Lietuvos sakralinė dailė II, knyga 3

Lietuvos sakralinės dailė

III tomas: Šiaulių vyskupija, I dalis: Joniškio dekanatas, 3 knyga: Skaistgirys–Žukančiai.

Sudarytojos Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

 

2015 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 cm • 576 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Bibliogr. str. gale Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės

ISBN 9986-638-03-8

Kaina 8,- €

 

Šis leidinys – tęstinio daugiatomio mokslinio veikalo Lietuvos sakralinė dailė, antrojo tomo: Šiaulių vyskupija, 1 dalies: Joniškio dekanatas 3 knyga: Skaistgirys – Žukančiai. Joje išsamiai pristatoma bažnyčių ir koplyčių istorija bei architektūra. Didžiausias dėmesys skiriamas šventovėse esantiems meniniu, tipologiniu ar istoriniu požiūriu vertingiausiems dailės kūriniams: altoriams, skulptūroms, paveikslams, liturginiams indams, rūbams, reikmenims. Taip pat aptariami įdomesni šventorių, kapinių ir mažosios architektūros paminklai.

Book 3 „Skaistgirys–Žukančiai“ of Part 1 „Deanery of Joniškis“ of Volume II „Diocese of Šiauliai“ of serial publication „Lithuanian Religious Art“ is the final instalment on the architectural and artistic heritage of churches and chapels from Joniškis Deanery. The first book dedicated to this deanery covered the cultural and artistic legacy of Joniškis and Gasčiūnai churches and chapels of Balkaičiai, Ivoškiai, Jakiškiai, and Jauneikiai. The second book presented the heritage from Juodeikiai, Kriukai and Rudiškiai churches and Jurdaičiai, Kalnelis, Kurmaičiai, Mergiūnai, Milvydžiai and Pošupiai chapels. This third book includes the history of churches of Skaistgirys, Žukančiai, New Žagarė and Old Žagarė and Raktuvė chapel, as well as the investigations of architecture, altars, paintings, sculptures, liturgical vessels and vestments, processional attributes, bells and other church items and memorial monuments.


Lietuvos sakralinė dailė, tomas 2, dalis I, knyga 3 (Įvadas)

Lietuvos sakralinė dailė, tomas 2, dalis I, knyga 3 (Turinys)

Lithuanian Religious Art, volume 2, part I, book 3 (Table of Contents)

Lithuanian Religious Art, volume 2, part I, book 3 (Summary)