Vytautas RUBAVIČIUS

Vytautas RUBAVIČIUS – humanitarinių mokslo daktaras (filosofija, 01H), vyriausias mokslo darbuotojas. Daktaro disertaciją „Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir „estetiškumas“ apgynė 2001–ais metais. Mokslinai tyrinėjimai apima įvairias filosofinės hermeneutikos, dekonstrukcijos, postmodernaus kapitalistinio būvio, vartojimo visuomenės ir kultūros, urbanistikos, eurointegracijos, nacionalinio tapatumo, kultūrinės atminties ir naujųjų medijų sritis. Teorinės įžvalgos ir tyrinėjimų rezultatai išdėstyti moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, kolektyviniuose rinkiniuose, dvejose monografijose, mokslinių straipsnių ir esė rinkinyje. Dalyvavo trijuose projektiniuose tyrimuose, gvildenusiuose įvairius eurointegracijos vyksmo aspektus, to vyksmo keliamus iššūkius ir nacionalinio tapatumo kaitos ypatumus. LMT ekspertas, Prisidėjo Lietuvos mokslų tarybos užsakymu kuriant nacionalines humanitarinių tyrimų programas „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (2007 m.) ir „Modernybė Lietuvoje“ (2014 m.) Nuo 1981–ųjų Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Poezijos knygų, esė, straipsnių ir recenzijų rinkinių autorius. Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2011 m.).

Mokslinių tyrimų sritys: Filosofinė hermeneutika, postmodernusis diskursas, postmodernusis kapitalizmas, vartojimo visuomenė, kultūrų sąveika globalizacijos sąlygomis, urbanistika, medijų teorija ir medijų kultūra, tapatumai ir atmintys.

Recenzuojamų Lietuvos tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų narys:

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Kultūrologija  (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai  (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Lietuvos kultūros tyrinėjimai (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Recenzuojamų Lietuvos mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų narys:

Athena, Filosofija. Sociologija, Sovijus, Lietuvos kultūros tyrimai.

El. paštas: rubavytas@gmail.com

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

Monografijos

Vėluojanti savastis. Studijos ir straipsniai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014;

Postmodernusis kapitalizmas, Kaunas:kitos knygos, 2010;

Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno tyrimu institutas, 2003.

Sudaryti leidiniai:

Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, V. Rubavičius, Kaunas: kitos knygos, 2011;

Rinktiniai straipsniai:

Nacionalinis tapatumas ir etnokultūrinės bendruomenės: Lietuvos kelias. In: Tautinės mažumos Lietuvoje, sud. A. Stepukonis, Vilnius: Lietuvos kultros tyrimų institutas, 2014, p. 30—58;

Prekiniai santykiai: vaizdas, įvaizdis ir vizualumas.In: Logos79, 2014, p 57—62,

Miestas ir miestiečiai: kultūrinė atmintis ir tapatumas. In: Acta Academiae Artium Vilnensis 67, 2013, p. 111—125;

The visuality of cultural memory: urban aspect.In: Sovijus 1(1), 2013, p. 60—67;

Pasaulis kaip reklaminis vaizdas. In: Filosofija. Sociologija 21(3), 2010, p. 203—210;

Sigitas Geda; kalbos iš(si)laisvinimas. In: Rytai—Vakarai. Komparatyvistinės studijos. X. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 153—158;

European Demos: Democracy Deficit and National Feelings. In: Limes 2(2), 2009, p. 93—105;

Genetinis diskursas medijų kultūroje: gundymas prekiniu nemirtingumu. In: Problemos 76, 2009, p. 52—65;

Gundymas nemirtingumu: kūnas kaip prekė ir išteklius. In: Problemos. Priedas, 2008, p. 63—76;

Valstybė ir miestas: urbanistinė plėtra galių persiskirstymo sąlygomis. In: Urbanistika ir architektūra 32(4), 2008, p. 232—239;

Kitas Europos Sąjungos denacionalizavimo požiūriu. In: Athena. Filosofijos studijos 4, 2008, p. 186—196;

Neišgyvendinamas sovietmetis: atmintis, prisiminimas ir politinė galia. In: Colloquia 18, 2007, p. 116—130;

The pleasure of transgression. In: Athena. Filosofijos studijos, Nr. 3, 2007, p. 68—81;

Temptation by Immortality: Commodifying and Resourcifying a Body. In: Topos: Filosofsko – kulturogicheskij zhurnal 2 (16), 2007, p. 40—55;

Nomenklatūrinės atminties diskursas ir tapatumo politika. I. In: Kultūros barai, Nr. 9, 2007, p. 6—12.

Nomenklatūrinės atminties diskursas ir tapatumo politika. II. In: Kultūros barai, Nr. 10, 2007, p. 12––18.

Pilietinis europietiškumas: nacionalumo dekonstravimas ir Kitas. In: Politologija, 2006/2 (42), p. 82—96;

Postmodernusis suprekinimas: K. Marxo ir M. Heideggerio koncepciniai „rėmai“. In: Problemos 70, 2006, p. 149—159;

Rynek, mass media i widowisko społeczne. In: Colloquia Communia 1–2 (80–81), styczeń––grudzień 2006, s. 202—211;

Globalizuojamas bei globalizuojantis miestas – tinklų ir srautų mazgas. In: Urbanistika ir architektūra XXIX t., I priedas, 2005, p. 3–12;

Miesto tapatumas ir išskirtinumas globalizacijos sąlygomis. In: Urbanistika ir architektūra XXIX t., Nr. 4, 2005, p. 157––163;

Klasikinės estetikos „įveika“: Rytai, postmodernusis būvis ir postmodernioji kultūra. In: Kultūrologija – 12, Vilnius: KFMI leidykla,2005, p. 156–171;

Savas sovietinis patyrimas – suvokimas ir nutylėjimas. In: Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje, t. 7–8, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 197–212;

Populiarioji kultūra ir reklama: subjekto fragmentacija vartojimo kapitalizmo sąlygomis. In: Kultūrologija – 11, Vilnius: KFMI leidykla,2004, p. 24–41;

Knygų dalys, studijos:

Kvadratinių metrų urbanistika ir architektūra. In: Tomas Grunskis, Julija reklaitė. Laisvės architektūra, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p 225—240,

Nacionalinis tapatumas medijų aplinkoje. In: Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, sud Žilvinė Gaižutytė–Filipavičienė, Vytautas Rubavičius. Kaunas: kitos knygos, 2011, p. 15—27;

Europinis politinis tapatumas:demosas, pilietinės vertybės ir nacionaliniai bruožai. In: Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija. Vilnius: KFMI leidykla, 2009, p. 114—152;

Nacionalinis tapatumas: išlaikymas, savikūra ir tapatumo politika. In: Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius, Vilnius: Kronta, 2008, p. 108—123;

Neišgyvendinamo sovietmečio patirtis: socialinė atmintis ir tapatumo politika. In: Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos, sud. R. Repšienė, Vilnius: KFMI leidykla, 2007, p. 12—40;

Naujas pilietinis europietiškumas ir nacionalumo raiška. In: Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, sud. A. Andrijauskas, Vilnius: KFMI,2006, p. 96—100;

A Soviet Experience of Our Own: Comprehension and the Surrounding Silence. In: Baltic Postcolonialism, Ed. by Violeta Kelertas, Amsterdam and New York: Rodopi, 2006, p. 83—104.

Ordained by the Master`s Hand. In: Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies IV, ed. by Jūratė. Baranova, Washington, 2005, pp. 305–312;

Globalizacija, naujasis europietiškumas ir nacionalinė (lokalinė) kultūra. In: Lokalinių kultūrų vieta globalizacijos procese, tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 43–54;

Rinka, visuomenės informavimo priemonės ir politika. In: Politika kaip komunikacinis žaidimas, str. rink., Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 10–31;

Vertimai

Zygmunt Bauman. Globalizacija: pasekmės žmogui. Iš anglų k. vertė Vytautas Rubavičius. 2–asis patais. Leidimas. Vilnius: Apostrofa, 2007.

Esė, straipsnių, komentarų rinkiniai

Lietuva: korupcinė demokratija. Politinė, kultūrinė ir kultūrologinė publicistika. Kaunas: kitos knygos, 2010;

Neįvardijamos laisvės ženklas. Vilnius: rašytojų sąjungos leidykla, 1997.