Odeta ŽUKAUSKIENĖ

Odeta ŽUKAUSKIENĖ – humanitarinių m. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1974 Kaune, 1997 baigė magistro studijas VDU Menų fakultete. 2005 apgynė daktaro disertaciją „Meno formų genezės, sąveikos ir metamorfozių problemos H. Focillono ir J. Baltrušaičio medievistikos studijose (lyginamoji analizė)“ [menotyra, meno istorija] Vilniaus dailės akademijoje ir pradėjo dirbti Kultūros, filosofijos ir meno institute. Nuo 2008 – Lyginamųjų kultūros tyrimų vyresnioji mokslo darbuotoja. 2005–2006 stažavo Ženevos universitete (Šveicarijoje), 2008  – Laisvajame Briuselio universitete, 2009 – Aukštojoje socialinių mokslų mokykloje Paryžiuje, 2012 – Paryžiaus Descartes’o universitete. Nuo 2011 VDA Kauno fakulteto dėstytoja, Humanitarinių mokslų katedros lektorė. 

Mokslinių tyrimų sritys: lyginamieji kultūros ir meno tyrimai, vizualioji kultūra, meno istorija, estetika, kultūros antropologija, tarpkultūrinis dialogas, kultūrinė atmintis.

Recenzuojamų Lietuvos tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų narė:

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos (LKTI) redakcinės kolegijos narė

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai  (LKTI) redakcinės kolegijos narė

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai  (LKTI) redakcinės kolegijos narė

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Lietuvos kultūros tyrimai (LKTI) redakcinės kolegijos narė

Lietuvos estetikų asociacijos narė

 El. paštas: odeta.zukauskiene@gmail.com

 SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Odeta Žukauskienė. Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra, Vilnius: KFMI, 2006, p. 288.: iliustr., santr. pranc. k., ISBN 978–9986–638–83–4.


Sudaryti mokslo darbai:

Algis Uždavinys.Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika [sudaryt. O. Žukauskienė ir Ž. Gaižutytė–Filipavičienė], Vilnius: LKTI, 2013. – 352 p.: iliustr., ISBN 978–9955–868–62–0.

 Mokslo straipsniai:

Žukauskienė, Odeta. Sugrįžusi žydų atmintis: vaizdinės reprezentacijos formos, Tautinės mažumos Lietuvoje. Virsmai ir atmintys, sudaryt. A. Stepukonis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 190–210, ISBN 9789955868682.

Žukauskienė, Odeta. Vietos tapatumas ir bevietiškumo sklaida: globaliosios kultūros topografijos link, Kultūrologija 19. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII, sudaryt.A. Andrijauskas.Vilnius: LKTI, 2014.

Žukauskienė, Odeta. Dialogues with the art of the past in the imaginary museum of modernity and postmodernity, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries, ed. by M. Geron, J. Malinowski. Cracow: Libron, 2013, p. 229–241, ISBN 978–83–62196–98–2.

Žukauskienė, Odeta. Kultūrinės tapatybės problema postmodernybėje, Lietuvos kultūros tyrimai 4. Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, sudaryt. R. Repšienė, Vilnius: LKTI, 2013, p. 50–66, ISSN 2029–8560, ISBN 978–9955–868–66–8.

Žukauskienė, Odeta. Orderly Ugliness: Anamorphosis and Visionary Worlds. Jurgis Baltrušaitis’ Contribution to Art History, Ugliness: The Non–Beautiful in Art and Theory. Eds. by Andrei Pop and Mechtild Widrich, London, New York: I. B. Tauris& Co Ltd, 2013, p. 190–215, ISBN 978–1–78076–645–4.

Žukauskienė, Odeta. Teksti(li)nė tikrovė Monikos Žaltauskaitės–Grašienės kūryboje, Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, t. 70, Asmenybė ir laikas Kauno meno istorijoje, p. 79–92, ISSN 1392–0316.

Žukauskienė, Odeta. Lietuvių ir litvakų kultūriniai sąlyčiai modernėjančiame pasaulyje, Žydų kultūra: kasdienybės pasaulis, sudaryt. Antanas Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2013, p. 87–103, ISBN 978–9955–868–60–6.

Žukauskienė, Odeta. Jurgis Baltrušaitis: cross–cultural biography, cross–cultural research, History of Art History in Central, Eastern and South–Eastern Europe, ed. by J. Malinowski. Torun: The Society of Modern Art in Torun, Nicolaus Copernicus University, 2012, p. 27–34, ISBN 978–83–924110–9–3.

Žukauskienė, Odeta. Muziejų kultūra: kintantys diskursai ir institucinė kritika, Lietuvos kultūros tyrimai 2. Muziejai, paveldas, vertybės, sudaryt. R. Repšienė, Vilnius: LKTI, 2012, p. 14–30. ISSN 2029–8560, ISBN 978–9955–868–51–4.

Žukauskienė, Odeta. Lietuvių mentaliteto paieškos ir kultūros dialogai Algio Uždavinio dailės kritikoje, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2012, p. 160–171, ISBN 978–9955–868–55–2.

Žukauskienė, Odeta. Autentiškumo ilgesys: Malraux atvertos Rytų pagundos, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, sudaryt. A. Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2011, p. 481–496, ISBN 978–9955–868–37–8.

Žukauskienė, Odeta. Nacionalinės atminties mediacija šiuolaikiniame mene ir Kęstučio Grigaliūno kūryboje, Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, sudaryt. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, V. Rubavičius, Vilnius: LKTI, Kitos knygos, 2011, p. 155–170, ISBN 978–609–427–062–8.

Žukauskienė, Odeta. Grotesko poetika Jurgio Baltrušaičio meno istorijoje, Inveniens Quaero. Ieškoti, rasti nenurimti, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011, p. 374–385, ISBN 978–9955–20–655–2.

Žukauskienė, Odeta. Žiūros antropologija: apie kasdienybę ir ekranų kultūrą, Logos, 2010, Nr. 63, p. 165–173, ISSN 0868–7692.

Žukauskienė, O. Kaukazo kraštai XX amžiaus lietuvių kultūros akiračiuose ir Sigito Gedos kūryboje, Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos X. Sigitas Geda: pasaulietinės kultūros lietuvinimas, sudaryt. Antanas Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2010, p. 245–258, ISBN 978–9955–868–30–9.

Žukauskienė, Odeta. Sakralioji krikščionybės geografija: stebuklingieji atvaizdai Rytuose ir Vakaruose, Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos IX, sudaryt. A. Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2010, p. 31–45, ISBN 978–9955–868–26–2.

Žukauskienė, Odeta. Jurgio Baltrušaičio (sūnaus) kultūrinė ir diplomatinė veikla Lietuvoje ir Prancūzijoje, Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis, sudaryt. L. Saldukas, Vilnius: Versus Aureus, 2009, p. 38–53, ISBN 978–9955–34–201–4.

Žukauskienė, Odeta. Régis Debray mediologija. Postmodernios vaizdo kultūros
kritika, Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, Vilnius: Versus Aureus, 2009, p. 543–564, ISBN 978–9955–34–241–0.

Žukauskienė, Odeta. Civilizacijų susitikimas: Sabos karalienė ir Saliamonas, Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos VII, Vilnius: KFMI, 2008, p. 94–117, ISBN 978–9955–868–05–7.

Žukauskienė, Odeta. Henri Focillono menotyros mokykla: viduramžių meno virsmas, Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IV, Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, Vilnius: KFMI, 2008, p. 292–309, ISSN 1822–3192, ISBN 978–9955–868–10–1.

Žukauskienė, Odeta. Bergsono atminties koncepcija ir jos sklaida XX a. humanistikoje, Gyvybės polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos, Vilnius: Versus Aureus, 2008, p. 439–462, ISBN 978–9955–34–143–7.

Žukauskienė, Odeta. Ornamentinė stilistika: Jurgio Baltrušaičio tyrinėjimai, Liaudies kultūra, 2007, Nr. 1 (112), p. 35–43, ISSN 0236–0551.

Žukauskienė, Odeta. Baltrušaičio krikščioniškojo meno tyrinėjimai Armėnijoje ir Gruzijoje, Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos VI, Vilnius: KFMI, 2007, p. 405–415, ISBN 978–9986–638–90–2.

Žukauskienė, Odeta. Anachronizmas – svarbiausia dabarties meno istorijos paradigma, Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai II. Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita. Vilnius: KFMI, 2006, p. 252–264, ISSN 1822–3192, ISBN 9986–638–72–0.

Žukauskienė, Odeta. Jurgio Baltrušaičio intelektualinės biografijos vingiai, Logos, 2006, Nr. 49, p. 179–186; 2007, Nr. 51, p. 117–125, ISSN 0868–7692.

Žukauskienė, Odeta. Universali ir anoniminė viduramžių meno tradicija: Rytų ir Vakarų sąsajos, Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai III. Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika, Vilnius: KFMI, 2006, p. 163–186, ISBN 978–9986–638–84–1.

Жукаускeне, Одета. Қомпаративиское искусcтвоведение Ю. Балтрушайтиса, Регионализм как культурная алтернатива глобализации, Гродно, 2005, p. 61–65. ISBN 985–417–720–3

Taikomieji tyrimai:

Žukauskienė, Odeta. Fantastiškumas, Focillon Henri, Formalizmas, Formalusis metodas, Francastel Pierre, Meninė išmonė, Meninė vaizduotė, Perspektyva, Estetikos enciklopedija. Sudaryt. J. Mureika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 182, p. 193–194, p. 195–199, p. 394, p. 148–149, ISBN 978–5–420–01682–4.

Žukauskienė, Odeta. Baltrušaitis Jurgis, Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai III, Filosofija išeivijoje 1945–2000, Vilnius: LKTI, 2011, p. 27–29, ISBN 978–9955–868–45–3.

Kitos akademinės publikacijos:

Žukauskienė, Odeta. Kaip ir kodėl vizualumas tapo Pandoros skrynia, Kultūros barai 4, 2014, P. 60–64, ISSN 0134–3106.

Žukauskienė, Odeta. Laiko drobulė, arba seni kaulai, naujos žarnos, Laiko drobulė. Parodos katalogas, sudaryt. V. Vitkienė, Neringa Stoškutė. Kaunas: Kauno bienalė, 2014, p. 8–21.

Žukauskienė, Odeta. André Malraux atvertys: autentiškos būties paieškos, Metai, 2013, Nr. 7, p. 139–151, ISSN 0134–3211.

Žukauskienė, Odeta. Litvakų pėdsakai Paryžiuje: naujas žvilgsnis į Chaïmo Soutine’o kūrybą, Kultūros barai 1, 2012, p. 80–84, ISBN 0134–3106.

Žukauskienė, Odeta. Mirabile Visu. Apie dailės muziejaus rinkinius ir šiuolaikines muziejaus funkcijas, Kultūros barai 3, 2012, p. 53–57, ISBN 0134–3106.

Žukauskienė, Odeta. Šiuolaikinis Baltarusijos menas politinės žiemos peizaže, Kultūros barai 1, 2011, p. 78–81, ISBN 0134–3106.

Žukauskienė, Odeta. Landmarks of Art History. International conference dedicated to the 200th anniversary of the delivery of the first art–historical lecture at Vilnius University,kunsttexe.de/ostblick, E–Journal für Kunst– und Bildgeschichte, 2011/1. Prieiga per internetą: http://edoc.hu–berlin.de/kunsttexte/2011–1/zukauskiene–odeta–7/PDF/zukauskiene.pdf

Žukauskienė, Odeta. Atminties meno tradicija ir atminties filmogramos, Kultūros barai 3, 2010, p. 35–39, ISBN 0134–3106.

Žukauskienė, Odeta. Praeities akistata su dabartimi Kęstučio Grigaliūno parodoje Mirties dienoraščiai, Kultūros barai 4, 2010, p. 46–48, ISBN 0134–3106.

Žukauskienė, Odeta. Dabarties akistata su praeitimi, Kęstutis Grigaliūnas, Mirties dienoraščiai, Vilnius: Vilniaus grafikos meno centras, 2010, p. 133–139, ISBN 978–9955–796–01–5.

Žukauskienė, Odeta. Subjektyvumo atodangos. Dianos Radavičiūtės paroda, Kultūros barai 7–8, 2010, p. 63–64, ISBN 0134–3106.

Žukauskienė, Odeta. Tikroviškos iliuzijos ir iliuzinės tikrovės, Kultūros barai 11, 2009, p. 33–37, ISBN 0134–3106.