Leonida GAIDAUSKIENĖ

Leonida GAIDAUSKIENĖhumanitarinių mokslų dr. (H1). Gimė Klaipėdoje, 1989–1994 įgijo magistro laipsnį Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 2001–2003 įgijo magistro laipsnį Klaipėdos universiteto, Humanitariniame fakultete (1994 m. – Lietuvos mokslo akademijos Jaunųjų mokslininkų konkurso laureatė; 2003 m. įteikta R. Ulevičiaus premija). 2014 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje tęsė doktorantūros studijas, apgynė daktaro disertaciją „Sofijos Čiurlionienės–Kumantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida“. 2009–2012 stažavo Krokuvos ir Prahos universitetuose: Jogailaičių universiteto Polonistikos fakultete bei Karlo universiteto Filosofijos ir meno fakultete bei Vidurio ir Rytų Europos studijų institute. 

Mokslinių tyrimų sritys – Regionalistika ir lyginamosios kultūros studijos, XX a. pradžios Vidurio ir Rytų Europos estetika, meno filosofija,  estetinės minties, literatūros, vizualios kultūros raida Lietuvoje.

El paštas: nidikei@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Mokslo straipsniai

„Tarp melancholijos ir desperacijos: M. K. Čiurlionio simfoninės poemos Dies irae kontekstai“, Kultūrologija 19.  Rytai– Vakarai:komparatyvistinės studijos XIII. Sud. A. Andrijauskas, Vilnius, LKTI, 2014,  p. 473–501.

„Sofijos Kymantaitės sąlytis su simbolizmo ir kitų naujų meno krypčių estetika Krokuvoje“, Sovijus, 2013, Nr. 1, P. 226–252.

 „Merginų lavinimosi galimybės XX a. pradžios Krokuvoje: Sofijos Kymantaitės modernumo pamokos“, Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, P. 119–154, ISBN 978–609–425–111–5.

 „Čiurlionių Nebaigtoji: meno ir gyvenimo sintezės grimasos“, M. K. Čiurlionis (1975–1911): jo laikas ir mūsų laikas / His Time and Our Time: studijų ir mokslo straipsnių rinkinys, sud. G. Daunoravičienė, R. Povilionienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, P. 544–579, ISSN 978–609–8071–11–5.

 „Čiurlionių sąjunga – lygiavertės kūrybinės partnerystės siekinys, Lyčių studijos ir tyrimai, 2012, Nr.10, P.17–31, ISSN 1822–6310.

 „Keletas tautinio tapatumo profilių:  dvi premjeros 1907 m. pabaigos Vilniaus lenkų ir lietuvių teatre“, Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, P. 51–83, ISBN 978–609–427–062–8.

 „Simboliai ir metaforos M.K.Čiurlionio rašytiniame ir vizualiame palikime“, Kultūrologija, T. 15, V.: KFMI, 2008, P. 61–80, ISBN 978–9955–868–01–9, ISSN 1822–2242.

 „Žodžio ir vaizdo sąveika M.K.Čiurlionio laiškų piešiniuose, grafikoje, tapyboje“, Čiurlionis ir pasaulis, V., 2008,  P. 15–23, ISSN 1822–9891.

Įvadinis straipsnis vienkartiniame kultūros leidinyje

Raimundo Urbono Zona, Rytų Prūsija / Raimundas Urbonas, Klaipėda: Kitas takas, 2012, p. 5–11, ISBN 978–609–8100–01–3.

Taikomieji mokslo darbai

Kitos akademinės publikacijos be mokslinio aparato (pranešimai, tezės, recenzijos, esė, pastabos ir pan.)

Raimundo Urbono Rytų Prūsija, Baltija [Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus almanachas]/ sud. Marijus Šidlauskas, Juozas Šikšnelis, Klaipėda: Druka, 2013, p. 46–50, ISSN 023–84–09

Šviečiamieji projektai:

2013–04–05 moderavimas Raimundo Urbono knygos „Rytų Prūsija“ viešame aptarime su Rolandu Rastausku, Gintaru Grajausku, Remigijumi Treigiu, Benu Šarka, Audriumi Jankausku, Arvydu Karveliu (Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje)

2011–11–30 vieša paskaita Jogailos universiteto Paribio literatūrų kultūros katedroje „Lietuviai Krokuvoje 1897–1914 mm.“

Recenzijos:

 Kaip Čiurlionis vos netapo Sibiro kirpėju (Roberto Mullano filmo „Laiškai Sofijai“ recenzija), Literatūra ir menas, 2013, rugsėjo 13, Nr. 33, p. 18–22.

 Tokia būsena – pasaulio krašte ((rec.kn. „Pasaulio krašte“ / E.Karnauskaitė, Klaipėda: Druka, 2008), The Vilnius review, 2009/10 žiemos numeris.

 Eilės nevientisos kaip ir visi žioplio galvojimai (rec.kn. „Švelniai tariant“ / R.Kmita, V: LRS l–kla, 2009), The Vilnius review, 2009/10 žiemos numeris.

 Kiek trunka diena tarp žiemos ir ledynmečio, Metai, 2009, rugpj.–rugs.

Vienas aspektas: kūniškumas vėlyvojo Sigito Gedos dienoraščių atmintyje, Šiaurės Atėnai, 2009, liepos 17.

Mėginimas atsiremti į stalo sidabrą (rec.kn. „Stalo sidabras“ / K.Navakas, V.: LRS l–kla, 2008), Nemunas, 2009, geg. 10–14, P.5, 6.

Ištikėti savo išskaidytą buvimą, Nemunas, 2008, vasario 21–27 (Nr.7), P.7.

Besidairąs savųjų Aukštujų, Klaipėda, 2008, saus.30, priedas Durys/Gintaro lašai, P.5–6.

Фимиам болезненному угару, Вильнюс, № 174 (2007/2008), P. 50–55.

Fumigation of the Nidus of the disease, The Vilnius review, №.22 (2007/2008), P.20–23.

Tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose skaityti pranešimai:

 „Modernybės pavidalai, sėlinantys į Čiurlionio Rūsčią dieną“ – pranešimas skaitytas Lietuvos muzikų sąjungos ir rėmimo fondo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Čiurlionis ir pasaulis“ (2014–07–28–2012–07–29)

 „Tarp melancholijos ir desperacijos: M.K. Čiurlionio simfoninės poemos „Dies irae“ kontekstai  – pranešimas skaitytas Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus ir Lietuvos estetikų asociacijos surengtoje respublikinėje meno ir estetikos konferencijoje „Čiurlionio fenomenas: naujų interpretacijų galimybės“ (2014–06–14)

 „Jeano–Marie Guyau meno socialumo refleksija S. Čiurlionienės estetikoje“  – pranešimas skaitytas Lietuvos kultūros tyrimų instituto XII respublikinėje  estetikos ir meno filosofijos konferencijoje „Meno psichologijos sąlyčiai su estetika ir meno filosofija“  (2014–03–22),

 „MSKČurlianis: persipynusios egzistencijos“ – pranešimas skaitytas Lietuvos muzikų sąjungos ir rėmimo fondo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Čiurlionis ir pasaulis“  (2013–07–23–2013–07–24)

  „Pirmosios Sofijos Kymantaitės meno istorijos paskaitos Krokuvoje ir ginčas dėl A. Böcklino“ – pranešimas skaitytas Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus ir Lietuvos estetikų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Estetika, meno filosofija ir dabartinės meno filosofijos virsmai“  (2013–06–15)

 „Čiurlionių nebaigtoji: meno ir gyvenimo sintezės grimasos“ – pranešimas skaitytas Lietuvos muzikų sąjungos ir rėmimo fondo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Čiurlionis ir pasaulis“ (2012–07–31–2012–08–02)

 „Kūrybos svarba XIX–XX amžių sandūros vyro ir moters partnerystėje“ – pranešimas skaitytas Vilniaus universiteto respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Sofija Čiurlionienė–Kymantaitė“ (2011–09–30)

 „Keletas tautinio tapatumo profilių:  dvi premjeros 1907 m. pabaigos Vilniaus lenkų ir lietuvių teatre“ – pranešimas skaitytas Lietuvos kultūros tyrimų instituto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje“ (2010–12–17)

  „Tautinis stilius Mikalojaus Konstantino Čiurlionio bei Sofijos Čiurlionienės publicistikoje ir kūryboje“ – pranešimas skaitytas Lietuvos muzikų sąjungos ir rėmimo fondo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Čiurlionis ir pasaulis“  (2010–08–04).