O. Žukauskienė ir Ž. Gaižutytė–Filipavičienė], Vilnius: LKTI, 2013. – 352 p.: iliustr., ISBN 978–9955–868–62–0.

Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. [Sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, V. Rubavičius], Vilnius. 2011, 271 p. ISBN 978–609–427–062–8

Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Konferencijos pranešimų santraukos. [Sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2010. ISBN 978–9955–868–28–6

Mokslo straipsniai:

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Expression of Cultural Values in Contemporary Medias: Lithuanian Case. Values, Stratification, Transformation. Ed. by Libor Prudky. Praha: Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, s.r.o., 2012, p. 202–222. ISBN 978–80–7380–401–5

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Meno muziejai ir medijos. Lietuvos kultūros tyrimai, 2. Muziejai, paveldas, vertybės. Sud. Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2012, p. 47–63. ISBN 978–9955–868–51–4

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Algio Uždavinio Lietuvos kultūros tyrinėjimai: kultūrologinė komparatyvistinė dailės kritika. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2012, p. 170–186, ISBN 978–9955–868–55–2.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Akultūracija ir kultūrinio kapitalo kaupimas mokykloje.  Inveniens Quaero. Ieškoti, rasti nenurimti. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011, p. 801–815. ISBN 978–9955–20–655–2

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Nacionalinis tapatumas ir atmintis šiuolaikinėje ekranosferoje ir medijų mene. Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, V. Rubavičius. Vilnius: LKTI, Kitos knygos, 2011, p. 133–154. ISBN 978–609–427–062–8

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Meno pasaulių virsmai ir komparatyvizmo atvertys. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, sudaryt. A. Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2011, p. 489–505, ISBN 978–9955–868–37–8.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Destruktyvioji meno recepcija: vandalai ar šiuolaikiniai ikonoklastai. Menas kaip socialinis diskursas. Acta academiae artium Vilnensis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p.181–193. ISSN 1392–0316 ISBN

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Svetimos dvasios šauklys: Sigito Gedos vertimai sociologiniu ir kultūriniu požiūriu. Kultūrologija. Rytai–Vakarai X,sudaryt. A. Andrijauskas.Vilnius: LKTI, 2010, p. 232–244. ISBN 978–9955–868–30–9

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinės savasties paieškos, transkultūrinės perspektyvos ir egzotizmai dabartiniame Lietuvos mene. Kultūrologija. Rytai–Vakarai IX, sudaryt. A. AndrijauskasVilnius: LKTI, 2010, p. 244–255. ISBN 978–9955–868

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Muziejinis vandalizmas ir jo recepcija Lietuvoje: „Danajos“ atvejis. Logos. 2009, N. 61, p. 179–184 (pradžia); 2010, Nr. 62, p. 173–180. (pabaiga). (Duomenų bazė: Thompson Reuters ISI, The Philosophers Index, http://www.philinfo.org). ISSN 0868–7692.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Dabartinė prancūzų meno sociologija versus postmodernus mąstymas. Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2009, p.159–181. ISBN 978–9955–34–241–0.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Moralės, religijos ir visuomenės samprata H. Bergsono ir E. Durkheimo sociologijoje. Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2008, p. 159–232. ISBN 978–9955–34–143–7.

Gaižutytė–Filipavičienė. Modernus ikonoklazmas ir vandalizmas meno sociologijos požiūriu. Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI. 2008, p. 310–328. ISBN 978–9955–868–10–1

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Orientalizmo patirtis ankstyvojoje Malraux kūryboje. Logos, 2008, Nr. 55, p. 140–150. (Duomenų bazė: Thompson Reuters ISI, The Philosophers Index, http://www.philinfo.org). ISSN 0868–7692.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Komparatyvistinės André Malraux meno filosofijos ištakos. Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII. Kultūrologija. 2008, Nr. 16, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, p. 300–316. ISBN 978–9955–868–15–6

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Lietuvos meninės produkcijos integracija į Europos simbolinių prekių rinką. Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis / sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius. Vilnius: Kronta. 2008. p. 224–240. (Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektasNacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis. Nr. C—28/2006.). ISBN 9786094010163.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Schopenhauerio meno filosofijos atspindžiai M. Prousto ir Th. Manno kūryboje. Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2007, P. 177–196. ISBN 978–9955–34–047–8.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Meno taisyklės ir lokalinis menininko tapatumas. Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2006, p. 225–240. (Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektas „Europinė dimensija nacionalinio tapatumo kaitoje: globalumas ir lokalumas“, Nr. C—28/2005.). ISNB 9986–638–71–2.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Dabartinės meno recepcijos sociologijos bruožai. Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2006, p. 145–156. ISBN: 9986–638–72–0.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Rytų ir neeuropinių tautų meno tyrinėjimas M. Mausso ir P. Bourdieu meno sociologijos koncepcijose. Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos IV. Kultūrologija, 2005, N. 12, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, p. 588–611. ISBN 9986–638–68–2.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. N. Heinich menininko statuso ir tapatybės tyrimai: „išskirtinumo sociologija“. Logos, 2005, N.41, p. 177–181. (Duomenų bazė: Thompson Reuters ISI, The Philosophers Index, http://www.philinfo.org). ISSN 0868–7692.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Socialinio determinizmo kritika Pierre’o Bourdieu meno sociologijoje. Filosofija. Sociologija, 2005, Nr. 2. Vilnius: LMA, p. 14–19. ISSN 0235–7186.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Meno kūrinys – sociologinės analizės objektas P. Bourdieu meno sociologijoje. Logos, 2004, N. 37, p. 186–190; Nr. 38, p. 157–163; N. 39, p. 199–204. (Duomenų bazė: Thompson Reuters ISI, The Philosophers Index, http://www.philinfo.org). ISSN 0868–7692.

Taikomieji tyrimai ir projektai:

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Projektas: „Kūno transformacijos Lietuvos vizualiniame mene: materialumo rekonceptualizacija“/ “The Body Transformations in the Lithuanian Visual Arts: reconceptualization of materiality”. Projekto vadovas K. Šapoka. COST Action IS1307: „New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matterʼ” / „Naujasis materializmas: ‘Kaip materija tampa daiktu’ – Europos akademinės bendruomenės tinklo perspektyvos”.  2013 sausis – 2017 gruodis.

Gaižutytė, Žilvinė. Pierre Bourdieu, Elitinis menas, Jean Guyau, Julia Kristeva, Charles Lalo, Masinė kultūra, Meno rinka, Meno sociologija. Estetikos enciklopedija. Sudaryt. J. Mureika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 182, p. 193–194, p. 195–199, p. 394, p. 148–149, ISBN 978–5–420–01682–4.

Gaižutytė, Žilvinė. Meno sociologija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, T.14, 2008, p.683. ISBN 978–5–420–01646–6

Kitos publikacijos:

Filipavičienė, Žilvinė. Atminties nuokrypiai ir klaidingi atpažinimai. Kultūros barai, Nr.7–8,  2010. ISSN 0134–3106