LIETUVOS FILOSOFIJA

Versija spausdinimui >>>

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-323

LIETUVOS FILOSOFIJA: ISTORIJA IR DABARTIS


     1. Programos vykdytojas- Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

     Norminiai etatai skirti programai - 6,5.

     2. Programos tikslai:

     1. Plėtoti Lietuvos filosofijos istorijos tyrimus, taikant naujas ir tobulinant esamas metodologines prieigas, įtraukiant Lietuvos filosofijos tyrinėjimus į šiuolaikines tarpdisciplinines humanistikos studijas.

     2. Atnaujinti šiuolaikinės Lietuvos filosofijos metodologinį instrumentarijų, atskleisti ir plėtoti jos ryšius su Vakarų filosofija, įtraukti išeivijos filosofinį įnašą į šiuolaikinį Lietuvos filosofinį kontekstą.

     3. Nagrinėti esmines filosofines problemas, iškylančias Lietuvos kultūrai atsiveriant pasauliniam akiračiui.

     3. Programos uždaviniai:

     1. Tiriant Lietuvos filosofijos istoriją ypatingas dėmesys bus skirtas metodologinėms prieigoms, aktualizuota diskusija apie Lietuvos filosofijos istoriografijos metodus.

     2. Į lietuvių kalbą bus išversti ir tyrinėjami išeivių iš Lietuvos (V. Kavolio, A. J. Greimo, V. Vyčino, A. Mickūno, A. Lingio, E. Levino, J. M. Salanskio) tekstai, o taip pat šiuolaikinei filosofinei minčiai svarbūs Vakarų filosofų tekstai.

     3. Tyrimai bus plėtojami reflektuojant Lietuvos kultūros tyrimams esmines dirbinio ir kūrinio sampratas bei pamatinių laiko ir kūno fenomenų konfigūracijas šiuolaikiniame socialiniame, politiniame, etiniame, estetiniame ir religiniame diskursuose.

     4. Metodologinis tyrimų pagrindimas:

Iki šiol vyraujanti metodologija yra vadinamoji problemų istorija: filosofinės teorijos traktuojamos kaip tam tikrų problemų atradimo ir sprendimo rezultatai. Probleminės situacijos rekonstrukcijos tikslas yra atkurti nagrinėjamos teorijos (problemos) probleminį kontekstą, sudarytą iš ankstesnių tos pačios problemos sprendimų rezultatų, ir kartu nustatyti šios teorijos novatoriškus elementus (vertę).

Fenomenologinis metodas leis aprašyti ir analizuoti įvairius kultūros reiškinius, kreipdamas filosofinį tyrimą į konkrečią patirtį.

Svarbus tyrimo metodas yra hermeneutinė interpretacija. Tyrimuose plačiai taikoma ir racionalioji rekonstrukcija, praeities teoriją išverčianti į šiuolaikinę filosofinę kalbą: pasirinktų nagrinėti problemų sprendimo rezultatai išdėstomi šiuolaikiniais terminais, problemas identifikuojant kaip dalykiniu požiūriu priklausančias disciplinai, susiformavusiai gerokai vėliau, palyginant tam tikro tiriamo istorinio laikotarpio ir šiuolaikinius problemų sprendimo būdus.

Lyginamasis metodas leidžia Lietuvoje plėtotas idėjas palyginti su Vakarų ar Rytų filosofinėmis tradicijomis, nustato konkrečias teorines įtakas, mąstymo šaltinius.

Remiantis idėjų istorijos metodu nagrinėjamos tam tikro mąstymo vieneto – idėjos, dažniausiai traktuojamos kaip sąvoka – prasmės, raiškos būdai atskirais istoriniais laikotarpiais, idėjų perimamumas ir kismas.

Taip pat taikoma tarpdisciplininė, su žinojimo sociologija (mokslotyra, lyginamąja filosofijų sociologija, etnometodologija ir kt.), kultūros studijomis, mentalitetų istorija susijusi metodologinė prieiga, leidžianti tiksliau išanalizuoti ir įvertinti praeities bei dabarties filosofinių teorijų kūrimo empirinius veiksnius: socialinių, kultūrinių, politinių aplinkybių įtaką filosofų darbui, filosofų socialinių grupių ir ryšių tinklų susiklostymą, jų funkcionavimą, filosofų simbolinio intelektinio kapitalo kaupimo procesus, konkurenciją ir pan. Tarpdisciplininė priega leidžia ištirti naujausius Lietuvos filosofijos pokyčius ir taip prisideda prie bendrųjų Lietuvos visuomenės ir kultūros tyrimų.

     5.Tyrimų etapai ir jų charakteristika:

     Tyrimai vyks dviem kryptimis:

     1. Lietuvos filosofijos istorijos tyrimai. Numatomos lėšos: 3,25 norminio etato

     2. Lietuvos kultūra dabarties akivaizdoje: filosofiniai aspektai. Numatomos lėšos: 3,25 norminio etato + 1,5 etato (nuo 2013 m. + 2,25) etato iš kitų finansavimo lėšų.

     Įgyvendinant programos tyrimus bus pasitelktas jau esamas tyrėjų įdirbis ir renkama nauja medžiaga, analizuojami ir sisteminami šaltiniai; rengiamos mokslinės konferencijos, rašomi mokslo straipsniai, rengiami tęstiniai leidiniai ir straipsnių rinkiniai bei monografijos. Laikantis suplanuotos darbų sekos numatoma parengti šias monografijas, straipsnių rinkinius, tęstinius leidinius,mokslo straipsnius, šaltinių publikacijas, surengti konferencijas:

     2012 m.:

     1. Surengti konferenciją „Filosofija egzilyje 1945–2000“.

     2. Parengti leidinio Athena. Filosofijos studijos numerį (nr. 8), skirtą laiko refleksijai šiuolaikinėje filosofijoje.

     3. Surengti tarptautinę konferenciją „Biopolitikos samprata šiuolaikinėje filosofijoje“.

     4. Parengti 6 mokslinius straipsnius.

Preliminarios lėšos: 6,5 norminio etato + 1,5 etato iš kitų lėšų.

     2013 m.:

     1. Surengti konferenciją – III-ąjį Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos tyrinėtojų kolokviumą.

     2. Parengti monografiją Vosyliaus Sezemano gyvenimas ir kūryba(preliminarus pavadinimas).

     3. Parengti monografijąVytauto Kavolio kultūros sociologija (preliminarus pavadinimas).

     4. Parengti leidinio Athena. Filosofijos studijos nr. 9, skirtą biopolitikai.

     5. Parengti 6 mokslinius straipsnius.

Preliminarios lėšos: 6,5 norminio etato +2,25 etato iš kitų lėšų.

     2014 m.:

     1. Parengti tęstinį leidinį Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, t. 10 (skirtą filosofijai egzilyje 1945–2000 m.).

     2. Parengti monografiją Laiko sampratos transformacija šiuolaikinėje filosofijoje: E. Levinas (preliminarus pavadinimas).

     3. Parengti 9 mokslinius straipsnius.

     Preliminarios lėšos: 6,5 norminio etato +2,25 etato iš kitų lėšų.

     2015 m.:

     1. Surengti konferenciją – V-ąjį Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos tyrinėtojų kolokviumą.

     2. Parengti monografijąLietuvos filosofijos istoriografija: disciplina ir metodai (preliminarus pavadinimas).

     3. Surengti konferenciją „Tarpdisciplininiai socialinės filosofijos, etikos ir estetikos tyrinėjimai“.

     4.Parengti monografiją Motinos deivės kalba: Senosios Europos simbolių interpretacija Marijos Gimbutienės darbuose (preliminarus pavadinimas).

     5. Surengti tarptautinę konferenciją „Kultūrinių ir religinių ribų perkėlimas: tęstinumas ir kaita“.

     6. Parengti leidinio LIMES: Borderland Studies 2015 m. nr. 2, skirtą kultūrinių ir religinių ribų kaitai.

     7. Parengti monografiją Darbas ir dirbinys, kūryba ir kūrinys (preliminarus pavadinimas).

     8. Parengti 6 mokslinius straipsnius.

Preliminarios lėšos: 6,5 norminio etato +2,25 etato iš kitų lėšų

     2016 m.:

     1. Parengti šaltinių publikaciją Romanas Bytautas. Rinktiniai raštai (Romano Bytauto darbų rinktinės sudarymas, dalies tekstų vertimas iš rusų kalbos).

     2. Parengti monografiją Tarpukario ir sovietmečio etinė mintis Lietuvoje (preliminarus pavadinimas).

     3. Parengti tęstinį leidinį Lietuvos filosofijos istorija. paminklai ir tyrinėjimai, t. 11 (skirtą tarpdisciplininiams socialinės filosofijos, etikos, estetikos tyrinėjimams).

     4. Parengti straipsnių rinkinį Išėję, bet sugrįžtantys. Lietuvos išeivių filosofinė mintis (straipsnių rinkinys, vertimų publikavimas).

     5. Parengti monografiją Šiuolaikinė Lietuvos filosofija (preliminarus pavadinimas).

     6. Parengti 5 mokslinius straipsnius.

Preliminarios lėšos: 6,5 norminio etato +2,25 etato iš kitų lėšų.

     6. Numatomi rezultatai:

     Programos tiriamojo darbo rezultatai – tai parengtos mokslinės publikacijos ir surengtos mokslinės konferencijos.

     Parengtos monografijos:

1. Vosyliaus Sezemano gyvenimas ir kūryba.2013 m.

2. Vytauto Kavolio kultūros sociologija.2013 m.

3. Laiko sampratos transformacija šiuolaikinėje filosofijoje: E. Levinas, 2014 m.

5. Lietuvos filosofijos istoriografija: disciplina ir metodai. 2015 m.

6. Motinos deivės kalba: Senosios Europos simbolių interpretacija Marijos Gimbutienės darbuose, 2015 m.

6. Darbas ir dirbinys, kūryba ir kūrinys. 2015 m.

7. Tarpukario ir sovietmečio etinė mintis Lietuvoje. 2016 m.

8. Šiuolaikinė Lietuvos filosofija. 2016 m.

     Parengti straipsnių rinkiniai:

Išėję, bet sugrįžtantys. Lietuvos išeivių filosofinė mintis (straipsniai ir vertimai). 2016 m.

     Parengti tęstiniai leidiniai:

1. Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, t. 10 (skirtas filosofijai egzilyje 1944–2000 m.) 2014 m.

2. Lietuvos filosofijos istorija. paminklai ir tyrinėjimai, t. 11 (skirtas tarpdisciplininiams socialinės filosofijos, etikos, estetikos tyrinėjimams). 2016 m.

3. Athena. Filosofijos studijos, 2012 m., Nr. 8, skirtas laiko refleksijai šiuolaikinėje filosofijoje.

4. Athena. Filosofijos studijos, 2013 m., Nr. 9, skirtas biopolitikai.

5. LIMES: Borderland Studies 2015 m., Nr. 2, skirtas kultūrinių ir religinių ribų kaitai.

     Parengtos šaltinių publikacijos:

1. Romanas Bytautas. Rinktiniai raštai (Romano Bytauto darbų rinktinės sudarymas, dalies tekstų vertimas iš rusų kalbos). 2016 m.

32 moksliniai straipsniai kituose mokslo leidiniuose.

     Surengtos mokslinės konferencijos:

1. „Filosofija egzilyje 1944–2000“. 2012 m.

2. „Biopolitikos samprata šiuolaikinėje filosofijoje“. 2012 m.

3. III-asis Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos tyrinėtojų kolokviumas. 2013 m.

4. Tarpdisciplininiai socialinės filosofijos, etikos ir estetikos tyrinėjimai. 2015 m.

5. „Kultūrinių ir religinių ribų perkėlimas: tęstinumas ir kaita“. 2015 m.

6. V-asis Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos tyrinėtojų kolokviumas. 2015 m.

     7. Rezultatų sklaidos priemonės:

     Filosofijos istorijos tyrimų kryptyje dirbantys mokslininkai savo tyrimus viešins ne tik Lietuvoje (savo knygų serijoje) bet ir Lenkijos mokslinėje periodikoje, šios šalies mokslo centruose (Krokuvoje, Varšuvoje ir Liubline) vykstančiose mokslinėse konferencijose; Minske ir Vilniuje vyksiančiuose Lietuvos ir Baltarusijos filosofijos istorijos tyrinėtojų kolokviumuose viešins ir populiarins abejose šalyse vykdomus bendrus tyrinėjimus; bendradarbiavimas su Ukrainos Nacionalinės Mokslų akademijos Filosofijos institutu bus apibendrinamas straipsniuose Lietuvos ir Ukrainos mokslinėje periodikoje. Šiuolaikinės filosofijos problematikai skirti moksliniai straipsniai bus publikuojami žurnale „Athena. Filosofijos studijos“, „LIMES: Borderland Studies“. Programoje dirbančių mokslininkų moksliniai straipsniai bus publikuojamiir kitoje Lietuvos mokslo spaudoje. Parengti leidiniai bus publikuojami gavus papildomą MT administruojamų ar kitų sklaidai skirtų programų finansavimą. Programoje dirbantys mokslininkai skleis savo tyrimų rezultatus platesniam skaitytojų ratui skirtais mokslo populiarinimo straipsniais, pranešimais kitose mokslininėse konferencijose, viešomis paskaitomis bei kitomis žiniasklaidos priemonėmis.

     8. Preliminarus programos lėšų paskirstymas (tūkst. litų):

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

2012

metais

2013

metais

2014

metais

2015

metais

2016

metais

Visai programai (suma)

1.

Programai skirti norminiai etatai, lėšos

6,5

206,7

 

6,5

206,7

 

6,5

206,7

6,5

206,7

6,5

206,7

 

1 033,5

2.

Kitos lėšos planuojamos programai vykdyti (iš kitų, institutui skirtų valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų)

 

45,8

 

48,1

 

48,1

 

48,1

 

48,1

 

238,2

 

Iš viso

252,5

254,8

254,8

254,8

254,8

1271,7

9. Programos trukmė:

2012 - 2016 metai.


10. Programos vadovas:

dr. Dalius Viliūnas, LKTI Lietuvos filosofijos skyriaus vadovas, vyresn. m. d. tel. 8 615 68718, el. paštas: dviliunas@gmx.net