Loreta POŠKAITĖ

Loreta POŠKAITĖ – humanitarinių m.dr., vyresnioji mokslo darbuotoja

Loreta Poškaitė (g. 1965 m., Vilniuje) 1990 m. baigė magistro studijas Lietuvos muzikos akademijoje. 2000 m. tuometiniame Lietuvos Filosofijos ir sociologijos institute (dabart. Lietuvos kultūros tyrimų institutas) apsigynė filosofijos krypties disertaciją (tema “Individo estetinės būties problema klasikiniame konfucianizme ir daoizme) ir įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 2000m. dirba Lietuvos Kultūros tyrimų institute Komparatyvinės kultūrologijos skyriuje vyresniosios mokslo darbuotojos pareigose. Taip pat nuo 2001 m. dėsto Vilniaus Universiteto Orientalistikos centre.

Mokslinės stažuotės: Xiameno universitete (KLR, 2000-2001), Beijing Universitete (KLR, 2002-2003), Kinijos Mokslų akademijoje (Academia Sinica) (Kinijos Respublika, Taivanas, 2009.03-04, 2009. 10; 2010. 09; 2011.07).

Mokslinių intersų sritys: kinų estetika ir menas; daoizmas ir jo recepcija Vakaruose; Tolimųjų Rytų kultūrų recepcija Vakaruose ir Lietuvoje;.žmogaus kūno samprata ir praktikos kinų kultūroje bei jų taikymas Vakaruose ir Lietuvoje; lyginamieji Tolimųjų Rytų ir Vakarų kultūrų tyrimai.

Priklausymas mokslinėms asocijacijoms ir mokslinių leidinių redakcinėms kolegijoms:

Kinijos studijų Europos asociacijos (European Association of Chinese Studies, EACS) valdybos narė (nuo 2010m.),

Lietuvos religijotyrininkų draugijos narė,

Tarptautinės Rytų-Vakarų lyginamųjų studijų draugijos „Academie du Midi‘ (Filosofijos institutas, Triero universitetas, Vokietija, Airija) narė

Žurnalo „Acta Orientalia Vilnensia“ (VU) redakcinės kolegijos narė,

Leidinių serijos Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos (LKTI) redakcinės kolegijos narė

Leidinių serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai (LKTI) redakcinės kolegijos narė

El.paštas:lposkaite@yahoo.composkaiteloreta@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Estetinė būtis daoizme. - Vilnius, KFMI, 2004

Mokslo straipsniai Lietuvos ir užsienio leidiniuose

Filosofinių, estetinių ir religinių idėjų santykis konfucianizme .- Filosofija – sociologija, Nr.2. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1998, p.13-23

Harmonijos (he) samprata tradicinėje kinų kultūroje .- Liaudies kultūra, Nr.4. Vilnius: Lietuvos Liaudies kultūros centras, 1999, p. 37-43. ISSN 0236-0551

Tradicinės kinų pasaulėžiūros holistiškumas. – Kultūros istorijos tyrinėjimai Nr.5, Vilnius: Gervelė, 1999, p.106-139. ISSN 1392-2793

Klasikinio konfucianizmo kosmiškumas.- Tradicija ir pokyčiai: filosofinė ir sociologinė perspektyva, Vilnius, 1999, p.62-70

Filosofijos vaidmuo ir prigimtis tradicinėje kinų kultūroje. – Filosofija-sociologija, Nr.4. Vilnius: Lietuvos Filosofijos ir sociologijos institutas, 1999, Nr.4, p. 38-48

Žmogiškosios ir kosminės plotmių santykis klasikiniame konfucianizme ir daoizme . Humanistica, 1999 Nr. 4 (6), p. 10-22

Gyvenimo ir meno vienybės įprasminimas klasikiniame daoizme .- Acta Orientalia Vilnensia Nr.1, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla , 2000, p.130-148, ISSN 1648-2662

Kūrybingumo samprata kinų klasikinėje ir Vakarų „poklasikinėje“ filosofijoje.- Liaudies kultūra, Nr.6. Vilnius: Lietuvos Liaudies kultūros centras, 2000, p.37-44. ISSN 0236-0551

Tolimųjų Rytų religinių-filosofinių sistemų tipologiniai panašumai ir skirtumai . Rytai - Vakarai: komparatyvistinės studijos, Nr.1.Vilnius: Vaga, 2002, p.145-178. ISBN 5-415-01612-0

Tradicinės kinų kultūros tyrinėjimas tarpcivilizaciniame dialoge . Rytai - Vakarai: kultūrų sąveika. - Vilnius, Logos, 2002

Kinų mąstymo situatyvumas Vakarų postmodernistinės kultūros orientalizacijos kontekste.  Kultūrologija 7, Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos II. Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2001, p.211-248, ISBN 9986-638-23-2

Konfucianizmo religija . Religijų istorijos antologija, d.III (sudar. B.Kuzmickas). Vilnius: Vaga,  2002, p.9-34, ISBN 5415-016-59-7

Shintoizmo religija . Religijų istorijos antologija, d.III, (sudar. B.Kuzmickas). Vilnius: Vaga,  2002, p.143-174, ISBN 5415-016-59-7

Daoizmo religija .Religijų istorijos antologija, d.III, (sudar. B.Kuzmickas). Vilnius: Vaga,  2002, p.101-127, ISBN 5415-016-59-7

The problem of Identity and Difference in Classical Chinese Philosophy.  Dialogue and Universalism, PL ISSN 1234-5792, vol. XIII, Nr. 1 / 2 (2003),  Warsaw University, p. 177-198

Žmogaus tapatumo samprata klasikinėje kinų filosofijoje (konfucianizme ir daoizme) . Kultūrologija Nr.8, Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos III. Vilnius: Kultūros, filosofifjos ir meno institutas, 2002, p.225-250. ISBN 9986-638-36-4

Žmogaus kūno semantika ir estetika tradicinėje kinų kultūroje. Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai I: Estetikos ir meno filosofijos transformacijos. Vilnius: KFMI, 2005, p. 475 – 504, ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-59-3

Žmogaus kūno samprata: tarp Kinijos ir Vakarų, arba kodėl lietuviams prireikė taiji? // Liaudies kultūra , Nr.3. Vilnius: Lietuvos Liaudies kultūros centras, 2006,  p. 23-29,  ISSN 0236-0551

XX a. konfucianizmas: Vakarų ar kinų kultūros darinys? //Kultūrologija 12, Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos  IV. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005,  p. 237-270. ISBN 9986-638-68-2

Žmogaus talento (cai) samprata tradicinėje kinų kultūroje ir komparatyvistinės jo studijų perspektyvos. – Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai III: Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika .Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p.212-235, ISSN 1822-3192, ISBN 978-9986-638-84-1

Situationality as the Main Principle of Chinese “Aesthetic Being” // Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies IV  (ed. J. Baranova). The Council for Research in Values and Philosophy, vol. 26 ( gen.ed. George F.McLean). - Washington, 2005, p. 249 – 270

Kinijos “kultūringumo” (wen) paradigma: įvaizdis ir tikrovė. – Rytai – Vakarai. Komparatyvistinės studijos VI.Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, p. 199-218, ISBN 978-9986-638-90-2

Tradicinė kinų religija: “vienybė įvairovėje” ar pliuralistiškumas? – Logos 54 (2008), p. 84-96,ISBN 0868-7692

Žmogaus kūno traktavimas Kinijoje Ming dinastijos II pusėje (XVI-XVII a.) – Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos VII, KFMI, Vilnius, 2008, p. 218-242

Mėgavimasis daiktais ir daiktų estetika tradicinėje Kinijoje – Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IV:Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika.Vilnius: Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 435-453, ISBN 978-9955-868-10-1

Žmogaus kūno kultūra šiuolaikinėje Kinijoje: tarp Kinijos ir Vakarų. – Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII, KFMI, Vilnius, 2008, p. 103-138

Postmodernizmo apraiškos šiuolaikiniame Kinijos mene – Postmodernizmo fenomeno interpretacijos. Vilnius: Versus Aureus, 2009, p. 379-404, ISBN 978-9955-34-241-0

Kinų estetika – Estetikos enciklopedija (red. J.Mureika). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų instituto leidykla, 2010, p.307

Meninės išraiškos samprata klasikinėje ir XX a. kinų literatūros teorijoje ir estetikoje: tradicija ir naujovės. – Logos, 2010, Nr.65, p. 63-74, ISBN 0868-7692

Aistrų ir troškimų vaizdavimas Ming dinastijos erotiniame romane „Slyvos šakelė auksinėje vazoje“ (Jin ping mei).- Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos IX, Vilnius: Lietuvos kultūros rytimų institutas, 2010, p.204-227

Kiniškosios saviugdos praktikos globalėjančioje kultūroje: jų suvokimo Vakaruose ir Lietuvoje problemos. – Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos X, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 393-411

Kiniškos psichosomatinės saviugdos praktikos Vakaruose ir Lietuvoje: modernizuotos formos ir iššūkiai vakarietiškajai kūno kultūrai. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XI, Vilnius: LKTI, 2011, p. 158-179

Daoizmas, fengshui, ekologija šiuolaikiniame pasaulyje ir Lietuvoje: Kinijos ir Vakarų filosofijų sąveikos bei recepcijos pavyzdys. – Logos, 2012, Nr.70, p. 38-50, ISBN 0868-7692

Nacionaliniai simboliai kaip tarpkultūrinių sąveikų rezultatai: Didžioji siena kinų ir vakariečių vaizduotėje. – Logos, 2012, Nr.72, p. 173-183, ISBN 0868-7692

Kinijos įvaizdis nuo XXa. pab. Vakaruose ir Lietuvoje: mitai, stereotipai, jų atsiradimo priežastys ir įtaka kultūrinei sąveikai. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, 12: Algio Uždavinio fenomenas. LKTI, 2013

Andrius Rudamina (Andrzej Rudomina) Vakarų ir Kinijos dialoge. – Logos, 2013, Nr.75, p. 121-130, ISBN 0868-7692

Andrius Rudamina ir Giulio Aleni religijų dialoge: žmogaus kūno samprata krikščionybėje ir konfucianizme. – Logos, 2013, Nr.77, p.40-51, ISBN 0868-7692

Tėvų ir vaikų santykiai lyfinamojoje Kinijos ir Vakarų kultūrų perspektyvoje: žvilgsnis iš Lietuvos. Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai, T.1 Nr.1. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013, p. 138-156, ISSN 2351-471X

Rytų Azijos menai Lietuvoje XX-XXIa. sandūroje: jų adaptavimas ir santykis su lietuviškąja pasaulėžiūra bei tapatybe. Lietuvos kultūros tyrimai, Nr.4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013, p.98-125. ISBN 978-9955-868-66-8

Vakarų-Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXIa. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis.- Kultūrologija 19, Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014,  p.97-115, ISBN 978-9955-868-73-6.

Kitos publikacijos

Pažintis su nebylia Dao išmintimi (recenzija “Laozi” veikalo vertimui į lietuvių kalbą, vertėja Dalia Švambarytė). Metai, 1998, Birželis

Džiaugsmas akiai ir sielai // 7 meno dienos, N.7 (416), 2000, Vasaris 18

Šintoizmo įtaka japonų meninio pasaulėvaizdžio formavimuisi. Krantai, 1998 Nr.3, p.12-17. ISCN 0235-6384

Efemeriško grožio perlai iš tekančios saulės šalies. 7 meno dienos, No.21 (430), 2000 Gegužės 26

Žmogaus būties kontekstualumas tradicinėje kinų kultūroje.Naujoji Romuva, 2000 No.3, p.31-34, ISSN 1392-043X

Japonų grožio įkvėpta (recenzija A.Andrijausko knygai “Japonų estetika”).Literatûra ir menas, 2001 June 15

Daoizmo filosofija ir ekologija: ar tikrai kinų daoistai gali padėti vakariečiams išspręsti dabartines gamtosaugos problemas?. Literatūra ir menas, 2011-12-16, Nr.3358