Rasius MAKSELIS

Rasius MAKSELIS – humanitarinių mokslo daktaras (filosofija, 01H),  mokslo darbuotojas.

1995 m. Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakultete baigė anglų kalbos ir literatūros bakalauro studijas, ten pat įgijo šalutines filosofijos ir lotynų kalbos dėstytojo specializacijas. 1997 m. Vilniaus universiteto filologijos fakultete baigė literatūros teorijos magistratūros studijas, o 1998 m. Centrinės Europos Universiteto Budapešte viduramžių studijų departamente apsigynė antrąjį magistro laipsnį su pagyrimu. Stažavosi ir rinko medžiagą moksliniams tyrimams Paryžiaus, Leuveno, Vienos universitetuose ir mokslinių tyrimų centruose. 2014 Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų filosofijos krypties disertaciją “Neoplatoniškoji „mąstymo gyvenimo‟ samprata: Plotino, Proklo ir Pseudo Dionisijo Areopagiečio koncepcijų lyginamoji analizė”. Šiuo metu – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros studijų skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2014 m. Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, Filosofijos ir humanistikos instituto lektorius ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, Kūrybinių industrijų fakulteto, Kūrybos verslo ir komunikacijos katedros lektorius.

Mokslinių tyrimų sritis: vėlyvosios antikos ir viduramžių filosofijos istorija, neoplatonizmo filosofijos tradicija, jos raidos kultūriniai kontekstai, kultūros politika, inovacijų politika, kultūros ekonomika.

El. paštas: rasius@yahoo.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

 “Mąstymo gyvenimo sampratos ištakos senovės graikų filosofijoje”, Kultūrologija 19. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos –XIII, Sudarė A. Andrijauskas. Vilnius: 

LKTI,2014. p. 247–282.

“Kūrybinės industrijos ir tarpsektorinė inovacijų sąveika”, Kultūros vadyba ir kultūros politika: kūrybingos veiklos modeliai. Acta Academiae Artium Vilninsis,  Nr. 72. Sud. Ieva Kuizinienė, Vilnius: VDA leidykla, 2014. P. 7–30

Plotino „Mąstymo gyvenimo (dzoe)‟ ir „Mąstymo  kaip aktualaus veikimo (energeia)‟ koncepcijų lyginamoji analizė‟, Logos 74, Vilnius, 2013, p.120–127

„Plotino „Mąstymo gyvenimo‟ koncepcijos ištakos ir termino „dzoe“ vartojimo Eneadose aspektai‟;  Logos 73, Vilnius, 2013.

„Algis Uždavinys ir Proklas‟, Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, sud. A. Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius, 2012.

„Plotinas apie Amžinybę, kaip Būties gyvenimą‟ (Plotinus on Eternity as the Life of Being), Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos XI, Kultūrų sąveika,sud. A. Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas,Vilnius, 2011, 353–367.

„Plotino emanacija kaip „ilgas gyvenimas“ lyginamosios analizės perspektyvoje“, Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės Studijos X. Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas, sud. A. Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas: Vilnius, 2010, 380–393.