Aivaras Stepukonis

Aivaras STEPUKONIS – humanitarinių mokslo daktaras (filosofija, 01H), vyresnysis mokslo darbuotojas

1991 m. baigė klarneto specialybę Juozo Gruodžio konservatorijoje, 1995 m, teologijos ir filosofijos bakalaurantūras Stiubenvilio pranciškonų universitete (Ohajas, JAV), 1997 m, filosofijos magistrantūrą Tarptautinėje filosofijos akademijoje Lichtenšteino kunigaikštystėje. 2005 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Kultūros, filosofijos ir meno institute apgynė humanitarinių mokslų filosofijos krypties disertaciją „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje. 2004 m. stažavosi Žmogaus mokslų institute (Viena, Austrija), 2007 m, Havajų universitete (Honolulu, JAV). Šiuo metu – Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros studijų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinių tyrimų sritys: tarpkultūriniai Lietuvos tyrimai, epistemologija, hermeneutika, žinojimo sociologija, lyginamoji filosofija, lyginamoji idėjų istoriografija, globalistika

Recenzuojamų Lietuvos tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų narys:

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Tęstinių mokslinių leidinių serijosKultūrologija. (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Tęstinių mokslinių leidinių serijosLietuvos žydų kultūros tyrinėjimai (LKTI) redakcinės kolegijos narys

El. paštas: astepukonis@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Pavergto mąstymo problema: Maxas Scheleris ir žinojimo sociologijos ištakos, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 300, ISBN 9986–638–65–8.

Sudaryti leidiniai:

Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 278, ISBN 978–9955–868–68–2.

Mokslo straipsniai:

Pratarmė. Preface / Aivaras Stepukonis (sud.), Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 7–9, 257–259, ISBN 978–9955–868–68–2.

 Pasaulinė naujųjų amžių sistema: Lietuva gęstančio kapitalizmo sąlygomis, Sovijus, 2014, t. 2, nr. 1, 2014, p. 142–165, ISSN 2351–471X.

Naujoji pasaulinė santvarka pagal Anne–Marie Slaughter: kelios dvejonės dėl Lietuvos valstybės tvarumo, Logos, nr. 75, 2013, p. 70–77, ISSN 0868–7692.

Bendroji Lietuvos žydų ir krikščionių atmintis: nuo kultūrinio konflikto prie hermeneutinio suartėjimo / Antanas Andrijauskas (sud.), Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla, 2013, p. 76–86, ISBN 978–9955–868–60–6.

Pasaulinė naujųjų amžių sistema statiniu pjūviu: Immanuelio Wallersteino įžvalgos, Logos, nr. 73, 2012, p. 143–152, ISSN 0868–7692.

Skrydis su Immanueliu Wallersteinu, arba kaip pasaulinė sistema pateko į blaškos zoną, Logos, nr. 72, 2012, p. 99–108, ISSN 0868–7692.

Nuo „metacivilizuoto“ prie „civilizuoto“ globalėjimo? Kelios pastabos, perskaičius Fukuyamą / Antanas Andrijauskas (sud.), Rytai – Vakarai: komparatyvistines studijos XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla, 2011, p. 54–66, ISBN 978–9955–868–37–8.

Du tautinės tapatybės vektoriai, arba žvilgsnis anapus gimtosios kalbos ir gimtojo krašto, Logos, nr. 69, 2011, p. 201–13, ISSN 0868–7692.

Maxo Schelerio žinojimo sociologijos pirmtakai: Sigmundas Freudas / Antanas Andrijauskas (sud.), Psichoanalizės fenomeno interpretacijos. Krontos, Vilnius, 2010 [parengta ir įteikta spaudai..

Tarp Rytų ir Vakarų: Maxo Schelerio žinojimo sociologijos lyginamieji kultūrologiniai bruožai / Antanas Andrijauskas (sud.), Rytai – Vakarai: komparatyvistines studijos X. Sigitas Geda: Pasaulinės kultūros lietuvinimas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla, 2010, p. 432–452.

Globaliosios Rytų–Vakarų sąveikos ir naujoji mąstymo geografija: kur link, lietuviškume? / Antanas Andrijauskas (sud.), Rytai–Vakarai: komparatyvistines studijos IX, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla, 2010, p. 126–131, ISBN 978–9955–868–26–2.

Nepadoriosios Sigmundo Freudo mintys: psichoanalizės gimimas, Logos, nr. 64, 2010, p. 75–86, ISSN 0868–7692.

Ieškant dabartinio mąstymo, gaudant postmodernizmo žaltvykslę / Antanas Andrijauskas (sud.), Neklasikinė ir XX a. filosofija: postmodernizmo fenomeno interpretacijos, Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 33–52, ISBN 978–9955–34–241–0.

Teksto vertimas – tarp Biblijos ir flamandų kilimo / Antanas Andrijauskas (sud.), Žydų kultūros paveldas: istorija ir dabartis, Vilnius: leidykla „Kronta“, 2009, p. 33–52, ISBN 978–609–401–068–2.

Francis Fukuyama: į paskutinę santvarką, į poistorinį pasaulį, į metacivilizaciją / Antanas Andrijauskas (sud.), Kultūrologija 16. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 27–56, ISSN 1822–2242; ISBN 978–9955–868–15–6.

Naujų dailėtyros teminių ir metodinių galimybių įsisavinimas ir plėtojimas pirmoje XX amžiaus pusėje / Antanas Andrijauskas (sud.), Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IV: Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų s¹veika, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 232–247, ISSN 1822–3192. [ISBN 978–9955–868–10–1.

Friedricho Nietzsche’ės požiūris į tiesą: įkandimas mirtinas? / Antanas Andrijauskas (sud.), Gyvenimo apologija: Nietzsche’ės teorinės interpretacijos, Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 371–80, ISBN 978–9955–699–70–5.

Vienodumas ir skirtingumas: du tautinės tapatybės pjūviai / Antanas Andrijauskas (red.), Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 206–15, ISBN 9986–638–71–2.

Trys globalėjančio pasaulio vaizdiniai: civilizacijų priešprieša, Vakarų skilimas ir globali administracija / Stanislovas Juknevičius (sud.), Kultūrologija 13: Kultūra globalizacijos sąlygomis, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 97–115, ISSN 1822–2242; ISBN 9986–638–75–5.

„Pasaulinės filosofijos“ projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje: kritinis pjūvis / Antanas Andrijauskas (red.), Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos IV, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 112–155, ISBN 9986–638–68–2.

Idėjų istoriografijos gimimas: Arthur Oncken Lovejoy. III dalis, Logos, nr. 44, 2005, p. 42–9, ISSN 0868–7692.

Idėjų istoriografijos gimimas: Arthur Oncken Lovejoy. II dalis, Logos, nr. 43, 2005, p. 62–70, ISSN 0868–7692.

Idėjų istoriografijos gimimas: Arthur Oncken Lovejoy. I dalis, Logos, nr. 42, 2005, p. 130–43, ISSN 0868–7692.

Friedricho Nietzsche’s požiūris į tiesą: mirtinas įkandimas, Problemos, nr. 65, 2004, p. 98–105, ISSN 1392–1126.

Marxo ir Engelso visuomeninės pažinimo teorijos link ir aplink. III dalis, Logos, nr. 39, 2004, p. 62–73, ISSN 0868–7692.

Marxo ir Engelso visuomeninės pažinimo teorijos link ir aplink. II dalis, Logos, nr. 38, 2004, p. 79–91, ISSN 0868–7692.

Marxo ir Engelso visuomeninės pažinimo teorijos link ir aplink. I dalis, Logos, nr. 37, 2004, p. 79–91, ISSN 0868–7692.

Istoriografinis pliuralizmas: glausta mokyklų ir metodų apžvalga / Stanislovas Juknevičius, Kultūros savitumas ir universalumas. Kultūrologija 11. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, p. 124–147, ISBN 9986–638–52–6.

Kultūra ir komercija: trys samprotavimai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, derinant valstybinių ir nevalstybinių kultūros įstaigų tarpusavio strategijas, Liaudies kultūra, nr. 5 (92), 2003, p. 8–9, ISSN 0236–0551.

The Idea of a World Philosophy in the East–West Philosophical Context, Dialogue and Universalism. Vol. XIII. No. 1–2/2003, pp. 59–70, PL ISSN 1234–5792.

Savarankiško mąstymo ir visuotinės tiesos nykmetis: G. W. F. Hegelio įtaka žinojimo sociologijai, Logos, nr. 31, 2002, p. 102–8, ISSN 0868–7692.

Pasauliniai procesai ir naujoji mąstymo geografija / Lietuvių tauta ir Pasaulis. T. II. Kaunas, 2002, p. 105–11, ISBN 9955–440–16–3.

Dabartinis filosofinis mąstymas – kas tai? II dalis, Logos, nr. 28, 2002, p. 117–31, ISSN 0868–7692.

Dabartinis filosofinis mąstymas – kas tai? I dalis, Logos, nr. 27, 2001, p. 122–142, ISSN 0868–7692.

„Pasaulinės filosofijos“ idėja Honolulų komparatyvizmo sąjūdyje / Antanas Andrijauskas (red.). Rytai–Vakarai: Kultūrų sąveika. Vilnius: Logos, 2002. P. 119–130, ISBN 9986–721–43–1.

Rytietiškų ir vakarietiškų mąstymo tradicijų polilogas, Darbai ir dienos, nr. 27, 2001, p. 307–15, ISSN 1392–0588.

Lyginamosios idėjų istorijos svarba dabartiniam filosofiniam mąstymui / Antanas Andrijauskas (sud.). Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos II. Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2001, p. 273–98, ISBN 9986–638–23–2.

Teksto vertimas – tarp Biblijos ir flamandų kilimo, Logos, nr. 25, 2001, p. 155–169, ISSN 0868–7692.

„Jungtinio asmens“ sąvoka kaip etinė personalistinė bendruomeninio vieningumo išraiška: žvilgsnis į Maxo Schelerio socialinę filosofiją“, Humanistica, nr. 2 (10), 2001, p. 36–41, ISSN 1392–5628.

Dailėtyra – naujų teminių ir metodinių galimybių įsisavinimas ir plėtojimas XX a. pirmoje pusėje, Humanistica, nr. 1 (9), 2001, p. 80–6, ISSN 1392–5628.

Trys požiūriai į aprioriškumo problemą: Kantas, Hildebrandas ir Scheleris, Logos, nr. 22, 2000, p. 48–65, ISSN 0868–7692.

Maxas Scheleris ir žinojimo sociologija: VII dalis, Logos, nr. 20, 2000, p. 44–55, ISSN 0868–7692.

Maxas Scheleris ir žinojimo sociologija: VI dalis, Logos, nr. 19, 1999, p. 81–92, ISSN 0868–7692.

Maxas Scheleris ir žinojimo sociologija: V dalis, Logos, nr. 18, 1999, p. 55–62, ISSN 0868–7692.

Trys požiūriai į aprioriškumo problemą: I. Kantas, D. von Hildebrandas ir M. Scheleris, Problemos, nr. 56, 1999, p. 55–70, ISSN 1392–1126.

Maxas Scheleris ir žinojimo sociologija: IV dalis, Logos, nr. 17, 1999, p. 6–17, ISSN 0868–7692.

Maxas Scheleris ir žinojimo sociologija: III dalis, Logos, nr. 16, 1998, p. 21–27, ISSN 0868–7692.

Maxas Scheleris ir žinojimo sociologija: II dalis, Logos, nr. 15, 1998, p. 38–45, ISSN 0868–7692.

Maxas Scheleris ir žinojimo sociologija: I dalis, Logos, nr. 13–14, 1997–1998, p. 8–18, ISSN 0868–7692.

Kitos akademinės publikacijos:

Spalvingas Lietuvos tautinių mažumų paveikslas, Kultūros barai, nr. 1, 2015, p. 88–90, ISSN 0134–3106.

Spalvingas Lietuvos tautinių mažumų paveikslas, Alkas.lt, 2015–01–30.

Kompiuteris, suprask, kamščiatraukis, Biuro administravimas, nr. 3 (111), 2013 kovas, p. 36–39, ISSN 1648–8083.

Kompiuteris, suprask, kamščiatraukis, www.kaunodiena.lt, 2013–02–02; www.alkas.lt, 2013–02–03; www.15min.lt, 2013–02–07, www.lrytas.lt, 2013–02–07.

Vertimas kaip tarpkultūrinė saviprata: hermeneutiniai svetimybės file spąstai, Kultūros barai, nr. 1, 2013, p. 11–17, ISSN 0134–3106.